รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ประธานกรรมการรอศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
รองประธานกรรมการรองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
รองประธานกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา เฉลยกิตติ
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
รองประธานกรรมการรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์
กรรมการรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
รอคณบดีคณะแพทยศาสตร์
กรรมการรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง
ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิมิตร อิทธิพันธุ์กุล
รอคณบดีคณะแพทยศาสตร์
กรรมการ


นายเจริญ สุแก้ว
เลขานุการคณะแพทยศาสตร์
กรรมการนางสาวบุญเฉลา สุริยะวรรณ
รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กรรมการนางทัศนีย์ ลักษณานันท์
หัวหน้างานนโยบายและแผน
กรรมการนางสมศรี ขันธะกิจ
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ


นางสาวกรพรรณ สาณะเสน
เจ้าหน้าที่บุคคล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลWeb? misccc@med.cmu.ac.th Tel.5919,5139
2005 www.med.cmu.ac.th.Com, All Rights Reserved.