asean logo    
The Library, Faculty of Medicine
Chiang Mai University

.......... ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนซึ่งมีเป้าหมาย ที่จะยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชน เป็นศูนย์กลาง สำหรับประเทศไทย ประโยชน์ที่จะได้รับ ในกรอบความร่วมมือกับอาเซียน ได้แก่ ความช่วยเหลือด้านวิชาการ และเทคนิคภายใต้โครงการต่างๆ รวมทั้งการกำหนดนโยบาย ที่อาศัยการผลักดันร่วมกัน ภายใต้กรอบอาเซียน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาส ในการเสริมสร้างศักยภาพ ของประเทศ และโอกาสที่จะมีสิทธิมีเสียง ในการผลักดันนโยบาย ของประเทศ สู่เวที ระดับนานาชาติ ตลอดจนโอกาส ในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย ในเวทีโลก ความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทย ด้านการศึกษา เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของประเทศสมาชิก อาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยาย โอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพ การศึกษา การนำโครงสร้าง พื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีการสื่อสาร เข้ามารองรับ การขยายโอกาสและการยกระดับ คุณภาพให้เป็นการศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการทางการศึกษา ในเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างประชาคมอาเซียน ดินแดนแห่งความสงบสุข สันติภาพและมีความเจริญรุ่งเรือง ทางเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน

 

.......... การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน ปรากฏในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม และ วัฒนธรรมอาเซียน (A Blueprint for ASEAN Socio-Cultural Community) ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อก้าวสู่ประชาคม และ วัฒนธรรม อาเซียน ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด กับประเทศในภูมิภาค ในขอบข่ายด้านการศึกษา โดยเฉพาะ ความร่วมมือด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ ในอาเซียน
.......... การจัดการศึกษาในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประกอบด้วย การจัดการการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีุึคุณภาพ การส่งเสริมทุนอาเซียนและเครือข่ายการศึกษา การส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และ การพัฒนาเยาวชนอาเซียน

<< รายละเอียด

 

 

 

ASEAN Official Website

ASEAN on Facebook

ASEAN on Twitter
The Library, Faculty of Medicine, Chiang Mai University.
All right reserved.