รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ด้านงานวิจัย

รางวัลด้านการวิจัย ปี 2560

1. อ.ดร.ภก.จิรภาส ศรีเพชรวรรณดี สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นจากงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ๑๖ จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

2. ผศ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปะวิทยาทร สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัล 2017 TRF-OHEC-SCOPUS Young Researcher Awards ในงานประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ ๑๖ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ( สกอ.) เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

3. รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น ” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 255 9 ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ผศ. ดร. นพ. เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร   สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา   ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2559 ในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5. อ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล “International Investigator Awards” จากงานวิจัยเรื่อง “ Effects of calcium and vitamin D supplementation on bone health in HIV-infected youth” ในงานประชุม The 24 th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections(CROI) 2017 เมื่อวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลด้านการวิจัย ปี 2559  

1. ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 และได้รับรางวัล“นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 255 8 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 6 มกราคม 255 9

2. อ.ดร.ภก.จิรภาส ศรีเพชรวรรณดี สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัล Travel Fellowship for the Alzheimer's Association International Conference? (AAIC?) 2016 จากผลงานวิจัย เรื่อง “ Combined iron chelator and antioxidant therapy effectively diminishes the dendritic loss, Alzheimer's pathology and brain mitochondrial dynamic disruption in rats with chronic iron overload” จาก Alzheimer's Association National, USA ณ ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2559

3. รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร สังกัดภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล Travel award เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ Risks of other substance uses among Kratom users: findings from a 2011 Thailand National Household survey” ในงานประชุม NIDA International Forum 2016 Travel award for poster presentation ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2559

4. รศ.พญ.ศิริจิต สุทธจิตต์ สังกัดภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล Travel award เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ Psychosocial functioning in schizophrenia” ในงานประชุม The 11 th Annual Meeting of JSSR ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2559

5. รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 2559 ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบบูรณาการในประเทศไทย” ในงานประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2559

6. อ.ดร.ณรงชัย อัศวพรหมพร สังกัดภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัล Young Investigator Award จากผลงานวิจัย เรื่อง “ Biological Response between Carbon-Irradiated Cancer Cells and Bystander Normal Cells: Implication of Fractionation for Radiotherapy” ในงานประชุม The 14 th International Workshop on Radiation Damage to DNA ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2559 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยและสนับสนุนงบประมาณ ให้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ Gap Junction Intercellular Communication in the Modulation of Late Effects in the Progeny of Human Cells after Microbeam Irradiation with X rays, Protons or Carbon ions” ในงานประชุม The 8 th Hope Meeting with Nobel Laureates, Tsukuba International Congress Center ณ ประเทศญี่ปุ่น จากองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) เมื่อวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2559

7. อ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล Young Investigator Scholarship จากผลงานวิจัย เรื่อง “ Incidence of virologic rebound in perinatally HIV-infected adolescents on stable cART” ในงานประชุม The 23 rd Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับรางวัล The best Oral Presentation Award” จากผลงานวิจัย เรื่อง “ Impact of the frequency of plasma viral load monitoring on treatment outcome among perinatally HIV-infected Asian children stable first-line cART” ในงานประชุม The 8th International Workshop on HIV Pediatrics ณ ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2559 และได้รับรางวัล IAS International Scholarship จากผลงานวิจัย เรื่อง “ Prevalence of non-alcoholic fatty liver disease and liver fibrosis among perinatally HIV-infected Asian adolescents with history of transaminitis” ในงานประชุม The 8 th IAS Conference on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention ณ ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2558

8. ศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 จากสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

9. รศ.นพ.สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์ สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น ” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 255 8 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

10. อ.ดร.ศุภชัย ยอดคีรี สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ จากผลงานวิจัย เรื่อง “ Anti-inflammatory and anti-cancer effect of crebanine via down-regulated NF-kB activity” ในงานประชุม The 6 th International Conference on Natural Products for Health and Beauty(NATPRO6) เมื่อวันที่ 21 – 23 มกราคม 2559

11. อ.ดร.ศิรินาฏ คำฟู สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ จากผลงานวิจัย เรื่อง “ T-type calcium channel blocker exerts similar efficacy as iron chelators in attenuating cardiovascular and mitochondrial dysfunction in iron-overload thalassemic mice” ในงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 6 – 8 มกราคม 2559

