rose1.gif (1280 bytes)หน่วยวิจัยทางการพยาบาล มีหน้าที่
จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการทำวิจัย
จัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย และให้เวลาในการค้นคว้า
รายงานผลการวิจัยและจัดเผยแพร่ผลการวิจัย
จัด Journal Club ทางการวิจัย
ทำวิจัย

rose1.gif (1280 bytes)ฝ่ายการพยาบาลให้การสนับสนุน งานทางด้านวิชาการของบุคลากรในฝ่าย และรวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติงานดังนี้ คือ
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย ซึ่งเก็บข้อมูลในงานของฝ่ายการพยาบาล
งานวิจัยของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายการพยาบาล
คู่มือในการปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์งาน
บทความทางวิชาการ
ตำรา
ท่านสามารถติดต่อได้ที่ห้องสมุดฝ่ายการพยาบาล ชั้น 7 อาคารบุญสม มาร์ติน โทร. 6371

rose1.gif (1280 bytes)วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เก็บข้อมูลในฝ่ายฯ

ผู้วิจัย

ประเภท

ชื่อเรื่อง

ปี

นางสาววิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์

ปริญญาโท

ผลของการจูงใจในการล้างมือของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกสูติกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2539

นางสุวรรณี สุคนธสรรพ์

ปริญญาโท

การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2539
นางสาวจินดาวรรณ อุดมพัฒนากร

ปริญญาโท

ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลก กับการปรับตัว ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2539
นางกัญญารัตน์ ผึ่งบรรหาร

ปริญญาโท

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยบางประการ กับความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระยะพักฟื้น 2539
นางสาวพัชรี จันทร์อินทร์

ปริญญาโท

การวัดอุณหภูมิทางรักแร้และทางทวารหนักในทารกคลอดก่อนกำหนด 2539
นางสาวจุฑารัตน์ มีสุขโข ปริญญาโท ความต้องการข้อมูลและการช่วยเหลือสนับสนุน ของมารดา ทารกคลอดก่อนกำหนด 2539
นางนันทพร แสนศิริพันธ์ ปริญญาโท หญิงมีครรภ์ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 2540
นางสาวพรรณี ไพศาลทักษิน ปริญญาโท ผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2540
นางสาวธิติมา วทานียเวช ปริญญาโท สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยวิกฤติ และพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก 2540
นางสาวสมใจ ศิระกมล ปริญญาโท การพึ่งพิงร่วมและความเหนื่อหน่ายในพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2540

นางเยาวภา เลิศชีวกานต์ ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคเอดส์ กับความวิตกกังวลของพยาบาล ในงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์

2540

นางชฎานันท์ ประเสริฐปั้น ปริญญาโท ผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

2541

นางสาวพรพรรณ คีลาวงค์ ปริญญาโท เก็บข้อมูลจากมารดาหลังคลอด 2541
นางภัทรา จันทราทิตย์ ปริญญาโท การสร้างวิธีการรวบรวมข้อมูลและเกณฑ์ เพื่อใช้ในการประเมิน แบบมีส่วนร่วม สำหรับโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง 2541
นายสมพล วิมาลา ปริญญาโท การเจ็บป่วยและการมารับการตรวจสุขภาพประจำปีของพระสงฆ์ 2539
นางสาวจริยาพันธ์ ฤทธินนท์ ปริญญาโท ความตั้งใจในการประกอบอาชีพ เมื่อสิ้นสุดสัญญาการใช้ทุน ของพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 2539
นางสาวนิตยา วอแพง

ปริญญาโท

การศึกษาการรับรู้และความคาดหวัง ของพยาบาลประจำการต่อการจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 2540
นางสุภาพ อธิโรจน์ ปริญญาโท วิชาการพยาบาลด้านการควบคุมโรคติดเชื้อ 2 2540
นางประไพพรรณ วงศ์เครือ ปริญญาโท ผลของการให้ความร ู้ในเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ แก่คนงาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2539
นางสาวสุขุมาล ต้อยแก้ว ปริญญาโท การประเมินค่าทางปัญญา และการเผชิญความเครียดของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง 2540
นางสาวจิราพร พรหมพิทักษ์กุล ปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศ เกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล ของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับการใช้กระบวนการพยาบาล ของพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 2540
นางอรทัย บึงวงศานุรักษ์ ปริญญาโท ตัวประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลของรัฐ 2541
นางสาวจันทนา เตชะคฤห ปริญญาโท ความหวัง ความเข้มแข็งในการมองโลก และความผาสุกในชีวิต ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย 2540
นางสาวนฤมล กิจจานนท์ ปริญญาโท ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาล หน่วยอภิบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ โรงพยาบาลของรัฐ

