Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ระบบสารบรรณออนไลน์

งานลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก

ระบบสารบรรณ ออนไลน์ งานบริหารทั่วไป

 

งานลงทะเบียนรับหนังสือจากภายนอก เป็นการรับหนังสือจากส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนคณะ สถาบัน สำนักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

               ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้.

1. ทำการเปิดรับเอกสาร

                   - ไปรษณีย์ (ธรรมดา/ลงทะเบียน /EMS/พัสดุ)

                   - ส่งด้วยตนเอง (เจ้าหน้าที่นำเอกสารมาส่งเอง)

                   - จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. จัดลำดับเอกสาร

    - เรียงลำดับความเร่งด่วนของหนังสือ เช่น ด่วน  ด่วนมาก  ด่วนที่สุด

    - เอกสารลับ (เป็นเอกสารปิดผนึกที่ประทับตราลับไว้ที่หน้าซอง เอกสารด้วยหมึกสีแดง  ลงทะเบียนรับ และจัดส่งให้ผู้รับโดยตรง) 

    - เอกสารไม่สมบูรณ์ (เป็นเอกสารที่ไม่ได้ลงนาม หรือไม่มีหนังสือแนบส่งตามที่ระบุไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย)

3.วิเคราะห์เอกสาร (อ่านและวิเคราะห์หนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป เช่น

- งานบริหารทั่วไป

- งานบริหารงานบุคคล

- งานคลัง

- งานบริหารโรงพยาบาล

- งานนโยบายและแผน

- งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

- งานอาคารสถานที่

- งานซ่อมบำรุง

- งานบริการการศึกษา

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานพัสดุและยานพาหนะ

- งานประชาสัมพันธ์

- งานบริหารงานวิจัย

- งานห้องสมุด

- ศูนย์ ฯ เป็นต้น

4. ลงทะเบียนรับหนังสือ (ลงเลขลำดับของทะเบียนรับหนังสือ โดยเรียงลำดับเลขติดต่อกันจนถึงสิ้นปีปฏิทิน) บันทึกข้อมูลลงในระบบสารบรรณออนไลน์ (Computer Online)

- วัน/เดือน/ปี ที่รับ

- ระบุเวลาที่ลงรับ

- ลงรหัสแฟ้มเอกสาร เช่น แฟ้มประชุม กำหนดรหัส 5.1 กรณีแฟ้มทั่วไป 12.3    เป็นต้น (รหัสแฟ้มมาจากสำนักงบประมาณ)

5. สแกนหนังสือที่ลงทะเบียนรับ (สแกนตามเลขที่รับของคณะฯ)

6. ลงทะเบียนในสมุดรับ-ส่ง ของแต่ละภาควิชา/ฝ่าย/งาน/ศูนย์ฯ เซ็นรับเอกสารไว้เป็นหลักฐาน

- แยกเอกสารของแต่ล่ะหน่วยงาน

- จัดลำดับความเร่งด่วน

- ลงสมุดรับ-ส่งของแต่ละภาควิชา/ฝ่าย/งาน/ศูนย์ฯ

- รอเจ้าหน้าที่ของแต่ละภาควิชา/ฝ่าย/งาน/ศูนย์ฯ มาเซ็นรับ

7.เจ้าหน้าที่ของแต่ละภาควิชา/ฝ่าย/งาน/ศูนย์ฯ (ลงนามรับหนังสือตามเวลาที่กำหนดไว้ช่วงเช้า 10.00 น. ช่วงบ่าย 14.00 น.

8.เสร็จสิ้นกระบวนการรับ-ส่ง หนังสือ

-------------------------------

 

ติดต่อเรา

งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์
โทรศัพท์ : 053-945224
โทรสาร : 053-946223