12. ศ.นพ.ธีระ ทองสง สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศงานวิจัยอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จากผลงานวิจัย เรื่อง “ Second-trimester cordocentesis and the risk of small for gestational age and preterm birth” ในการประกวดผลงานวิจัยเพื่อเชิดชูเกียรติสมาชิกราชวิทยาลัยสูติศาสตร์และนรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558

13. ศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน สังกัดภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลจิตแพทย์ดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี 2558 จากสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

14. รศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ได้รับรางวัล  Best Oral Presentation Award (Clinical Nutrition)  และรางวัล Selected Abstract Award 2015  จากผลงานวิจัยเรื่อง  “ วิธีการประเมินภาวะทุพโภชนาการอย่างง่ายสำหรับผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง”   ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2558

15. อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปารเมศ เทียนนิมิตร สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพน ธ์ ดีเด่น ประจำปี 2558 จากผลงานวิจัยเรื่อง "ความได้เปรียบในการได้รับสารอาหารของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella Typhimurium ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อในลำไส้ที่มีภาวะอักเสบ" จากสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

รางวัลด้านการวิจัยปี พ.ศ.2558
รางวัลระดับนานาชาติ
1. อ.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล HIV DRUG THERAPY GLASGOW SCHOLARSHIP AWARD จากการประชุม HIV DRUG THERAPY GLASGOW 2014 ณ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2557

รางวัลระดับชาติ
1. ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลทุนวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557 จากงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วยเพื่อค้นหาแนวทางการรักษาและตัวชี้วัดชนิดใหม่ ในภาวะเมตาบอลิคซินโดรมและภาวะเหล็กเกิน เพื่อการป้องกันการสูญเสียการทำงานของหัวใจและสมอง" จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 และได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558
2. ศ.นพ.ธีระ ทองสง สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลและการสนับสนุนการพัฒนาการได้รับรางวัลจากกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558
3. ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2558 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
4. อ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ จากผลงานวิจัย เรื่อง “Atypical Brugada Syndrome Sodium Channel Mutations Require Interaction with Wild-Type Channels to Produce Disease Phenotype” ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2557
5. รศ.ดร.พญ.สิริกาญจน์ ลิมปกาญจน์ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย เรื่อง “Predominant mucosal IL-8 mRNA expression in non-cagA Thais is risk for gastric cancer” ในงานประชุม JSPS-NRCT RONPAKU Medical Award จากองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น(JSPS)
6. รศ.พญ.ศิริจิต สุทธจิตต์ สังกัดภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล The Schizophrenia International Research Society (SIRS) Travel Fellowship ในงานประชุมวิชาการ the 4th Biennial Schizophrenia International Research Society Conference จาก The National Institute of Mental Health และ the Harvard Medical School ณ ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 5 - 9 เมษายน 2557 และได้รับรางวัล The Japanese Society of Psychiatry and Neurology (JSPN) fellowship award ในการประชุม the 111th annual meeting of the Japanese Society of Psychiatry and Neurology และ the world Psychiatric Association Regional Congress ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2558
7. ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับรางวัลนักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2558 จากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
8. รศ.ดร.สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำ” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557
9. รศ.พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในรูปแบบโปสเตอร์ ประเภท Clinical & Management จากผลงานวิจัย เรื่อง “Co-inheritance of Hemoglobin H disease and beta-globin mutations: Correlation with hematological parameters and hemoglobin pattern analyzed by capillary electrophoresis system” จากการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2557
10. รศ.ดร.สมเดช ศรีชัยรัตนกูล สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2557 จากผลงานวิจัย เรื่อง “คุณค่าผลไม้ไทย (Thai Fruits-Functional Fruits)” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
11. ศ.พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ และคณะ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้รับรางวัลศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร จากผลงานวิจัยเรื่อง “Sex Estimation from Hard Palate in a Thai Population” จากการประชุมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558
12. ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2557 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558
13. รศ.พญ.สุชยา ลือวรรณ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2557 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558
14. ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัล “นักวิจัยยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
15. รศ.นพ.สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์ สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
16. ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2558 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559

