สำหรับภาษาไทย

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ สนับสนุนโดยทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณ………………….สำหรับ…………..

สำหรับภาษาอังกฤษ

ACKNOWLEDGEMENTS

This work was supported by Faculty of Medicine Research Fund, Chiang Mai Univeristy, Chiang Mai, Thailand. The authors would like to thank…………for………….


[งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์] [Faculty Home Page]