<< 2559 ... 2561

จำนวนผลงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ภาควิชาต่างๆ มีส่วนร่วมในการตีพิมพ์ ปี 2560
(จากฐานข้อมูล Scopus Pubmed ISI และข้อมูลจากภาควิชา)

จำนวนผลงานตีพิมพ์ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ปี 2560 ที่คณาจารย์แต่ละภาควิชาเป็น First author หรือ Corresponding
(จากฐานข้อมูล Scopus Pubmed ISI และข้อมูลจากภาควิชา)

ตารางแสดงจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ปี พ.ศ. 2560
(จากฐานข้อมูล Scopus Pubmed ISI และข้อมูลจากภาควิชา)

Publication List

รายชื่อผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดือน มกราคม- ธันวาคม พ.ศ.2560 แยกตามภาควิชาต่างๆ

หมายเหตุ: การรวบรวมผลงานตีพิมพ์ของภาควิชาต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ รวมรวมจากฐานข้อมูล Scopus Pubmed ISI โดยใช้ key words “นามสกุล และชื่อย่อ” ของอาจารย์ในแต่ละภาควิชา และตามที่ภาควิชาส่งข้อมูลเพิ่มเติมมา * Update ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 หากภาควิชาใดมีข้อมูล แก้ไข เพิ่มเติม กรุณาส่งข้อมูลมาที่ Email: Researchmed@cmu.ac.th จะดำเนินการแก้ไขให้ต่อไป