รางวัลด้านการวิจัยปี พ.ศ.2557
รางวัลระดับนานาชาติ
1. อ.ดร.นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัล Young Investigator Award (Physiology, Pharmacology and Pathology), American College of Cardiology (ACC), Washington, DC, USA เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557
2. อ.ดร.วาสนา ปรัชญาสกุล สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัล Travel Grant Award, The 16th International Congress of Endocrinology Jointly with the Endrocrine Society 96th Annual Meeting and Expo, Chicago, USA เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
3. อ.ดร.ชุติมา ศรีมะเริง สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัล APSN Travel Grant Award, The 14th Asian Pacific Congress of Nephrology, Tokyo, Japan เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557
4. อ.นพ.นพพล ทักษอุดม สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง “Magnesium Sulfate Reduces Incidence of Artrial Fibrillation after Coronary Arterial Bypass Surgery: what’s a proper doses?” ในงานประชุมวิชาการ ASCVTS 2014 ณ เมืองอิสตันบุล ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 3 – 6 เมษายน 2557
5. ผศ.นพ.รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Research Award จากผลงานวิจัยเรื่อง “Immunologic status of hepatitis B and hepatitis C viral infection in pediatric thalassemic patients with regular blood transfusion” จากการประชุม Pediatric Academic Societies and Asian Society for Pediatric Research Joint Meeting เมื่อวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2557
6. อ.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล CIPHER Award for Young Investigator จากผลงานวิจัยเรื่อง “Nonalcoholic fatty liver disease and long-term metabolic complications among perinatal HIV-infected children and adolescents receiving antiretroviral therapy” จากการประชุม 20th International AIDS Conference (AIDS 2014) ณ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2557

รางวัลระดับชาติ
1. ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา
1.1 ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2555 จากงานวิจัยเรื่อง "พยาธิสรีรวิทยาของภาวะหัวใจขาดเลือด" จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
1.2 ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556
1.3 ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2556 จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556
1.4 ได้รับรางวัลทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557 จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อทำวิจัยเรื่อง "การศึกษาตั้งแต่ระดับเซลล์ถึงผู้ป่วยเพื่อค้นหาแนวทางการรักษาและตัวชี้วัดชนิดใหม่ในภาวะเมตาบอลิคซินโดรมและภาวะเหล็กเกิน เพื่อการป้องกันการสูญเสียการทำงานของหัวใจและสมอง" เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
2. รศ.นพ. ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ และคณะ ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2556 จากหนังสือเรื่อง "ตำรา การป้องกันและรักษาโรคเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557
3. ผศ.ดร.สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม รางวัลวิทยานิพนธ์(ระดับปริญญาเอก) ประจำปี 2556 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษากลไกและพยาธิวิทยาสรีรวิทยาของภาวะ Cardiorenal Syndrome และบทบาทของ Protein-bound Uraemic Toxins ที่มีผลต่อความเสื่อมของหัวใจและไต” จากสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
4. รศ.นพ.สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์ สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา และคณะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านสุขภาพ ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557
5. ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย สังกัดภาควิชาชีวเคมี และคณะ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านเกษตรและอาหาร ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557
6. ศ.ดร.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2556 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557
7. รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2556 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557
8. อ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ และคณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสังคม National innovation awards (NIAWARDS) 2014 ในการนำเสนอผลงานนวัตกรรม “Nasoform” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557

รางวัลด้านการวิจัยปี พ.ศ.2556
รางวัลระดับนานาชาติ
1. รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัล “FIRI AWARD FOR THE BEST INVENTION” พร้อมถ้วยและเหรียญทอง Diplome Inventions Geneva จากผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง “ข้าววรางกูร (Warangkun Rice)” ในการแสดงนิทรรศการ “41 International Exhibition of Invention of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 10 – 14 เมษายน 2556
2. ผศ.ดร.พญ.สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รับรางวัล “Best Science Award” จากผลงานวิจัย เรื่อง “การทดสอบสารพิษ indoxyl sulfate ในเซลล์หัวใจ” ในการประชุม The American Heart Association Scientific Session 2008 ณ เมือง New Orleans ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555
3. ผศ.พญ.ศิริจิต สุทธจิตต์ สังกัดภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล AFPA early career investigator poster award จากผลงานวิจัย เรื่อง “Quetiapine versus Typical Antipsychotic Medications for Schizophrenia” ในการประชุม The 4th World Congress of Asian Psychiatry(WCAP2013) เมื่อวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2556
4. อ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับรางวัล Outstanding Poster Presentation จากผลงานวิจัยเรื่อง “Susceptibility of Five Species Members of the Korean Hyrcanus Group to Brugia malayi, and Hybridization between B. malayi-susceptible and -refractory An. sinensis Strains” ในการประชุม The 1st Asian Parasites by Asian Parasitologists (APAP): Helminthiases in Greater Mekong Subregion เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556

