Font Size

Cpanel

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการด้านโภชนาการในผู้ป่วยบาดเจ็บ ไขสันหลังระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่

Development of Clinical Practice Guidelines for Nutritional Management in Patients with Acute Spinal Cord Injury, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital

 กัลยา   ชื่นใจ พย.ม.*     Kanlaya   Chunjai M.N.S.*

อัจฉรา   สุคนธสรรพ์ Ph.D.** Achara Sukonthasarn Ph.D.**

สุภารัตน์   วังศรีคูณ Ph.D.*** Suparat Wangsrikhun Ph.D.***  

บทคัดย่อ

ภาวะทุโภชนาการเป็นปัญหาทางคลินิกที่พบบ่อยในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระยะเฉียบพลัน การจัดการด้านโภชนาการที่ไม่ดีอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการรักษา การศึกษาเชิงพัฒนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการด้านโภชนาการในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยใช้กรอบแนวคิดในการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกของสภาวิจัยด้านการแพทย์และสุขภาพแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย (National Health and Medical Research Council [NHMRC], 1999) ขั้นตอนในการพัฒนาแนวปฏิบัติ ประกอบด้วย การสืบค้นหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์ จัดระดับคุณภาพของหลักฐาน จัดทำแนวปฏิบัติ และตรวจสอบคุณภาพเชิงเนื้อหา และผ่านการนำไปใช้ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระยะเฉียบพลันจำนวน 3 ราย เพื่อเป็นการยืนยันถึงความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ ทำการศึกษา 13 สัปดาห์ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2553 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือบันทึกรายงานการประชุมทีมพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก และแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรที่เป็นผู้ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์กระบวนการการพัฒนาแนวปฏิบัติ ด้วยวิธีสรุปเชิงเนื้อหา

ผลการศึกษา พบว่า

แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการด้านโภชนาการในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีสาระแบ่งเป็น 4 หมวดตามรูปแบบการจัดการด้านโภชนาการของสมาคมอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 1) การประเมินภาวะโภชนาการ 2) การวินิจฉัยภาวะโภชนาการ 3) การดูแลและส่งเสริมภาวะโภชนาการ และ 4) การประเมินผลลัพธ์ด้านโภชนาการ รวมข้อเสนอแนะจำนวน 27 ข้อ เมื่อนำไปทดลองใช้ในหน่วยงานพบว่ากลุ่มประชากรผู้ใช้แนวปฏิบัติทั้ง 18 คน สามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติได้ถูกต้องและครบถ้วน ผู้ป่วยทั้ง 3 รายที่ถูกทดลองใช้แนวปฏิบัติได้รับพลังงานและโปรตีนครบตามความต้องการของร่างกาย และมีความพึงพอใจต่อแนวปฏิบัติการจัดการด้านโภชนาการ
               
ผลการศึกษาครั้งนี้ยืนยันถึงความเป็นไปได้ในการที่จะนำแนวปฏิบัติทางคลินิกที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการดูแลภาวะโภชนาการในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระยะเฉียบพลันโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้เกิดประสิทธิผล และเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดูแลอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระยะเฉียบพลันต่อไป

Abstract:

                Malnutrition is a common clinical problem among patients with acute spinal cord injury. Poor nutritional management may affect health outcomes, length of stay and cost of treatment. This developmental study aimed to develop clinical practice guidelines (CPGs) for nutritional management in patients with acute spinal cord injury, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital. The National Health and Medical Research Council (NHMRC, 1999) was used as a framework for this CPGs development. Steps for CPGs development composed of searching evidence, appraising evidence, formulating and validating the guidelines, and testing for its feasibility with three patients with acute spinal cord injury. Data were collected between April and July 2010. The study tools composed of the memorandum of CPGSs development team meeting and demographic data questionnaire of practitioners. Narrative summary was used to analyze
the CPGs’ developmental process.

                The findings revealed that:

                The CPGs for nutritional management among patients with acute spinal cord injury, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital was categorized into 4 categories following the American Dietetic Association (ADA) management model including 1) nutrition assessment, 2) nutrition diagnosis, 3) nutrition intervention, and 4) nutrition monitoring and evaluation. There were 27 recommendations. At the step of testing for its feasibility, the population of 18 practitioners could correctly and completely follow the CPGs. Three patients whom CPGs was applied received optimal energy and protein requirement and expressed high satisfaction towards nutritional management CPGs.

                Results of this study confirm the feasibility of implementing the developed CPGs for nutritional management among patients with acute spinal cord injury in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital for effective nutritional management. Additionally, it could further be a part of continuous quality care development in patients with acute spinal cord injury.

 

 

 

 

ติดต่อเรา

สำนักงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
ชั้น 4 อาคารบุญสมมาร์ติน
โทร.053 945792