Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สัมมนา 60

OD 2561IMG 3200-80

งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ริมดอย รีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์ เป็นวิทยากร

 

ติดต่อเรา

งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์
โทรศัพท์ : 053-945224
โทรสาร : 053-946223