Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การร่างโต้ตอบ

งานบริหารทั่วไป 

หมวดร่างโต้-ตอบหนังสือ

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มี 3 ขั้นตอนดังนี้

1. รับหนังสือจากหน่วยงานภายใน  ภาควิชา/ฝ่าย/งาน ภายในคณะแพทยศาสตร์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น สถาบัน/สำนัก /คณะ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น

2. รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก  ส่วนราชการ/ บุคคลภายนอก/บริษัท/ ห้าง และร้านเอกชน

3. เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วส่งคืนงานบริหารทั่วไป  เพื่อดำเนินการต่อไป 

หลักการร่างหนังสือราชการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ศึกษาและจดจำรูปแบบหนังสือราชการ (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หรือ เพิ่มเติม/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน)

2. เข้าใจในโครงสร้างของหนังสือราชการแต่ละชนิด เช่น หนังสือภายนอก และหนังสือภายใน 

3. จับประเด็นของเรื่องที่จะร่าง

4. บอกความประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับสามารถพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว

5. กรณีมีความประสงค์หลายข้อ ให้แยกเป็นข้อ ๆ

6. กรณีจำเป็นจะต้องอ้างตัวบทกฎหมาย หรือตัวอย่างให้ระบุให้ชัดเจน เพื่อผู้รับสามารถค้นหามาตรวจสอบได้สะดวก

7. ใช้ถ้อยคำให้กะทัดรัด    ได้ใจความ

8.ใช้ถ้อยคำเป็นภาษาราชการ

9.การใช้ถ้อยคำปฏิเสธ ให้ใช้ภาษาที่นุ่มนวล รื่นหู*** 

 

การร่างหนังสือ

มีขั้นตอนดังนี้

1. รับหนังสือจากผู้ที่มีหน้าที่เสนอหนังสือ ๐๘๔ ๐๔๒๒๐๔๙ , ๕๑๔๑   

2. อ่านเนื้อหาในหนังสือให้เข้าใจ จับประเด็นสำคัญของหนังสือ

3. พิมพ์ร่างหนังสือในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามชนิดของหนังสือ เช่น หนังสือภายใน หรือ หนังสือภายนอก

4. ตรวจทานคำถูกผิดและสำนวนในร่างในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์ (สำเนา)

5. พิมพ์สำเนาแล้วอ่านตรวจทานความถูกต้องอีกครั้ง

6. พิมพ์ฉบับจริง 

7. เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ หรือลงนามในหนังสือ

แนวทางในการปฏิบัติและแก้ไข

๑. รับหนังสือจากภายนอก / ภายใน นำมาวิเคราะห์วัตถุประสงค์ในเนื้อหาของหนังสือนั้น

๒. กรณีที่อ่านแล้วไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของหนังสือติดต่อเจ้าของหนังสือเพื่อสอบถามให้ชัดเจน

๓. ร่างหนังสือในเครื่องคอมพิวเตอร์

    -  กรณีเร่งด่วน หากหน่วยงานนั้นมีแบบตอบรับ หรือ E-mail ตอบรับได้ทันทีพิมพ์ร่างหนังสือในเครื่องคอมพิวเตอร์

4. ตรวจทานคำถูกผิดและสำนวนในร่างในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์ (สำเนา)

5. พิมพ์สำเนาแล้วอ่านตรวจทานความถูกต้องอีกครั้ง

6. พิมพ์ฉบับจริง  ถ้าเป็นหนังสือภายนอกให้พิมพ์ซองด้วย

7. เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ หรือลงนามในหนังสือ 

 

ติดต่อเรา

งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์
โทรศัพท์ : 053-945224
โทรสาร : 053-946223