รางวัลระดับชาติ
1. ศ.ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัล ดังนี้
1.1 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของสภาวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
1.2 รางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์อาวุโสดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สออ. ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Award) พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556
1.3 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี พ.ศ.2555 เรื่อง “สรีรวิทยาทางไฟฟ้าและพยาธิสรีรวิทยาของหัวใจ” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
2. ศ.นพ.ธีระ ทองสง สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่นจากผลงานวิจัย เรื่อง “Cardiac-STIC (spatio-temporal image correlation) as genetic ultrasound of fetal Down syndrome” ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติครั้งที่สอง (NRU summit 2) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556
3. ศ.ดร.เวช ชูโชติ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับรางวัล ดังนี้
3.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2555 เรื่อง “ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555
3.2 รางวัลระดับดีเด่น รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ เรื่อง “ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างสำเร็จรูป FilariaDiag” ในพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556
4. ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ สังกัดภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2555 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556
5. ศ.ดร.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2556 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. รศ.พญ.สุพัตรา ศิริโชติยะกุล สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จากงานวิจัยเรื่อง Prenatal diagnosis of homozygous alpha-thalassemia-1 by cell-free fetal DNA in maternal plasma จากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2556
7. ผศ.ดร.พญ.สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2556 วิทยานิพนธ์(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) จากผลงานเรื่อง “การศึกษากลไกและพยาธิสรีรวิทยาของภาวะ Cardiorenal Syndrome และบทบาทของ Protein-bound Uraemic Toxins ที่มีผลต่อความเสื่อมของหัวใจและไต” (Cardiorenal Syndrome : Pathophysiology, Role of Protein – bound Uraemic Toxins) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556
8. ผศ.พญ.เฟื่องลดา ทองประเสริฐ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2555 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556
9. อ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น”สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2556 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลด้านการวิจัยปี พ.ศ.2555
รางวัลระดับชาติ
1. รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2555 จากผลงานวิจัย เรื่อง “การสร้างไวรัสเด็งกี่จาก MOLECULAR CLONE และวัคซีนต้นแบบไข้เลือดออก” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ศ.ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2555 จากผลงานวิจัย เรื่อง “โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง ทำให้เสียชีวิตในเวลารวดเร็ว” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ และ รศ.ดร.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับรางวัล Toyota Thailand Foundation Award 2011 (TTF Award 2011) “ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” คือตำรา เรื่อง “แมลงวันหัวเขียวที่มีความสำคัญในราชอาณาจักร” ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
4. ผศ.พญ.เพื่องลดา ทองประเสริฐ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในโครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย (ASAIHL – Thailand Awards) ประจำ ปี 2554 จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555
5. ศ.ดร.เวช ชูโชติ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับรางวัลระดับดี รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 เรื่อง “การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจสำเร็จรูป เพื่อใช้ตรวจหาแอนติบอดีชนิด antifilarial IgG4 เพื่อการวินิจฉัยโรคเท้าช้าง” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 และได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2554 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
6. ศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2554 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555 เรื่อง “การศึกษาความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัด Coronary Endaterectomy” จากสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
7. รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัล Merit Award ประเภท oral presentation จากผลงานวิจัยเรื่อง “Single node positive revealed good survival as negative node in patients with cervical cancer following radical hysterectomy” ในการประชุมประจำปี ครั้งที่ 2 ของ Asian Society of Gynecologic Oncology (ASGO 2011) ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2554
8. ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัลประกวดผลงานวิจัย ประเภทโปสเตอร์ เรื่อง “Alkaline citrate reduces stone recurrence and regrowth after shockwave lithotripsy and percutaneous nephrolithotomy” ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่าง 4 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13-15 ตุลาคม 2554
9. ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2554 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555
10. อ.พญ.วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2554 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555

