rose1.gif (1280 bytes)qa.gif (2329 bytes)(Intranet )

rose1.gif (1280 bytes)วิสัยทัศน์
"บุคลากรทางการพยาบาลมีศักยภาพสูง สามารถประยุกต์หลักวิชาการ งานวิจัย มาใช้ให้บริการพยาบาลอย่างมีคุณภาพและมีความสุข ตามแนวทางของ จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนเผยแผ่ความรู้ต่อชุมชนและสังคม"


rose1.gif (1280 bytes)พันธกิจ
1. ส่งเสริมความรู้ ความชำนาญ และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
2. ส่งเสริมความรู้ ความชำนาญและทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทาง ของบุคลากรทางการพยาบาล
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยทางการพยาบาล การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการ พยาบาล
4. ส่งเสริมบทบาทของบุคลากรทางการพยาบาล เพื่อให้บริการพยาบาลด้านการให้สุขศึกษาการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และการประกันคุณภาพทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และมีจริยธรรม ภายใต้ขอบเขตวิชาชีพ
5. จัดบริการวิชาการแก่องค์กรอื่น และชุมชน


rose1.gif (1280 bytes)ปรัชญาของงานวิชาการและพัฒนา    
งานวิชาการและพัฒนา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีความเชื่อว่าการพัฒนาทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติการพยาบาล เป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันไป โดยมีพื้นฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมรองรับ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติการพยาบาล ที่มีประโยชน์ต่อผู้รับบริการ โดยใช้หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม และใช้ทฤษฎีการพยาบาล ผลของการวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความเป็นเลิศ มุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ และสิทธิมนุษยชนที่พึงได้รับ ในด้านบุคลากรมุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจในงาน มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัย มีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการสามารถประกันคุณภาพทางการพยาบาล เพื่อเข้าสู่การรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล ในที่สุดและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ส่งผลต่อความสำเร็จของนโยบายของฝ่ายการพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ตามลำดับ ตามแนวความเชื่อใน 3 องค์ประกอบคือ
    1.ด้านบุคลากร
        -มีศักยภาพที่จะนำความรู้และหลักวิชาการ ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปใช้โดยมีพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรมและมนุษยธรรมรองรับ
        -ใช้หลักการศึกษาโดยพึ่งตนเองเป็นหลัก เพื่อให้คงสภาพการเรียนรู้ ตลอดเวลา
        -ใช้หลักการศึกษามาประยุกต์ ในการรักษาความสามารถเชิงวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล พร้อมทั้งประเมินผลการศึกษาด้วยตนเอง
    2.ด้านหลักวิชาการและการพัฒนา มีการกำหนดความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
        -มีการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรก่อน
        -มีการพัฒนาเป้าหมายระบบการศึกษาอบรมให้คล่องตัว รวมทั้งหลักสูตรการฝึกอบรมและวิธีการฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ตลอดจนโอกาสของบุคลากร
ในการเข้าฝึกอบรม
        -มีการให้ความรู้ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน ก่อนเข้ารับตำแหน่งที่สูงขึ้นและติดตามประเมินผลหลังปฏิบัติงาน
      -มีระบบการประเมินผลของการให้การศึกษาและพัฒนา
3.ด้านผู้นำทางด้านวิชาการและพัฒนา
        -สร้างบรรยากาศในการศึกษาอบรม โดยทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดต่อ ประสานงานและการให้ความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรในแต่ละครั้ง
        -มีความรู้ในด้านทักษะต่างๆและความรู้ในด้านผลการปฏิบัติงานในทุกระดับของบุคลากร        
-พัฒนาโดยมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของบุคลากร เกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้วิธี ให้บริการพยาบาลต่างๆ การเข้ารวมกลุ่มเป็นสมาชิกหรือชมรมต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมต่างๆตลอดจน การดำเนินการให้เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย
-มีการประเมินผลของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล และเข้าร่วมในการ
ประเมินผลทั้งด้านความสามารถเชิงวิชาชีพ และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

rose1.gif (1280 bytes)วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการปฏิบัติงานทุกสาขาการพยาบาลแก่บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ
2. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ ความสามารถในการทำวิจัย นำผลการวิจัยไปใช้ ตลอดจนประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย
3. เพื่อส่งเสริมการนำแนวคิด /วิชาการแนวใหม่ทางการแพทย์ หรือทฤษฎีทางการพยาบาล มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ การพยาบาล
4. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลสามารถควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล และ มาตรฐานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพและรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
6. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลสามารถให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ผู้รับบริการ ได้อย่างมีประสิทธิผล อย่างถูกต้องเหมาะสม
7. เพื่อประเมินผล ติดตามและตรวจสอบ ด้านความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ
8. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทของวิชาชีพ
9. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลตระหนักถึงจริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ
10.เพื่อให้บริการด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติการพยาบาล แก่บุคลากรทางการพยาบาลทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน ตลอดจนบริการวิชาการทาง
การพยาบาลแก่ชุมชน
11. เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

