Font Size

Cpanel

ห้องตรวจตา เบอร์ 7

การให้บริการของห้องตรวจตา (เบอร์ 7)
ชั้น 7อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทรศัพท์ (053) 93-5748
หัวหน้าห้องตรวจ คุณรัตนาวดี เกตุสอน

 
 

 

เอกสารที่ต้องนำมาด้วยเมื่อมาตรวจรักษาทุกครั้ง
1.บัตรประชาชน*

2.บัตรผู้ป่วย*
3.บัตรทอง (กรณีผู้ป่วยใช้สิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า)
4.บัตรประกันสังคม (สำหรับผู้ป่วยประกันสังคมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
5.บัตรเบิกตรง(กรณีมีสิทธิข้าราชการและได้ทำสิทธิเบิกตรงแล้ว)
6.หนังสือส่งตัวผู้ป่วย(กรณีเป็นผู้ป่วยใช้สิทธิบัตรทองและได้รับการตรวจรักษาส่งตัวมาตามขั้นตอน)

ติดต่อเรา

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

สำนักงาน ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์ 053-935732

admin :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.