บุคลากรงานบริหารงานวิจัย

ชื่อ-นามสกุล   : สินีนาถ สันติธีรากุล
หน้าที่รับผิดชอบ   : หัวหน้างานบริหารงานวิจัย
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-935464

ชื่อ-นามสกุล   : รจนา เผือกจันทึก
หน้าที่รับผิดชอบ   : ให้คำปรึกษาทางสถิติ/ เป็นฐานงานในการจัดฝึกอบรม/ รับผิดชอบดูแลข้อมูล KPI ของคณะ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-936216

ชื่อ-นามสกุล   : เกรียงไกร กิติกา
หน้าที่รับผิดชอบ   : รับส่งเอกสารหน่วยงาน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-936209

ชื่อ-นามสกุล   : วิภาดา ศรีวิชัย
หน้าที่รับผิดชอบ   : ทุนวิจัยภายในคณะ / ทุนเสนอผลงานต่างประเทศ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-936209

ชื่อ-นามสกุล   : พิมลพรรณ นิธิสุวรรณรักษา
หน้าที่รับผิดชอบ   : นักวิจัย/นักวิจัยผู้ช่วย/ผู้ช่วยนักวิจัย/แพทย์ต่อยอดด้านวิจัย/กลุ่มวิจัย(Clusters)
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-936216

ชื่อ-นามสกุล   : ฐิติพร สายสอิ้ง
หน้าที่รับผิดชอบ   : ทุนวิจัยภายนอก ค่าบริหารโครงการวิจัย งานธุรการของหน่วยงาน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-935189

ชื่อ-นามสกุล   : สุรีพร วันควร
หน้าที่รับผิดชอบ   : รวบรวม Performance ผลงานตีพิมพ์/ รวบรวมข้อมูลทุนภายในและทุนภายนอก/ ประสานงาน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-935149

ชื่อ-นามสกุล   : ปรียารัตน์ กาวิจันทร์
หน้าที่รับผิดชอบ   : ตรวจสอบภาษาอังกฤษ Manuscript/ การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (ค่าตีพิมพ์,ค่าตอบแทน)/ รางวัลต่างๆภายนอกและในคณะฯ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-935149

ชื่อ-นามสกุล   : พัสดากร สูงงาม
หน้าที่รับผิดชอบ   : ดูแลเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของคณะฯ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-935149

ชื่อ-นามสกุล   : อภิชาติ คำทอง
หน้าที่รับผิดชอบ   : IT / ดูแลระบบงานบริหารงานวิจัย/ ดูแลเว็บไซต์
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-935149

ชื่อ-นามสกุล   : ณัฏฐณิชา สมศักดิ์บุญ
หน้าที่รับผิดชอบ   : ลงระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย/ เบิกค่าตอบแทนการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : หน่วยจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-936643

ชื่อ-นามสกุล   : ราเชนทร์ เปงอูป
หน้าที่รับผิดชอบ   : ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : หน่วยจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-935279

ชื่อ-นามสกุล   : สิริลักษณ์ ณ เชียงใหม
หน้าที่รับผิดชอบ   : จริยธรรมการวิจัยในที่ประชุม EC2 ,MTA CTA, CREC
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : หน่วยจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-936641

ชื่อ-นามสกุล   : ทิพากร อินทจักร์
หน้าที่รับผิดชอบ   : จัดการเอกสารที่ยื่นขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในที่ประชุม พิจารณารายงานทบทวนต่อเนื่องโครงการวิจัย พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขเอกสารในโครงการวิจัย พิจารณารายงาน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : หน่วยจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-935279

ชื่อ-นามสกุล   : เลอศักดิ์ ทองลมัย
หน้าที่รับผิดชอบ   : ดูแลเกี่ยวกับเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานจริยธรรม
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : หน่วยจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-936204

ชื่อ-นามสกุล   : ณิชากร เสาร์แก้ว
หน้าที่รับผิดชอบ   : ผู้ช่วยเลขานุการจริยธรรมการวิจัย EC1, การเขียนโครงการงานประชุม สัมนา, การเบิกค่าตอบแทนกรรมการ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : หน่วยจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-935279

ชื่อ-นามสกุล   : อภิญญา ทาศรี
หน้าที่รับผิดชอบ   : การพิจารณาจริยธรมแบบเร่งด่วน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : หน่วยจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-936641

ชื่อ-นามสกุล   : ภารตี ธีรรัตนโต
หน้าที่รับผิดชอบ   : ธุรการ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : หน่วยจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-936643

ชื่อ-นามสกุล   : จุฑามาศ พันกลาง
หน้าที่รับผิดชอบ   : ทำความสะอาดสำนักงาน
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : หน่วยจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อ-นามสกุล   : ทองคำ ตายะ
หน้าที่รับผิดชอบ   : ดูแลและบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือวิจัย ฯ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : ศูนย์เครื่องมือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-936221

ชื่อ-นามสกุล   : ทิพวรรณ ยะสง่า
หน้าที่รับผิดชอบ   : ศูนย์เครื่องมือ ฯ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : ศูนย์เครื่องมือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-936219

ชื่อ-นามสกุล   : ชนารัตย์ กิริยา
หน้าที่รับผิดชอบ   : ดูแล,บริหารจัดการและประสานงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : ศูนย์เครื่องมือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-936221

ชื่อ-นามสกุล   : กัญญาณี พรหมสวรรค์
หน้าที่รับผิดชอบ   : ดูแลและบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือวิจัย ฯ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : ศูนย์เครื่องมือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-936221

ชื่อ-นามสกุล   : อภิเษก กองแก้ว
หน้าที่รับผิดชอบ   : สัตวแพทย์ สัตว์ทดลอง
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   : หน่วยจริยธรรมวิจัยในสัตว์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-935381

ชื่อ-นามสกุล   : สัณหจุฑา วงศ์แก้ว
หน้าที่รับผิดชอบ   : กำกับการปฏิบัติงานของพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง/ ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลอง
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   :หน่วยจริยธรรมวิจัยในสัตว์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-935381

ชื่อ-นามสกุล   : มนตรี โมทนา
หน้าที่รับผิดชอบ   : เลี้ยง ดูแลสัตว์ทดลองให้นักวิจัยจัดหา จัดส่ง สัตว์ทดลอง
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   :หน่วย จริยธรรมวิจัยในสัตว์ งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-935278

ชื่อ-นามสกุล   : ณัฐรัฐ กาละวัง
หน้าที่รับผิดชอบ   : เลี้ยง ดูแลสัตว์ทดลองในงานวิจัย จัดหา จัดส่ง สัตว์ทดลอง
ที่อยู่ที่ติดต่อได้   :หน่วย จริยธรรมวิจัยในสัตว์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-935278

ที่อยู่

งานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200