2540

นางสาวกษวรรณ ราชศักดิ์ ปริญญาโท ความคลุมเครือในบทบาทและความขัดแย้งในบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วย

2540

นางสมจิต เกียรติวัฒนเจริญ ปริญญาโท ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลบุตรเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ระบบทางเดินหายใจ 2541
นางสาวกัญญา โตท่าโรง ปริญญาโท พฤติกรรมความเป็นวิชาชีพ ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2541
นางส่าวทรียาพรรณ สุภามณี ปริญญาโท ความขัดแย้ง การจัดการกับความขัดแย้ง และการรับรู้ค่าของงาน ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2541
นางเกษณา แซ่ล้อ ปริญญาโท การให้คุณค่าและการปฏิบัติบทบาทผู้ชำนาญทางคลินิก ของพยาบาลวิชาชีพ   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2541
นายศรีทัย สีทิพย์ ปริญญาโท เก็บข้อมูลจากพยาบาลประจำการ ที่ทำงานในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 2541
นางสิริกาญจน์ บริสุทธิบัณฑิต ปริญญาโท ผลของการมอบหมายงานระบบพยาบาลเจ้าของไข้ ต่อการใช้กระบวนการพยาบาล ความเป็นอิสระ และความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล   และความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาล 2539
นางอัจฉรา สิทธิรักษ์ ปริญญาโท   2540
นางสาวแสงจันทร์ ชิกรัตน์ ปริญญาโท การรับรู้สิทธิผู้ป่วยและการปฏิบัติการพยาบาล ในโรงพยาบาลเขตจังหวัดเชียงใหม่ 2540
นางสาวอรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์ ปริญญาโท ศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลของรัฐ 2539
นายสุวิทย์ อินทอง ปริญญาโท ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยา แบบกลุ่ม ตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านสุขภาพจิตของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท 2541
นางสาวสิริสุดา ซาวคำเขต ปริญญาโท การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว กับความเครียดของผู้สูงอายุ ที่กระดูกสะโพกหัก

2541

นางอมรรัตน์ ฟูเต็มวงศ์ ปริญญาโท   2541
นางวรรณา สามารถ ปริญญาโท คุณภาพชีวิตที่สูญเสียไป ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2541
นางสาวพัชนี นัครา ปริญญาโท คุณภาพชีวิตที่สูญเสียไปของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2541
นางสาวมนสิน แย้มสกุล ปริญญาโท  คุณภาพชีวิตที่สูญเสียไป ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี จากการสูบบุหรี่  2541
นางสาวสุรางรัตน์ ห้องพาน ปริญญาโท  ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่สูญเสีย ด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) จากการสูบบุหรี่  2541
นายวิวรรธน์ มุ่งเขตกลาง ปริญญาโท ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่สูญเสียด้วย โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)  2541
นางสาวสมร จงสมจิตร์ ปริญญาโท  ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่สูญเสีย ด้วยโรค Coronary heart disease จากการสูบบุหรี่ 2541 
นายภานุพันธุ์ พุฒสุข ปริญญาโท  ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยที่สูญเสียด้วยโรคเบาหวาน  2541
นายวันชัย มุ้งตุ้ย ปริญญาเอก  การปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล 2541 
นางอรัญญา เชาวลิต ปริญญาเอก  การพัฒนาและการประเมิน เครื่องมือวัดประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาล สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี และ เอดส์ ในประเทศไทย  2539
นางสาววาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล

ปริญญาเอก

 อาการของภาวะหมดประจำเดือน และปัจจัยที่มีอิทธิพล ค่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ของพยาบาลวิชาชีพ วัยหมดประจำเดือน 2540
นางสาวกนกพร สุคำวัง

ปริญญาเอก

 แบบจำลองเชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม

 2540

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ งานวิจัย  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด

2538 

คณะกรรมการวิจัย งานวิจัย  ความพึงพอใจในงาน ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 2539

นางสาวบังอร ศุภวิทิตพัฒนา งานวิจัย  ความติดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการดันยอดมดลูก ในระยะที่สองของการคลอด

