ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์งานประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ห้องตรวจประกันสังคม

 

..ห้องตรวจประกันสังคม..

 

 

 

            

 

งานประกันสังคมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดให้มีห้องตรวจ แยกบริการ
เฉพาะผู้ป่วยประกันสังคม เพื่อความสะดวก และ รวดเร็วยิ่งขึ้น ของผู้ประกันตน โดยได้จัดบริการไว้ดังนี้
 
 
       
ห้องตรวจประกันสังคม จำนวน 5 ห้องตรวจ ได้จัดให้มีอาจารย์แพทย์ออกตรวจประจำ
เวลาราชการ                    เวลา 08.00 - 16.00 น
นอกเวลาราชการ             เวลา 16.30 - 20.30 น.
วันหยุดราชการ                เวลา 08.30 - 12.30 น.
ห้องTreatment 1 ห้อง ให้บริการเจาะเลือด, ฉีดยา, ทำแผล, จัดเก็บสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ
 
บริการนัดหมายเพื่อพบแพทย์ ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-5170
 

ห้องตรวจประกันสังคมให้บริการในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ดังนี้

>> ให้บริการด้านการพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มาตรวจ เช่น สอบถามอาการเบื้องต้น วัด Vital Sign จัดคิวเพื่อพบแพทย์
>> ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา
>> ทำ Treatment ต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยประกันสังคมและตรวจสอบว่าเป็นโรคที่สามารถ
ใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่
>> ตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วยประกันสังคม และตรวจสอบว่าเป็นโรคที่สามารถใช้สิทธิ
ประกันสังคมได้หรือไม่ และให้สิทธิในระบบ SMI เพื่อรับรองสิทธิประโยชน์ด้านการ
รักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วย
>> ลงทะเบียน (Walk in) ในระบบ SMI และใช้ระบบดูประวัติผู้ป่วยจากคอมพิวเตอร์
>> ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว สำหรับโรคที่เป็นและแนะนำเกี่ยวกับด้านสุขอนามัย
ให้การส่งเสริมฟื้นฟูสภาพ และการป้องกันโรค
>> ดูแลห้องตรวจ และเตรียมอุปกรณ์ของใช้พร้อมทั้งยาและน้ำยาต่าง ๆ ให้เพียงพอกับการ
ใช้งานและรักษาให้อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้เสมอ
>> ดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยซึ่งจำเป็นต้องรับการตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางไปยังห้องตรวจต่าง ๆ
>> ตรวจสอบค่าใช้จ่าย และ Bill ในระบบ SMI
>> ออกใบนัดผู้ป่วย และนัดในระบบ SMI
>> จัดเวรแพทย์ขึ้นปฏิบัติงานที่ห้องตรวจประกันสังคม
>> จัดเวรเจ้าหน้าที่พยาบาลขึ้นปฏิบัติงานที่ห้องตรวจประกันสังคม
>> จัดทำทะเบียน และบันทึกรายละเอียดประจำวัน ของผู้ป่วยประกันสังคมที่มารับการรักษา
>> รวบรวมสถิติข้อมูลผู้ป่วยประกันสังคม ในด้านจำนวนและรายจ่ายทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน