found
ทุนอุดหนุนวิจัย

 

ตัวอย่าง : บันทึกข้อความขอเบิกเงินทุน

(ครุฑ) บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.......................................................โทร...........................
ี่............... วันที่..........เดือน.............พ.ศ. ...................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ (1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------
เรียน คณบดี (ผ่านหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน.................................)

ตามที่ ข้าพเจ้า .....................ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการวิจัย เรื่อง "...................... " ลำดับที่ / 25..... จำนวน................ บาท นั้น

ในการนี้ข้าพเจ้าใคร่ขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 1 จำนวน..................... บาท
(............................บาทถ้วน) โดยได้แนบใบสำคัญรับเงิน จำนวน 2 ชุด มาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

...............................
(............................)
หัวหน้าโครงการวิจัย

...........................................
(..................................)
หัวหน้าภาควิชา................................... 


ภาพกิจกรรม แหล่งทุนภายนอก Links
Prof.Bruce
TTCM-2014 Stat 2013 Research day แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มวิจัยคณะแพทย์ 2556
fercap    
    ดูทั้งหมด

 

 

 

 

 

สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เว็บเมล์
สนง.กองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ศูนย์บริหารงานวิจัย มช.
สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ง ชาติ (สวทช.) CMU MIS
สนง.วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สารสนเทศทางการบริหาร
สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
  Good Scientific Practice
  Alliance for Health Policy and Systems Research (WHO)
 

งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 945149 โทรสาร 053 - 946643
E-mail : researchmed@cmu.ac.th