1. ทุนภายใน

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาต

ทุนอุดหนุนตีพิมพ

ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ

เงินรางวัลการจดทะเบียนสิทธิบัตร

ประวัติทุนคณะแพทย์ศาสาตร์

  1. ทุนภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

 

 

 

ข้อแนะนำการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก ทุนอุดหนุนการวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
หัวข้อ
 

หัวข้องานวิจัย
วัตถุประสงค์งานวิจัย
ภูมิหลัง
หลักการและเหตุผล

แผนการวิจัย
ประโยชน์ที่จะได้รับ
บรรณานุกรม
งบประมาณ


โดยทั่วไปแล้ว โครงการวิจัยที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย จะได้รับการ พิจารณาจากกรรมการ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่อยู่ในสาขาวิชาของผู้เสนอ ดังนั้นผู้เสนอโครงการควรจะให้ข้อมูลในโครงการวิจัยมากพอที่จะช่วยให้ผู้ที่อยู่นอกสาขาวิชาสามารถ ทำความเข้าใจกับโครงการวิจัยได้  แต่ในขณะเดียวกัน ก็ควรเขียนโครงการวิจัยให้สั้นและกระทัดรัดที่สุดเท่าที่จะทำได้


1. หัวข้องานวิจัย (Title)
หัวข้องานวิจัยที่ดีจะแสดงถึงคำถามงานวิจัย (research question) ซึ่งควรจะมีเพียง 1 หรือ 2  คำถามงานวิจัยจะต้องระบุกลุ่มประชากรที่ต้องการศึกษา (และนำผลของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ต่อไป) กระบวนการที่จะกระทำต่อกลุ่มประชากรที่นำมาศึกษา (intervention หรือ maneuvre หรือ exposure
หรือ method) และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการทดลอง (endpoint หรือ outcome) ซึ่งต้องระบุไว้ในลักษณะที่สามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม (objectively quantifiable)
ความยากของการวางคำถามและหัวข้องานวิจัยอยู่ที่การที่ต้องครอบคลุมหัวข้อดังกล่าว ข้างต้นให้รัดกุม ชัดเจน เข้าใจง่ายในหนึ่งหรือสองประโยคที่ไม่ยาวจนเกินไป 

ตัวอย่างของคำถามงานวิจัยที่ดี  เช่น
"การให้ผู้ป่วย Transient schemic attack (TIA) ที่มาขอรับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่  รับประทานยาแอสไพรินขนาด 325 มก. ต่อวัน จะสามารถลดอัตราการเกิดอัมพาตหรือ
ตายลง ร้อยละ 50  เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วย TIA ที่ไม่ได้รับยาหรือไม่"  หัวข้องานวิจัยชิ้นนี้อาจให้ชื่อว่า
Reduction of recurrent stroke and death by oral aspirin : a randomized double-blind clinical trial.


2. วัตถุประสงค์งานวิจัย (Specific objective)
วัตถุประสงค์งานวิจัยจะต้องสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคำถามงานวิจัย วัตถุประสงค์งานวิจัย แบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์หลัก ซึ่งควรมีเพียงหนึ่งวัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์รอง ซึ่งอาจมีได้หลายข้อ วัตถุประสงค์หลักจะกำหนด primary outcome ซึ่งจะต้องใช้ในการคำนวณหาขนาดตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์นัยสำคัญทางสถิติว่างานวิจัยชิ้นนั้นได้ผล positive หรือ negative เช่นในตัวอย่างข้างต้น วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้อาจจะเป็น "เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดอัมพาตและอัตราตาย ระหว่างผู้ป่วย TIA ที่ได้รับประทานยาแอสไพริน และที่ไม่ได้รับยา"

 

3. ภูมิหลัง (Background)
ได้แก่การค้นคว้าว่าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำถามงานวิจัยนี้ ขณะนี้อยู่ในขั้นไหนแล้ว มีใครเคยศึกษาเรื่องนี้ และเรื่องที่คล้ายคลึงไว้บ้างได้ผลเป็นอย่างไร อย่างน้อยควรค้นวารสาร ย้อนหลังไม่ต่ำกว่าห้าปี โดยอาศัย Medline หรือ Index Medicus หรือ Current Content แล้วสรุปให้ได้ใจความต่อเนื่องชัดเจน
อนึ่ง การเขียนภูมิหลัง ต้องสอดแทรกการอ้างอิงไว้ทุกแห่งตามเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการแสดงภาพ, กราฟ, ฯลฯ ต้องระบุแหล่งที่มาด้วย


