บริการของคลินิกวิจัย

  • - แบบฟอร์มการขอรับคำปรึกษาด้านงานวิจัย
  • - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูลสร้างแบบสอบถาม การคำนวณขนาดตัวอย่าง สถิติ การแปลผล และการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล


โปรแกรมสำหรับคำนวณหาขนาดตัวอย่าง/การใช้ software