การพัฒนาการบริการงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกฯ


หลักการและเหตุผลปัจจุบันการบริการสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากทั้งด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการ
ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิทธ และด้านจริยธรรม นับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายขององค์กรพยาบาลในด้าน
การพัฒนาบริหารจัดการระบบบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภารของการบริการพยาบาลให้ดีขึ้นตามมาตรฐานวิชา
ชีพ และนำไปสู่คุณภาพของการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการดูแลผู้รับบริการให้ได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย และพึงพอใจ ภายไต้การปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมทั้งสร้างเสริมสุขภาพบุคลกร
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย


กรอบแนวคิด
 


งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน
110 อินทรวโรรส ต.ศรีภูม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : (053) 945732
E-mail to web master
sruvache@mail.med.cmu.ac.th