 2539

นางสาวหทัยภรณ์ ปัญญางาม งานวิจัย  ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับ โรคเอดส์ของญาติผู้ติดเชื้อ เอชไอวี. ที่นอนพักรักษาตัว ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  2539
นางสาวสุธิดา นันทะแกล้ว งานวิจัย  การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่อการนอนหลับของผุ้ป่วย 2539
คณะกรรมการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล งานวิจัย  เปรียบเทียบการใช้ transfer forceps ที่เก็บโดยการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อ กับเก็บไว้แบบแห้ง  2539
นางสังวาลย์ รักษ์เผ่า งานวิจัย protective effect of breast feeding against breast cancer  2539
อาจารย์อะเคื้อ อุณหเลขกะ งานวิจัย  ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ ของสมาชิกในครอบครัว ที่มีผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี  2539
นางสาวศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์ งานวิจัย สภาวะทางจิตใจและสังคม ของหญิงตั้งครรภ์ ที่ติดเชื้อ HIV/AIDS และการให้คำปรึกษา   2539
นางสาวพัชรี ศรีสังข์ งานวิจัย  ความต้องการความรู้ของพยาบาล ในการจัดประสบการณ์ การฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาล แก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ หรือภาควิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  2539
นางประพิม ศุภศันสนีย งานวิจัย  การป่วยและเสียชีวิต เนื่องจากโรคหัวใจขาดเลือด : อายุขัยเฉลี่ย อายุเมื่อเกิดโรค  2540
รองศาสตราจารย์นันทา เล็กสวัสดิ์ และคณะ งานวิจัย  ความพึงพอใจในการอนหลับ และปัจจัยที่รบกวนการนอนหลับ ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่  2540
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพาพร ตังอำนวย และคณะ งานวิจัย  คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย หลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ  2540
อาจารย์นฤมล จันทร์ฉาย และคณะ งานวิจัย  ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ได้รับเคมีบำบัด

 2540

อาจารย์สุนีย์ จันทร์มหเสถียร และคณะ งานวิจัย  ความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่

 2540

คณะกรรมการวิจัย งานวิจัย  ทัศนคติและความต้องการในการทำวิจัย ของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 2540

รองศาสตราจารย์วิลาวัลย์ พิเชียรเสถียร งานวิจัย  การเฝ้าระวังและการควบคุมการติดเชื้อ ในสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน: กรณีศึกษา ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2540
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิศา ล่ามช้าง และคณะ งานวิจัย  การศึกษาบทบาทของผู้ปกครอง ในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี  2540
รองศาสตราจารย์วันเพ็ญ เอี่ยมจ้อย และคณะ งานวิจัย  เปรียบเทียบการหายของแผลผ่าตัด ระหว่างผู้ป่วยอาบน้ำและเช็ดตัว หลังผ่าตัดช่องท้อง  2541
ดร. ฟองคำ ติลกสกุลชัย และคณะ งานวิจัย  การสำรวจ การใช้ผลงานวิจัย ในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาล ในโรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  2541

rose1.gif (1280 bytes)กลับด้านบนrose1.gif (1280 bytes)

