Slide background

ระบบบริหารงานวิจัย

Research Operation System

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

Slide background

คำสั่ง/ประกาศ

ผลการพิจารณาคณะกรรมการ

สรุปผลการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ปีงบประมาณ 2560 ,2559 ,2558