ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

 

        

     

         

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ได้เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตามมติคณะรัฐมนตรี มาตั้งแต่พระราชบัญญัติประกันสังคมมีผลบังคับใช้ เมื่อ ปี พ.ศ. 2534

การให้บริการทางการแพทย์ในช่วงแรก ยังมีผู้ประกันตนมารับบริการจำนวนน้อย โรงพยาบาลฯจึงจัดให้ผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจรักษาที่ห้องตรวจบริการอนามัย (แห่งเดียวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และได้จัดตั้งหน่วยประกันสังคม สังกัดงานเลขานุการโรงพยาบาล เพื่อรับผิดชอบงานด้านประกันสังคมทั้งหมดของโรงพยาบาล ตั้งแต่การบริหารจัดการห้องตรวจประกันสังคม งานด้านการเรียกเก็บเงินกรณีค่าใช้จ่ายสูงและกรณีส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่นๆ งานด้านการเบิกค่าตอบแทนให้แก่แพทย์และสถานพยาบาลเครือข่าย ตลอดจนงานส่งข้อมูลอิเลคทรอนิกส์การใช้บริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน (ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2536)

ต่อมามีผู้ประกันตนมารับบริการทางการแพทย์มากขึ้น โรงพยาบาลจึงได้อนุมัติให้เปิดห้องตรวจประกันสังคมขึ้น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2538 ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 จำนวน 2 ห้องตรวจ โดยในช่วงแรกเปิดให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ

หน่วยประกันสังคม ได้มีการพัฒนาระบบการบริการที่ห้องตรวจประกันสังคมเป็น One stop service ทำให้มีผู้ประกันตนมาเลือกใช้บริการจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จำนวนมากขึ้น ตลอดจนมีผู้ป่วยที่ส่งต่อเพื่อรับการรักษาจากโรงพยาบาลอื่นจำนวนมาก อีกทั้งได้รับมอบหมายงานจากโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น คณะแพทยศาสตร์จึงได้อนุมัติ พื้นที่บริเวณ ชั้น 3 อาคารตะวัน กังวานพงศ์ ปรับปรุงเป็นสำนักงานหน่วยประกันสังคม ห้องตรวจประกันสังคม จำนวน 6 ห้องตรวจ และหอผู้ป่วยประกันสังคม จำนวน 2 หอผู้ป่วย แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2543ซึ่งต่อมาในวันที่ 1 สิงหาคม 2548 ได้ย้ายหอผู้ป่วยประกันสังคมไปที่ หอผู้ป่วยพิเศษ 4 ชั้น 4 อาคารตะวัน กังวานพงศ์ ซึ่งเป็นห้องพิเศษคู่ ปรับอากาศ โดยผู้ป่วยไม่ต้องชำระส่วนเกินค่าห้องพิเศษ

เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยประกันสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะแพทยศาสตร์ได้อนุมัติให้จัดตั้ง “งานประกันสังคม” เป็นการภายในสังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550) และแบ่งความรับผิดชอบงานเป็น 3 หน่วย คือ

  1. 1. หน่วยตรวจรักษา
  2. 2. หน่วยบริการและตรวจสอบสิทธิ์
  3. 3. หน่วยธุรการและการเงิน

ต่อมาในวันที่ 20 สิงหาคม 2554 งานประกันสังคม ได้รับการประกาศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นงานสังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์)

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ - คำขวัญ

   

 
>> วิสัยทัศน์ <<
 

งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เป็นเลิศด้านบริการ สมานสามัคคี มีมาตรฐาน

ผู้รับบริการเชื่อมั่น และ พึงพอใจ

 
>> พันธกิจ <<
 

งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการอย่างมีมาตรฐาน

โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ และ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 
 
>> คำขวัญ <<
 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ประสานงานฉับไว เต็มใจบริการ

 

ดูงานระยอง

ดูงานระยอง

 

 

หมวดหมู่รอง

บทความยอดนิยม

บทความใหม่