Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การจัดทำใบแจ้งเกิด

 

งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์

หมวดทะเบียนราษฎร

ขั้นตอนการแจ้งเกิด

1. ใบรับรองการเกิด (ห้องคลอด)

2. หนังสือรับรองการเกิด (หมวดทะเบียนราษฎร หน่วยสารบรรณ)

3. สูติบัตร (แขวงศรีวิชัย 4)

การปฏิบัติรับการแจ้งเกิดมีดังนี้.

1. รับใบรับรองการเกิด

 • เจ้าหน้าที่ห้องคลอดมาส่งเอง
 • ญาติผู้ป่วยนำมาส่งเอง

2. ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของใบรับรองการเกิด

 • ชื่อ นามสกุล, ภูมิลำเนาของบิดาและมารดาของเด็กทารก
 • ข้อมูลของเด็กที่คลอด (วัน/เดือน/ปีเกิด, เวลาเกิด, น้ำหนัก, เพศ, ผู้ทำคลอด ความพิการ)
 • ในกรณีที่ใบรับรองการเกิดไม่สมบูรณ์หรือไม่แน่ใจ(เด็กแท้ง, เด็กแฝด)  ควรโทรศัพท์ประสานกับที่ห้องคลอดเพื่อสอบถามรายละเอียดของข้อมูลและแก้ไขให้ถูกต้อง

3. ญาติหรือผู้แทนกรอกใบรับแจ้งการเกิด      

 • แนะนำในกรณีผู้ป่วยหรือญาติ ที่ต้องการความช่วยเหลือในการกรอกข้อมูล
 • ตรวจสอบสัญชาติ ถ้าเป็นบุคคลต่างด้าวหากมีพาสปอร์ต แนะนำให้นำพาสปอร์ตไปแปลชื่อให้เป็นภาษาไทยก่อนจะนำไปแจ้งเกิด (สถานที่รับแปลภาษา เช่น ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น)

4. เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลออนไลน์

 • ใช้ข้อมูลจากใบรับรองการเกิดและใบรับแจ้งการเกิดพร้อมเอกสาร หลักฐาน ของบิดามารดาเด็ก ที่นำมาแสดง

5. ญาติหรือผู้ป่วยมาติดต่อขอรับใบแจ้งเกิด

 • ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานสำหรับการขอใบแจ้งเกิด

          - ทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนสมรส

          - ตัวอักษร ตัวสะกดผิด ให้ แก้ไขโดยใช้ปากกาสีแดงขีดทับตัวอักษรที่ผิดลงนานกำกับและเขียนคำที่ถูกต้อง

          - ชื่อ สกุล ไม่ตรงกับข้อมูลในใบรับรองการเกิดที่ได้รับ หากสงสัยว่าเป็นการแจ้งเท็จ ให้แจ้งบิดา มารดาของเด็กและชี้แจงโทษของการแจ้งเท็จให้ทราบ

 • ตรวจสอบข้อมูลบิดา มารดาของเด็ก

          - กรณีมารดาเด็กไม่ประสงค์จะระบุชื่อบิดาของเด็ก ให้ลงบันทึกไว้และแนบเอกสารประกอบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

6. การขอรับใบสูติบัตร ณ แขวงศรีวิชัย

 • เจ้าหน้าที่จัดทำใบรับแจ้งการเกิด, หนังสือรับรองการเกิด, พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา(ถ้ามี)โดยออกหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้แจ้งเพื่อนำไปแจ้งการเกิดที่แขวงศรีวิชัยต่อไป

          - กรณีที่ผู้แจ้งไม่ใช่บิดามารดาของเด็ก จะต้องนำหลักฐานได้แก่ หนังสือรับรองการเป็นญาติของบิดา มารดาเพื่อแสดง ณ แขวงศรีวิชัยด้วย

7. เจ้าหน้าที่ส่งใบรับรองการเกิด ณ แขวงศรีวิชัย

 • กรณีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการแจ้งเกิดจากผู้ป่วยหรือผู้แจ้ง เจ้าหน้าที่จะทำการแก้ไขข้อมูลที่เป็นเอกสาร ณ แขวงศรีวิชัยทันที และบันทึกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อแก้ไขในระบบที่หมวดทะเบียนราษฎร หน่วยสารบรรณ งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มช. ต่อไป

เอกสารที่ บิดา/มารดา หรือญาติ ต้องนำมาแจงเกิด

1. บัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา/มารดา (ฉบับสำเนา)

2 . ทะเบียนบ้าน (ฉบับสำเนา)

3 . ทะเบียนสมรส (ฉบับสำเนา) ถ้ามี

ติดต่อเรา

งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 1 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์
โทรศัพท์ : 053-945224
โทรสาร : 053-946223