rose1.gif (1280 bytes)งานวิจัยของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายฯ
ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย
Blood Lead lvels in Young Children from Northern Thailand, Lead Contamination in the Blood of Young Children from Northern Thailand นางมณฑา กาญจนัษฐิต
Prevalence of HBV infection in nurse and co-workers in Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital ินางสาวนิดดา โชคบุณยสิทธิ์
การเปรียบเทียบการขึ้นของเชื้อจุลินทรีย์ ในสภาพการต่าง ๆ คือ ไม่อบห้องหลังอบห้องด้วย gas formaldehy และหลังอบห้องด้วยเครื่องอบห้อง โดยใช้เครื่องพ่นอบห้อง ด้วยน้ำยามาทา 1:256 นางลักขณา พูลปัญญา
การพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ในผู้ที่ได้รับการผ่าตัด นางสาวชนัญญา มหาพรหม
การแยกเชื้อ คลามิเดีย ทราโคมาตัส จากหญิงที่มีอาการของการติดเชื้อ อวัยวะสืบพันธุ์ส่วนล่าง นางสาวชนัญญา มหาพรหม
การศึกษาการทำงานของกระเพาะปัสสาวะในคนไข้อัมพาตชนิดต่าง ๆ 100 ราย นายไพโรจน์ อุตศรี และคณะ
การศึกษาการให้นมแก่ทารก ตั้งแต่แรกคลอด จนถึงอายุ 2 เดือน นางสุพิณ ชัยรัตนภิวงศ์
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการ กับความสามารถในการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยลูปัส นางสาววันเพ็ญ วงศ์จันทรา
ความคิดเห็นในกิจกรรมการพยาบาลที่คาดหวัง กับความเป็นจริง ของมารดาหลังคลอด หอผู้ป่วยพิเศษ 6 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวสุจินต์ สุวินัยตระกูล
ความต้องการบริการ คำแนะนำ ด้านสุขศึกษาของผู้ป่วย ที่มารับบริการผ่าตัดที่หน่วยผ่าตัดเล็ก การพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางทิพพร หริตวร
ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ของหน่วยตรวจศัลยกรรมทั่วไป การพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน โรรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสุจินต์ รุจิเวชพงศธร
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของสามีหญิงตั้งครรภ์ นางอัญชลี เล้าวงศ์
ปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดอาการชัก ในผู้ป่วยโรคลมชัก ของคลินิกโรคลมชัก นางกาญจนา จันทวงศ์
เปรียบเทียบการบริการพยาบาล ตามความคาดหวังและบริการพยาบาล ตามประสบการณ์ที่ได้รับจริง ของผู้รับบริการในห้องผ่าตัดเล็ก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวชนัญญา มหาพรหม
ผลการใช้คู่มือแนะนำ และการใช้คู่มือแนะนำร่วมกับการให้ความรู้ ต่อพฤติกรรมการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะ ของเจ้าหน้าที่พยาบาล นางสาวสิริลักษณ์ สลักคำ
ผลการสอนอย่างมีแบบแผน เรื่อง ความรู้ในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันและบรรเทาอาการข้างเคียง ของยาเคมีบำบัด ในผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด นางพวงแก้ว จักรพันธ์
ผลการสำรวจทัศนคติของผู้ป่วยและญาติ ที่มีต่อการให้บริการรักษาพยาบาล ในหอผู้ป่วยพิเศษ นางสาวสุจินต์ สุวินัยตระกูล
ผลของการกดนวดจุดจ๋านจู๋ เพื่อหยุดอาการสะอึก ในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะ นางสาวสุพรรณี เตรียมวิศิษฐ์
ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียง ที่ได้รับอาหารปั่นผสม ทางสายให้อาหาร ที่ใส่ผ่านรูจมูกถึงกระเพาะอาหาร นางวราภรณ์ วิภาสวงศ์
ศึกษาการคงสภาพของปลอดเชื้อ ของ Sterile sets ที่เก็บในชั้นวางของชนิดเปิด (Study Sterility of muslin and muslin covered with plastic wrapped sterile sets storedon open shelves) นางสาวนิดดา โชคบุณยสิทธิ์

rose1.gif (1280 bytes)กลับด้านบนrose1.gif (1280 bytes)