รางวัลปี พ.ศ.2554
รางวัลระดับนานาชาติ
1. ผศ.พญ.กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ สังกัดภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา ได้รับรางวัล Outstanding Poster Awards เรื่อง “Foxp-3, A regulatory T cell specific markers, and its expression in nasal polyps” จากการประชุม 1st World Allergy Organization International Scientific Conference เมื่อวันที่ 5 – 8 ธันวาคม 2553
2. รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัล Gold Prize จากผลงานประดิษฐ์ “ข้าวจ้าวกรดห้ามเลือด” ในการจัดแสดงนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2010 (SIIF 2010) ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 2-5 ธันวาคม 2553

รางวัลระดับชาติ
1. รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาพื้นฐานและประยุกต์ใช้โปรตีนยึดจับไฮยาลูโรแนนเพื่อการวินิจฉัยโรคข้อเสื่อม โรคตับ และโรคมะเร็ง” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
2. อ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง “Prognostic Significance of Plasma Urocortins in Acute Myocardial Infarction Patients” จากงานประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2553
3. รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นผลงานวิจัย ประจำปี 2554 เรื่อง “The Validation and Reliability of 2- Thai Versions of COPD Assessment Test (CAT) in COPD Patients Living in Northern Thailand” จากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคม 2554
4. รศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ การประชุมวิชาการประจำปี 2554 Improving asthma care management เรื่อง “Risk factors and clinical characteristics differentiation between asthma related COPD and usual chronic asthma phenotypes” จากสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2554
5. รศ.นพ.ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ และคณะ สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2553 เรื่อง โครงการวิจัยร่วมสหสถาบัน “การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีในประเทศไทยและการค้นหาปัจจัยเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันเชิงระบบ” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
6. ผศ.นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดผลงานวิจัยแบบรูปภาพโปสเตอร์ เรื่อง “Role of Central Venous Oxygen Saturation (ScvO2) to Predict Weaning Success of Cardiovascular Disease Patients in Surgical ICU”
7. ผศ.นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดรางวัล พิสิฏฐ์ วิเศษกุล จากผลงานวิจัยเรื่อง “Characters of Mortality and Time Series Analysis in Thoracic Injury Before and After Rapid Response Trauma Team Establishment” ในงานประชุม International meeting of 36th Annual meeting of Royal College of Surgeons of Thailand cooperation with American College Surgeons เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2554
8. ศ.นพ.ธีระ ทองสง สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2553 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
9. ศ.ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2553 รางวัล “อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554
10. รศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2553 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554
11. อาจารย์ ดร.ภัทรา คำรินทร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2553 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554
12. รศ.ดร.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการเสนอผลงานด้วยปากเปล่า เรื่อง “การจำแนกชนิดแมลงวันหัวเขียว: องค์ความรู้จำเป็นของนิติเวชกีฏวิทยา” ในงานประชุมวิชาการ “The 1st Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand” เมื่อวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2554

รางวัลด้านการวิจัยปี พ.ศ.2553
รางวัลระดับนานาชาติ
1. รศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัล 2010 International Scholar ของ Society of Vascular Surgery ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการมีผลงานโดยรวมดีเด่นด้านศัลยศาสตร์หลอดเลือด ประจำปี 2553 โดยเข้ารับมอบรางวัลในงานประชุมวิชาการ 2010 Vascular Annual Meeting เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2553
2. อ.พญ.สุชยา ลือวรรณ และคณะ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานเด่น ประจำปี 2552 เรื่อง Outcomes of pregnancies complicated by beta-thalassemia/hemoglobin E disease(Best Clinical Research Article from a Low/Middle – Income Country)” จาก International Journal of Gynecology & Obstetrics; John J. Sciarra IJGO Prize Paper Award Honorable Mention 2009

