ประกาศเรื่องการเบิกจ่ายเงินทุนและการทำสัญญารับทุน

1. ผู้ที่ได้ทำสัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว หากมีความประสงค์เบิกจ่ายเงินทุน โปรดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กันยายน ของทุกปี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการกันเงินงบประมาณไว้ใช้จ่ายเหลื่อมปีไปยังงานคลัง

2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนภายในวันที่ 1 ตุลาคม - 30 กรกฎาคม ของทุกปี

ROS Flow chart

ประกาศจากงานบริหารงานวิจัย

"การยื่นเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ หลังจาก Submit ผ่าน ระบบบริการงานวิจัย ROS แล้ว ให้ส่งเอกสารฉบับจริงเพียง 1 ชุด มายังงานบริหารงานวิจัย"


ทุนอุดหนุนการวิจัย


แบบคำขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ยุติ โครงการวิจัย

แบบคำขอปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/ยุติ โครงการวิจัย