Link ที่เกี่ยวข้อง

- CMU MIS
- ศูนย์บริหารงานวิจัย มช.
- เว็บเมล์
- สารสนเทศทางการบริหาร
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้าน
  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Website ที่เกี่ยวข้อง

- ล้านนาคดี
- เครือข่ายการวิจัยและดูแลผู้สูงอายุ

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
  สุขภาพ (สสส.)

- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
- สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข

- สำนักงบประมาณ
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
- เครือข่ายกาญจนาภิเษก (คปก.)
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  แห่งชาติ (สวทช.)

- กรมควบคุมมลพิษ

Geriatric Research

- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชสาสตร์
- คณะสถาปัตย์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- ศูนย์บริหารงานวิจัย
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อบรม Clinical Informatics

วันที่ 4 ม.ค. 2562

อบรม Clinical Informatics

วันที่ 4 ม.ค. 2562

ระเบียบวิธีการวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติ และเทคนิคการเขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์

วันที่ 24-28 ธ.ค. 2561

อบรม patent analytics for research

วันที่ 10 เม.ย. 2561

การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ สกว.

วันที่ 9 ก.พ. 2561

อบรม Redcap

วันที่ 10 - 11 ม.ค. 2561

Biostatistics for Clinical Research: Using Modern Regression Methods and R Software

วันที่ 8 ม.ค. 2561

อบรมระเบียบวิถีวิจัยทางการแพทย์สำหรับอาจารย์ใหม่

วันที่ 22 - 23 ธ.ค. 2560

SystematicReviews

วันที่ 26 ก.ค. 2560

อบรมโปรแกรม R

วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2560

อบรมเรื่อง Meta-analysis

วันที่ 26 มกราคม 2560

Biostatistics for clinical research workshop

วันที่ 10 ส.ค. 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

วันที่ 6 –7 ก.ค. 2559