รางวัลระดับชาติ
1. ศ.นพ.ธีระ ทองสง สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2552 เรื่อง “ยุทธวิธีการควบคุมโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงก่อนคลอด” โครงการ “การควบคุมโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงก่อนคลอด” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553
2. รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัล นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2552 เรื่อง “นวัตกรรมแผ่นข้าวจ้าวห้ามเลือด” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552
3. รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับรางวัล ผลงานประดิษฐ์คิดค้น(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำปี 2553 เรื่อง “แผ่นข้าวจ้าวกรดห้ามเลือด” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552
4. รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2552 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2553
5. รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2552 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2553
6. รศ.นพ.คณิตศ์ สนั่นพานิช สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ได้รับรางวัล Outstanding research paper award RCOST 2009. เรื่อง “Flow-through anterolateral thigh flap for simultaneous soft tissue and long vascular gap reconstruction in extremity injuries: Anatomical study and case report” จาก Injury. 2008 Oct; 39 Suppl 4:47-54.
7. อ.ดร.หทัยรัตน์ ธนัญชัย สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ประจำปี 2552 รางวัล ระดับดีเด่น เรื่อง “การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันผ่านเซลล์ต่อการติดเชื้อ HJU – 1 : บทบาทของ NK cell และ NK cell receptors” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
8. อ.ดร.ภัทรา คำรินทร์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ประจำปี 2552 รางวัล ระดับดีเยี่ยม เรื่อง “ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสโรตา และการศึกษาคุณลักษณะของเชื้อไวรัสโรตาที่มีลักษณะพิเศษที่แยกได้จากคนและสุกรที่ป่วยด้วยโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลันในประเทศไทย” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553

รางวัลด้านการวิจัยปี พ.ศ.2552
รางวัลระดับชาติ
1. รศ.ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น” ประจำปี 2551 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
2. รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ, ดร.พีรพรรณ โปธาเจริญ สังกัดภาควิชาชีวเคมี ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ระดับชมเชย (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำปี 2551 เรื่อง “การศึกษาส่วนประกอบของสารคอนดรอยติน 6-ซัลเฟต ที่ทำปฏิกิริยาจำเพาะต่อโมโนโคลนอลแอนติบอดี WF6” (Investigation of the Epitope in Chondroitin 6-Sulfate Chains Recognized by Monoclonal Antibody WF6) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
3. อ.ดร.ขวัญจิต ดวงสงค์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์ระดับชมเชย(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำปี 2551 เรื่อง “การศึกษาและวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของเชื้อ Burkholderia pseudomallei (Genomic and Genetic Analysis of Burkholderia pseudomallei)” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
4. ศ.พญ.วิรัติ ศิริสันธนะ สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับชมเชย ประจำปี 2551 เรื่อง “ผลการรักษาผู้ป่วยเด็กด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีในโครงการ “เข้าถึงยาเอดส์” ของประเทศไทย : ผลงานวิจัยจากภาระงานประจำ” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
5. ศ.นพ.ธีระ ทองสง สังกัดภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2551 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2552
6. รศ.นพ.สุรพันธุ์ คุณอมรพงศ์ อาจารย์ประจำสังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2551 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2552
7. อ.นพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์ และคณะ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัล R2R ยอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนแพทย์ จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จากการเสนอผลงาน เรื่อง “ผลลัพธ์โครงการ Fast track และการก่อตั้งเครือข่ายดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภาคเหนือตอนบน” เมื่อวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
8. อ.ดร.นิสา ชวพันธุ์ และนายเจษฎาพงษ์ พุ่มรวมใจ สังกัดภาควิชารังสีวิทยา ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทสิ่งประดิษฐ์(กลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่) ในการประกวดผลงานวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ทางรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง “การออกแบบและสร้างเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพลำรังสีประจำวันของเครื่องเร่งอนุภาค” จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9. อ.อภิชาติ สินธุบัว และคณะ สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุด แสงวิเชียร จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง “Measurement of Mandible for Sex Determination Using Computerized Analysis” จากการประชุมกายวิภาคศาสตร์(ประเทศไทย) ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552
10. คณะแพทยศาสตร์โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ได้การรับรางวัล Awarding of 2008 Recognition Plaques to IRBs และเข้าร่วมการประชุม FERCAP International Conference 2008 ที่กรุงเทพ เมื่อวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2551