rose1.gif (1280 bytes)นโยบาย
1. บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนและส่งเสริม ให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง
3. สนับสนุนบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้ ความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
4. สนับสนุนบุคลากรทางการพยาบาล ให้บริการพยาบาลที่ได้มาตรฐานของการพยาบาลและหน่วยงาน
5. สนับสนุนบุคลากรทางการพยาบาล ให้สามารสอนและให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้มารับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีระบบการประเมินผล การติดตามและตรวจสอบการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
7. สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ในการวิจัย ส่งเสริมการทำวิจัยและสามารถนำผลการวิจัย มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
8. สนับสนุนบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทวิชาชีพ
9. ส่งเสริมบุคลากรทางการพยาบาล ให้ตระหนักถึงจริยธรรม และจรรยาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
10.สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพยาบาล อย่างปลอดภัย
นโยบาย ดังกล่าวสรุปได้เป็น 3 ด้านหลักดังนี้คือ
1.นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและวิชาการ
1.1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการปฏิบัติงาน ระหว่างการปฏิบัติงาน และความชำนาญเฉพาะทางในที่สุด
1.2. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1.3. สนับสนุนส่งเสริม ให้มีการบริการพยาบาลที่ได้มาตรฐานของฝ่ายการพยาบาล
1.4. สนับสนุนส่งเสริม ให้บุคลากรสามารถสอนและให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้มารับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5. สนับสนุนส่งเสริม ความรู้ในการวิจัย การทำวิจัยและนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
1.6. มีระบบการประเมินผล การติดตามและตรวจสอบการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ
1.7. สนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรให้เข้าใจบทบาทวิชาชีพ ตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
1.8. สนับสนุนและให้ความร่วมมือด้านวิชาการแก่องค์กรอื่นและชุมชน
1.9. ใช้หลักการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในงานวิชาการและพัฒนาให้สามารถส่งเสริมบุคลากรทางการพยาบาล ทั้งด้านสนับสนกุนและอำนวยความสะดวก
2.นโยบายด้านการบริหาร
2.1. ดำเนินการรวบรวม สรุปงบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากร ของแต่ละงานการพยาบาล นำมาจัดเป็นหมวดหมู่ เสนอต่อหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เพื่อขออนุมัติ
2.2. ใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับทุกงานการพยาบาล
2.3.ปรับระบบการบริหารงานให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
2.4. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด ในด้านทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุฯ และเวชภัณฑ์
2.5.ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.6.มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
2.7. สร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน
2.8.มีส่วนร่วมในชุมชนและให้ความร่วมมือในการทำนุบำรุง ศิลปะ และวัฒนธรรม
3.นโยบายด้านบริการพยาบาล (ผู้ป่วย /ชุมชน / บุคลากร)
3.1. เตรียมโปรแกรมการให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย เช่นการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ป่วย ผู้ป่วยเบาหวาน ฯลฯ
3.2. เตรียมโปรแกรมการให้สุขศึกษา ในภาวะปกติแก่คนทั่วไป เช่น โครงการอดบุหรี่ การดูแลในภาวะฉุกเฉิน ฯ ลฯ
3.3. จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการดูแลตนเองแก่ประชาชนทั่วไปและชุมชนrose1.gif (1280 bytes)


rose1.gif (1280 bytes)หน้าที่หลัก คือให้บริการทางการศึกษา อบรมแก่บุคลากรทางการพยาบาลทุกระดับ บุคคลทั่วไป ผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรในทีมสุขภาพ ดังนี้
1.บริการแก่บุคลากรทางการพยาบาล โดยจัดโครงการการศึกษา เกี่ยวกับการจัดอบรมต่างๆการประเมินความต้องการในการเรียนรู้ของบุคลากร ฯ
2. บริการแก่บุคลากรทางการพยาบาล ในหลักการเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติและกระบวนการต่างๆ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการพยาบาล การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การวิจัยทางการพยาบาล การควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล การให้สุขศึกษาฯ
3. บริการผู้ป่วย โดยเตรียมโปรแกรมการให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย เช่นผู้ป่วยเบาหวาน ฯ ตลอดจนการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ป่วย ฯ
4. บริการชุมชน โดยเตรียมโปรแกรมการให้สุขศึกษาในภาวะปกติแก่คนทั่วไป ตลอดจนกลุ่มพิเศษ เช่นผู้ที่ต้องการอดบุหรี่ การดูแลในภาวะฉุกเฉิน ฯ

rose1.gif (1280 bytes)งานวิชาการและพัฒนา มีหน้าที่หลักในการพัฒนาความรู้ และทักษะ การปฏิบัติการพยาบาล แก่เจ้าหน้าที่พยาบาล ในฝ่ายการพยาบาล ตลอดจนให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เทียบเท่าหอผู้ป่วย 5 หน่วยงาน ดังนี้rose1.gif (1280 bytes)

rose1.gif (1280 bytes)1. หน่วยพัฒนาและฝึกอบรมทางการพยาบาล
จัดอบรม / ฝึกอบรม
จัดอบรมสาขาเฉพาะทาง
จัดศึกษาดูงาน / ประชุมวิชาการ

rose1.gif (1280 bytes)2. หน่วยวิจัยทางการพยาบาล
จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการทำวิจัย
จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย และให้เวลาในการค้นคว้า
รายงานผลการวิจัยและจัดเผยแพร่ผลการวิจัย
จัด Journal Club ทางการวิจัย
ทำวิจัย

rose1.gif (1280 bytes)3. หน่วยประกันคุณภาพทางการพยาบาล (Q.A.)
จัดอบรมการประกันคุณภาพ
จัดสร้างมาตรฐานและทดสอบมาตรฐาน
จัดเผยแพร่มาตรฐาน
ประเมินประสิทธิภาพบุคลากร

rose1.gif (1280 bytes)4. หน่วยสุขศึกษา
จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ เทคนิคการสอนสุขศึกษา
จัดทำสื่อการสอน

rose1.gif (1280 bytes)5. หน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
สร้างมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
จัดอบรมความรู้แก่บุคลากร
ให้คำปรึกษา
ดูแลสุขภาพบุคลากร

rose1.gif (1280 bytes)6.หน่วยสารสนเทศทางการพยาบาล
จัดทำระบบสารสนเทศทางการพยาบาลและการเผยแพร่
การจัดการฐานข้อมูลทางการพยาบาล
ให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์
rose1.gif (1280 bytes)กลับด้านบนrose1.gif (1280 bytes)