1. ทุนภายใน

ทุนอุดหนุนการวิจัย

ทุนเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาต

ทุนอุดหนุนตีพิมพ

ค่าตอบแทนผลงานตีพิมพ

เงินรางวัลการจดทะเบียนสิทธิบัตร

ประวัติทุนคณะแพทย์ศาสาตร์

  1. ทุนภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

 

 

 

ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ
 

สำหรับภาษาไทย

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ สนับสนุนโดยทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณ………………….สำหรับ…………..


 

สำหรับภาษาอังกฤษ

ACKNOWLEDGEMENTS

This work was supported by Faculty of Medicine Research Fund, Chiang Mai Univeristy, Chiang Mai, Thailand. The authors would like to thank…………for………….


 

 งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 - 935149 โทรสาร 053 - 936643
E-mail : researchmed@cmu.ac.th
Version 3 By L.Thonglamai