1. ทุนภายใน

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาต

ทุนอุดหนุนตีพิมพ

ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ

เงินรางวัลการจดทะเบียนสิทธิบัตร

ประวัติทุนคณะแพทย์ศาสาตร์

  1. ทุนภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

 

 

 

ตัวอย่าง : บันทึกข้อความขอเบิกเงินทุน

(ครุฑ) บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.......................................................โทร...........................
ี่............... วันที่..........เดือน.............พ.ศ. ...................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ (1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------
เรียน คณบดี (ผ่านหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน.................................)

ตามที่ ข้าพเจ้า .....................ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการวิจัย เรื่อง "...................... " ลำดับที่ / 25..... จำนวน................ บาท นั้น

ในการนี้ข้าพเจ้าใคร่ขออนุมัติเบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 1 จำนวน..................... บาท
(............................บาทถ้วน) โดยได้แนบใบสำคัญรับเงิน จำนวน 2 ชุด มาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

...............................
(............................)
หัวหน้าโครงการวิจัย

...........................................
(..................................)
หัวหน้าภาควิชา................................... งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 935149 โทรสาร 053 - 936643
E-mail : researchmed@cmu.ac.th
Version 3 By L.Thonglamai