4. หลักการและเหตุผล (Rationale)
เป็นการกล่าวถึงความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย โดยแสดงแนวความคิดพื้นฐานและชี้ให้เห็น
ปัญหาและอุปสรรคทางวิชาการ ตลอดจนให้เหตุผลว่า ทำไมจึงจำเป็นต้องศึกษาปัญหา (คำถาม) ที่ตั้งไว้ และทำไมถึงต้องใช้แนววิธีการวิจัยที่เสนอ หากมีผู้อื่นทำมาก่อนแล้วในต่างประเทศ เหตุใดจึงต้องทำซ้ำ
ในประเทศไทย  หากเคยมีผู้ทำมาแล้วในประเทศไทย เหตุใดจึงต้องทำซ้ำในเชียงใหม่ หรือ
ถ้ามีผู้ใช้เทคนิค (หรือแนวการวิจัย) อย่างหนึ่งศึกษาปัญหามาก่อน ทำไมจึงต้องใช้เทคนิค (หรือแนวการวิจัย) ที่เสนอนี้อีก


5. แผนการวิจัย (Research design)
การวางแผนงานวิจัย (Outline of the study plan including methodology) ได้แก่
การวางแผนงานวิจัย ทั้งหมด เช่น การหาขนาดตัวอย่าง การเลือกตัวอย่าง (inclusion และ exclusion criteria) กระบวนการที่กระทำต่อกลุ่มทดลอง (intervention หรือ maneuvre หรือ exposure หรือ method) วิธีการวัดผล (outcome หรือ endpoint) วิธีการป้องกันอคติ (bias) ที่จะเกิดขึ้นในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (sampling bias) อคติใน
การจัดกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม (allocation bias) อคติในการปฎิบัติต่อกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์งานวิจัย (contamination bias - กลุ่มควบคุมได้รับ maneuvre ที่กลุ่มทดลองควรจะได้รับ แต่กลุ่มควบคุมจะต้องไม่ได้รับ, cointervention bias-กลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุมได้รับการปฎิบัติหรือการเอาใจใส่แตกต่างกัน) และอคติในการวัด (measurement bias) เพื่อช่วยให้ผู้พิจารณาโครงการวิจัยได้เข้าใจถึงขั้นตอนต่าง ๆ และมองเห็นภาพรวมตลอด โครงการได้ชัดเจน อาจจะสรุปขั้นตอนการวิจัยโดยใช้แผนภูมิ     (flow chart) ร่วมด้วย

อนึ่ง การหาขนาดตัวอย่าง การเลือกตัวอย่าง  วิธีการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ควรปรึกษานักสถิติที่มีความเชี่ยวชาญ หรือ กรรมการระบาดวิทยาของคณะแพทยศาสตร์

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (Method of data analysis)  ระบุถึงวิธีการนำเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น จะ เสนอค่าเฉลี่ย มัธยฐาน (median) พิสัย (range) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard deviation), จะวิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง โดย ใช้ student's t test for independent groups หรือ paired t- test ในกรณีที่ outcome เป็น means, หรือใช้ Chi square test หรือ Fisher's exact test ในกรณีที่ outcome เป็น proportions เป็นต้น


6. ประโยชน์ที่จะได้รับ (Usefulness of the project)
ระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย เช่น บอกว่าจะทำให้ได้วิธีวัดสารชนิดหนึ่งใน serum ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ได้ผลเร็ว และมีราคาถูกกว่าที่มีขายในท้องตลาด เป็นต้น ข้อมูลที่จะได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการวิจัยโดยตรงมิใช่ประโยชน์โดยนัยนี้


7. บรรณานุกรม (References)
บรรณานุกรมที่อ้างอิงต้องเขียนตามแบบมาตรฐานสากลอาจเรียงลำดับตามลำดับของการอ้างอิงใน proposal หรือเรียงลำดับตามตัวอักษรชื่อผู้เขียนก็ได้แต่ทั้งสองกรณีจะต้องกำกับหมายเลขบรรณานุกรมท้ายข้อความ  ที่อ้างอิงเสมอ

รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง ควรเขียนตามแบบ Vancouver หรือ PubMed


8.  งบประมาณ (Budget)
แบ่งเป็นหมวด ๆ และแยกรายการตามความเหมาะสม ผู้เสนอโครงการจะต้องให้เหตุผลและแสดงรายละเอียดชี้แจงให้เห็นความจำเป็นทุกรายการ   ตามความเหมาะสม


 

LINK
Proposal Writing- Short Course
Beginners Guide to the Research Proposal
A Guide to Proposal Planning and Writing

 งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 935149 โทรสาร 053 - 936643
E-mail : researchmed@cmu.ac.th
Version 3 By L.Thonglamai