Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

หน้าหลัก

การจัดทำใบแจ้งเกิด

งานจัดทำใบแจ้งเกิด

- รับใบแจ้งเกิดจากห้องคลอด

- ตรวจเช็คความถูกต้องตามจำนวนที่เซ็นไว้ในสมุดของห้องคลอด

- ออกหนังสือมอบอำนาจในการแจ้งเกิดให้แก่ญาติหรือผู้ป่วยเพื่อนำไปรับสูติบัตรที่แขวงศรีวิชัย 4 มีขั้นตอนดังนี้

- ลงทะเบียนหนังสือรับรองการเกิดในสมุดที่ญาติจะต้องนำมาเซ็นรับใบมอบอำนาจในการแจ้งการเกิดที่แขวง 4 ศรีวิชัย

- พิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งเกิดของเด็กลงในหนังสือรับรองการเกิด ทร.1/1 ตอนที่ 1

- ซักถามที่อยู่และการตั้งชื่อเด็กเพื่อเขียนลงในหนังสือรับรองการเกิด

- กรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น การตั้งชื่อเด็กและการนัดวันไปรับใบสูติบัตรลงในหนังสือมอบอำนาจต่างๆ เช่น การตั้งชื่อเด็กและการนัดวันไปรับใบสูติบัตรลงในหนังสือมอบอำนาจ เพื่อมอบให้บิดา/มารดา หรือญาติ ผู้รับแทนนำไปรับสูติบัตรที่แขวงศรีวิชัย 4

- ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารประกอบที่ต้องนำไปรับสูติบัตรให้แก่บิดา / มารดา หรือผู้รับแทนว่ามีเอกสารอะไรบ้าง

- รวบรวมหนังสือรับรองการเกิดลงทะเบียนเพื่อรวบรวมไว้เป็นสถิติก่อนนำส่งแขวงศรีวิชัย 4

เอกสารที่ บิดา/มารดา หรือญาติ ต้องนำมาแจงเกิด

1. บัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา/มารดา (ฉบับจริง)

2 . ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)

3 . ทะเบียนสมรส (ฉบับจริง) ถ้ามี

ขั้นตอนรับการแจ้งเกิด

1. ลงทะเบียนแจ้งเกิด

2. สอบถาม วัน/เดือน/ปีเกิด ของเด็กที่เกิด

3. ตั้งชื่อเด็กมาหรือยัง

4. ให้บิดา/มาร หรือญาติ ระบุวันที่จะไปแจ้ง ณ แขวงศรีวิชัย เพื่อที่จะได้บันทึกในแบบฟอร์มแจ้งเกิด

กรณี บิดา/มารดา หรือญาติไปแจ้งภายในวันนี้ต้องใช้เอกสารดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน บิดา/มารดา (ฉบับจริง)

2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) ยกเว้นต่างจังหวัดใช้สำเนาแทนได้

3. ทะเบียนสมรส (ฉบับจริง) ถ้ามี

เอกสารที่ต้องออกให้ บิดา/มารดา หรือญาติ

1. ออกเลขที่หนังสือรับรองการเกิด ใบ ทร.1/1 สีฟ้า เรียงตามปีปฏิทิน

2. ใบมอบอำนาจ

3. ใบแจ้งย้าย ทร.100

เอกสารที่ต้องเก็บไว้

1. หนังสือรับรองการเกิด ใบ ทร.1/1 สีขาว

2. หนังสือรับรองการเกิด ใบ วร.11:014

กรณีที่ บิดา/มารดา หรือญาติ ต้องไปแจ้งภายใน 2-3 วัน เอกสารที่จะต้องมอบให้เจ้าหน้าที่เก็บไว้คือ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา/มารดา + ทะเบียนบ้าน + ทะเบียนสมรส เย็บกับหนังสือรับรองการเกิด ทร.1/1 ทั้งหมดเก็บไว้แล้วนำไปส่งที่แขวงศรีวิชัย 4

2. ออกหนังสือมอบอำนาจให้ญาติไปใบเดียว ระบุวัน/เดือน/ปี ที่ไปแจ้งแขวงศรีวิชัย