ประวัติศาสตร์การแพทย์ล้านนา
 
การแพทย์พื้นเมืองล้านนาเชียงใหม่ มีลักษณะของการแพทย์แบบองค์รวม โดยผสมผสานองค์ความรู้การรักษาโรค ความป่วยไข้ของผู้คน ร่วมกับระบบสังคมวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีการใช้ความเชื่อ กฎ ระเบียบ ประเพณีที่ชุมชนคิดร่วมกันและมีการสืบทอดต่อๆ กันมาในสังคมเชียงใหม่เป็นระยะเวลายาวนาน เป็นกระบวนการทางสาธารณสุขและองค์ความรู้ที่ผู้บวชเรียนตามประเพณีล้านนาต้องศึกษาเรียนรู้ เชื่อมโยงแนวทางการรักษาและป้องกันเข้ากับความเชื่อที่ผูกพันแนบแน่นอยู่ในสังคม การดำเนินชีวิตประจำวัน มีการให้คำอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรค อาการเจ็บป่วยไว้ในลักษณะของความเกี่ยวพันระหว่างคนกับธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และความเชื่อทางศาสนา ได้แก่ สาเหตุจากการกระทำของผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ และผลของกรรมที่ส่งผลให้เป็นไปต่างๆ นานา

การบำบัดรักษาอาการป่วยไข้ต่างๆ โดยอาศัยเครื่องมือ การรักษาด้วยตัวยาจากสมุนไพรที่เชื่อว่ามีสรรพคุณในการรักษา ผสมผสานกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา รวมถึงการใช้หลักจิตวิทยาเพื่อบำบัดอาการของผู้ป่วยประกอบเข้าด้วยกัน (ประยุทธ, 2552)

* อ่านบทความเพิ่มเติมโดยการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่าง

ประวัติศาสตร์การแพทย์ล้านนา
90 ปี การสาธารณสุขไทย
 
 

งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 935149 โทรสาร 053 - 936643
E-mail : researchmed@cmu.ac.th
By L.Thonglamai