กราฟข้อมูลทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2560

จำนวนทุนภายในคณะฯ ปีงบประมาณ 2560 (โครงการ)
 
งบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
 
จำนวนทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2560 (โครงการ)
 
งบประมาณเงินทุนจากภายนอก ปีงบประมาณ 2560 (บาท)
จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากภายในและภายนอกคณะ ( เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)