rose1.gif (1280 bytes)คู่มือในการปฏิบัติงาน
Hirschsprung's Disease และการให้คำแนะนำ เรื่องการดูแลเด็ก ที่ได้รับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ เปิดออกทางหน้าท้อง (Colostomy) และเด็กที่ได้รับการถ่างขยายรูทวารหนัก (Dilatation of Anus) นางเพชรา หาญศิริวัฒนกิจ
การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล ของระบบทางเดินปัสสาวะ นางสาวสิริลักษณ์ สลักคำ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และแนวทางป้องกันการติดเชื้อ ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องกับมูลฝอยติดเชื้อ นางสาวอรพินท์ โพธาเจริญ
การจัดเตรียมเครื่องมือผ่าตัด ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา นางพวงนิภา จันทโสภีพันธ์
การช่วยเหลือแพทย์เจาะคอ และการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ นางวราภรณ์ วิภาสวงศ์
การใช้น้ำยา Savlon จากการทำกิจกรรม Q.C.C. นางสาวสุจินต์ สุวินัยตระกูล
การดัดแปลงเบิร์ดมาร์ค 7 เพื่อใช้กับเด็กและการให้การพยาบาล นางสาวพวงเพชร ยัพวัฒนพันธ์
การดูแลตนเอง ของผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง นางปรียาพรรณ สุวรรณประพิศ
การดูแลตนเอง ของผู้ป่วยโรคต้อหินเรื้อรัง นางรัตนา ยี่สวัสดิ์
การดูแลเต้านมอย่างถูกวิธี ระยะก่อนและหลังคลอด นางจันทิรา ภาวิไล
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย นางสาวอาภาภรณ์ นารถประธาน
การตรวจรก นางจันทิรา ภาวิไล
การเตรียมก่อนผ่าตัด และการพยาบาลหลังผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด ในผู้ป่วยอายุ 4 - 15 ปี นางสาวพรรณี บุญเป็ง
การเตรียมตรวจเพื่อการวินิจฉัย และการรักษาในผู้ป่วยทางอายุรกรรม นางพวงแก้ว จักรพันธ์
การเตรียมและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย ที่มารับการรักษานิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ ด้วยเครื่องสลายนิ่ว นางวัชรี ตุ้ยคำภีร์
การเตรียมหนังสือ และการพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนหัวใจ นางสาวจินตนา ศรีบุณยะรัตน์
การทำความสะอาดมือก่อนเข้าผ่าตัด ภายในหน่วยผ่าตัดสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา นางสาวบุศรา จงดี
การทำงานในห้องปฏิบัติการพยาบาล ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป นางนิ่มน้อย สุขวนาชัยกุล
การปฏิบติงานในซัพพลายผ่าตัด นางละมัย เตียวกุล
การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกงูกัด นางลักขณา พูลปัญญา
การปฏิบัติการพยาบาล การส่องตรวจช่องท้องด้วยกล้อง Laparoscope นางพวงนิภา จันทโสภีพันธ์
การปฏิบัติการพยาบาล ห้องปฏิบัติการพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง นายสมชัย รู้วัชรปกรณ์
การปฏิบัติงาน การตรวจคัดกรอง และการให้คำปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ เกี่ยวกับโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย นางจงกลณี สมพงษ์
การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับของหอผู้ป่วยจักษุ 1 นางบัวจันทร์ ปัญโญใหญ่
การปฏิบัติงานในประชาสัมพันธ์ผ่าตัด นางละมัย เตียวกุล
การปฏิบัติงานในหน่วยผุ้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางลักขณา พูลปัญญา
การปฏิบัติงานในหน่วยรับ-ส่งผู้ป่วย นางละมัย เตียวกุล
การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยพิเศษ 6 นางสาวสุจินต์ สุวินัยตระกูล
การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยศัลยกรรมฉุกเฉิน นางชฎานันท์ ประเสริฐฝั้น
การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยไอซียู. กุมารเวชกรม นางสาวพวงเพชร ยัพวัฒนพันธ์
การปฏิบัติงานผู้ตรวจการเวรบ่าย - ดึก นางสาวสุจินต์ สุวินัยตระกูล
การปฏิบัติงานห้องตรวจเด็กป่วยทั่วไป (เบอร์ 28) นางกติรัชช์ มะหะสุ
การปฏิบัติงานห้องตรวจตา นางสาวภาวิณี ศิริจงดี
การปฏิบัติงานห้องตรวจพิเศษเด็ก 1 นางทิพาพร นักหล่อ
การปฏิบัติงาน ห้องตรวจพิเศษเด็ก 2 (เบอร์ 27) นางสาววิภาวดี สายนำธาร
การปฏิบัติงาน ห้องตรวจพิเศษเด็ก 3 (เบอร์ 29) นางขนิษฐา ศาสตราภัย
การปฏิบัติงาน ห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม 2 นางปรียาพรรณ สุวรรณประพิศ
การปฏิบัติงาน ห้องตรวจอายุรกกรมทั่วไป 2 (ห้องเบอร์ 9) นางขนิษฐา ตั้งมั่นคงวรกูล
การปฏิบัติงาน ห้องปฏิบัติการพยาบาลห้องตรวจตา นางสาวภาวิณี ศิริจงดี
การปฐมนิเทศ ของหอผู้ป่วยจักษุ 1 นางบัวจันทร์ ปัญโญใหญ่
การประเมินอาการและการพยาบาล ผู้ป่วยทางระบบประสาท นางสาวจันทนา เกิดสุวรรณ์
การป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ ของเครื่องมือเครื่องใช้ ในการรักษาพยาบาล ก่อนและหลังการทำให้ปราศจากเชื้อ โดยการนึ่งด้วยไอน้ำร้อน (Steam sterilization) นางสาวนิดดา โชคบุณยสิทธิ์
การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล ในหอผู้ป่วยพิเศษ 1 นางสาวมาลินี วัฒนากูล
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะ นางสาวอรพินท์ โพธาเจริญ
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวสิริลักษณ์ สลักคำ และคณะ
การเป็นวิทยากร เรื่อง 5 ส. นางกรองกาญจน์ จิรพรเจริญ
การเฝ้าระวัง นางสาวสิริลักษณ์ สลักคำ และคณะ
การพยาบาลในระยะคลอด นางสาวสิริวรรณ ปิยะกุลดำรง
การพยาบาลผู้คลอด ที่ได้รับการให้ยาชาทางช่องเยื่อหุ้มไขสันหลังชั้นนอก นางสาวสิริวรรณ ปิยะกุลดำรง
การพยาบาลผู้ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด โรคธาลัสซีเมีย นางสาวรัตนาภรณ์ เศขฤทธิ์
การพยาบาลผู้บริจาคไต นางสาวสุพรรณ คงชัยพิพัฒน์
การพยาบาลผู้ป่วยจอประสาทตาลอก นางอำภา ดีสีปาน
การพยาบาลผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณศีรษะและคอ นางสาวศิริพร พงษ์ระวีวงศา
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ชักจากไข้สูง นางสาวจันทร์เพชร บุษบงไพรวัลย์
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยาเคมีบำบัด นางกรองกาญจน์ จิรพรเจริญ
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีเสมหะ นางสาวปัทมา กาคำ
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด นางสาวพรรณี บุญเป็ง
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืด นางสาวปัทมา กาคำ
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด นางทิพาพร นักหล่อ
การพยาบาลผู้ป่วยต้อหิน นางสาวศิริพร พงษ์ระวีวงศา
การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้อุปกรณ์การแพทย์ในหอผุ้ป่วยหนักสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา นางสาวอาภาภรณ์ นารถประธาน
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะต่างๆ ทางอายุรกรรม นางสาวอัจฉรา อินทร์ทอง
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ นางวัชรี ตุ้ยคำภีร์
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ นางสาวอัจฉรา อินทร์ทอง
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษทางปาก นางสาวพยุงมาศ จิรพรสวัสดิ์
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำแบบสมบูรณ์ นางสาวทรงพรรณ สุขารมย์
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีกระโหลกศีรษะแตกร้าว ร่วมกับเยื่อหุ้มสมองฉีกขาด นางสาวเกษณา แซ่ล้อ
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีแผล นางสุรางค์รัตน์ ณ บุญหลง
การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นจังหวะหัวใจ นางสาวสิริภรณ์ หันพงศ์กิตติกูล
การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร นางสาวจินตนา ศรีบุณยะรัตน์
การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนกระเพาะอาหาร และการให้อาหารทางสายสวนกระเพาะอาหาร นางชฎานันท์ ประเสริฐฝั้น
การพยาบาลผู้ป่วยในห้องผ่าตัด นางวัชรี ตุ้ยคำภีร์
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดก้อนที่เต้านม นางสาวสุปรียา อนุตรโสตถิ
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดนิ่วในไตและท่อไต นางสาวอัมพร มโนรส
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมดลูกออกทางช่องคลอดและตกแต่งช่องคลอด นางวันทนีย์ มาลัยหวล
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจในห้องผ่าตัด นางปาริชาติ ภัควิภาส
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะความดันภายในกระโหลกศีรษะสูง นางสาวเกษณา แซ่ล้อ
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะความดันภายในกระโหลกศีรษะสูง การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำ External ventricular drainage นางสาวเกษณา แซ่ล้อ
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ที่ทำการผ่าตัด Radical Hysterectomy นางลำดวน กัลชาญพิเศษ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก นางกติรัชช์ มะหะสุ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคต้อกระจกผ่าตัดใส่เลนส์เทียม นางบัวจันทร์ ปัญโญใหญ่
การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก นางสาวเอื้องทิพย์ คำปัน
การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท นางกาญจนา จันทวงศ์
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นางพวงแก้ว จักรพันธ์
การพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก นางสาวดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง
การพยาบาลผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ นางสาวกัญญา โตท่าโรง
การพยาบาลมารดาหลังคลอดปกติในระยะ 24 ชั่วโมงแรก นางสาวบุปผา แก้ววิเชียร
การรักษาและการดูแลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ นางเพชรา หาญศิริวัฒนกิจ
การวางแผนการพยาบาลทารกแรกเกิด ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด 3 นางสาวพัชรี จันทร์อินทร์
การส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน นางจุไร เลิศกลกิจ
การสวนปัสสาวะในผู้ป่วยชาย-หญิง และการคาสายสวนปัสสาวะ นางสาวลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู
การส่องกล้องตรวจและการส่องกล้องทำหมัน นางสาวพีรยา พงศ์สังกาจ
การสอนสุขศึกษาผู้ป่วยโรคหู คอ จมูก นางวราภรณ์ วิภาสวงศ์
การสอนหญิงตั้งครรภ์สำหรับพยาบาล นางอัญชลี เล้าวงศ์
การให้ความรู้เรื่องโรคธาลัสซีเมีย นางขนิษฐา ศาสตราภัย
การให้คำแนะนำมารดาและสามีเรื่อง การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด นางสาวบุปผา แก้ววิเชียร
การให้คำแนะนำมารดาหลังคลอด นางลำดวน กัลชาญพิเศษ
การให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย การผ่าตัดไฝ การผ่าตัดตกแต่งจมูก และการผ่าตัดตกแต่งเปลือกตา นายสมชัย รู้วัชรปกรณ์
การให้คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยกระดูกหักบริเวณใบหน้า การดูแลทารกหรือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ นางทรงศรี ชุ่มประดิษฐ์
การให้บริการการพยาบาลเกี่ยวกับการผ่าตัดทั่วไปทางช่องท้อง ในผู้ป่วยนรีเวชกรรม นางสาวบุศรา จงดี
การให้บริการปรึกษาเรื่องเอดส์ สำหรับพยาบาล นางสาวจันทร์เพชร บุษบงไพรวัลย์
การให้ยาขับเหล็กในผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมัย นางมณฑา กาญจนัษฐิติ
การให้เลือดในผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย นางมณฑา กาญจนัษฐิติ
การให้วัคซีนในเด็ก นางสาววิภาวดี สายนำธาร
ข้อปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ในการดูแลผู้ป่วย นางสาวสิริลักษณ์ สลักคำ และคณะ
คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเบิร์ด นางสาววันเพ็ญ วงศ์จันทรา
คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่มีท่อระบายช่องท้อง นางสาวสุมตี สุนทรพันธ์
คู่มือการปฏิบัติงานห้องผ่าตัดเล็กศัลยกรรมทั่วไป นางทิพพร หริตวร
คู่มือการพยาบาลทารกที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ นางสุพิณ ชัยรัตนภิวงศ์
คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบ นางสุพินดา สุทธิสันต์ชาญชัย
คู่มือการแยกผู้ป่วย (Isolation technique) นางสาวอรพินท์ โพธาเจริญ
คู่มือการส่งเครื่องผ่าตัดทางจักษุ โสต คอ นาสิก นางจินดารัตน์ กรีธาพล
คู่มือการสอนผู้ป่วยโรคต้อกระจกสำหรับพยาบาล นางอำภา ดีสีปาน
คู่มือการให้คำแนะนำ และการเตรียมตรวจคู่สมรสมีบุตรยาก ที่มารับการตรวจรักษา ที่คลินิกมีบุตรยาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวรุ่งอรุณ เรืองศรี
คู่มือทำบาดแผล นางสาวสุมตี สุนทรพันธ์
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจพิเศษศัลยกรรม 2 นางสาวสุจินดา ใจสุดา
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. นางสุพินดา สุทธิสันต์ชาญชัย
คู่มือและการปฏิบัติงานห้องฝากครรภ์ นางนิภา ฉัตรสุวรรณ
เทคนิคการส่งและทำความสะอาดเครื่องผ่าตัด นางจินดารัตน์ กรีธาพล
แนวทางจากการป้องกันอุบัติเหตุสัมผัสเลือด และสารน้ำ จากร่างกายผู้ป่วย ระหว่างการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด นางนันทนา มรกต
ปฏิบัติการพยาบาล การพยาบาลมารดาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง และการดูแลทารกแรกเกิดเบื้องต้น นางนันทนา มรกต
ปฏิบัติการพยาบาลการส่งเครื่องมือผ่าตัด ในหน่วยผ่าตัดสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา นางวันทนีย์ มาลัยหวล
ปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด นางสาวสิริภรณ์ หันพงศ์กิตติกูล
ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษของห้องตรวจตา นางรัตนา ยี่สวัสดิ์
ปฏิบัติงานห้องตรวจพิเศษอายุรกรรม 1 นางพัชรี ใหม่จันทร์แดง
ผลของการให้คำแนะนำผู้ป่วย ที่มีต่อความวิตกกังวลในการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร ในหอผู้ป่วย CCU. อายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสุวรรณี สุคนธสรรพ์
ผ่าตัดหัวใจ : โรคของลิ้นหัวใจแลัหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด นางสาวศิริพร วิญญรัตน์
ผ่าตัดหัวใจ : โรคหลอดเลือดหัวใจ นางสาวศิริพร วิญญรัตน์
ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด นางทรงศรี ชุ่มประดิษฐ์
ผู้ป่วยโรคลมชัก นางกาญจนา จันทวงศ์
เมื่อคุณต้องผ่าตัดหัวใจ นางปาริชาติ ภัควิภาส
หน่วยตรวจโรคเฉพาะทางอายุรกรรม (OPD 23) นางกาญจนา จันทวงศ์
เอดส์ : ความรู้และข้อปฏิบัติในการป้องกันและควบคุม นางสาวอรพินท์ โพธาเจริญละคณะ

rose1.gif (1280 bytes)กลับด้านบนrose1.gif (1280 bytes)

rose1.gif (1280 bytes)การวิเคราะห์งาน
การเกิดแผลเป็น (Scar) ชนิดต่างๆ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง นางทิพพร หริตวร
การเกิดอาการของยาเคมีบำบัด ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่มารับยาเคมีบำบัด ในห้องตรวจพิเศษศัลยกรรม 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางทรงศรี ชุ่มประดิษฐ์
การใช้สารละลาย 0.9% Sodium chloride แทนยาเฮพพาริน ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด ในเข็มที่แทงคาไว้ในหลอดเลือดำของผู้ป่วย นางสาววันเพ็ญ วงศ์จันทรา
การได้รับบาดเจ็บจากเครื่องมือผ่าตัดที่มีคม และระยะเวลาการผ่าตัด ในการส่งเครื่องมือผ่าตัดแบบไร้สัมผัส กับแบบส่งถึงมือโดยตรง หน่วยผ่าตัดสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางวันทนีย์ มาลัยหวล
การติดเชื้อในโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวมาลินี วัฒนากูล
การทดลองใช้เครื่องซักผ้าทำความสะอาดถุงมือ ที่ใช้ในการผ่าตัด และอบแห้งด้วยเครื่องอบผ้า นางละมัย เตียวกุล
การทำ IPPB การลือกใช้เครื่องช่วยหายใจในทารก และข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เบิร์ดมาร์ค 7 นางผ่องพันธ์ อุปพันธ์วงค์
การทำความสะอาดกระบอกฉีดยาพลาสติก ในการผ่าตัดกระจกให้ปราศจากเชื้อ โดยการนึ่งแทนการอบแก็สแอททิลีนออกไซด์ นางจินดารัตน์ กรีธาพล
การประเมินการปฏิบัต ิตามหลักป้องกันการติดเชื้อ จากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล หน่วยผ่าตัดสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางพวงนิภา จันทโสภีพันธ์
การปรับปรุง Disposable Chest Electrode กลับมาใช้ใหม่ นางสุวรรณี สุคนธสรรพ์
การป้องกันและการลดอาการแทรกซ้อน ในช่องปากของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัดและ / หรือ รังสีรักษา นางสาวพรรณี บุญเป็ง
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของการใช้ผ้าเช็ดมือขนาดเล็กและการใช้กระดาษเช็ดมือ นางสาวอรพินท์ โพธาเจริญ
การเปรียบเทียบผลการแปรงมือและฟอกมือ ก่อนการผ่าตัดต่อการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย นางสาวบุศรา จงดี
การฝึกหัดขับปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีกระเพาะปัสสาวะพิการ จากการบาดเจ็บไขสันหลัง นางสาวลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู
การลดและการป้องกันการเกิดแผลที่องคชาต ในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ นางสาวเกษณา แซ่ล้อ
การลดและการป้องกันการคัดตึงเต้านม ในมารดาหลังคลอด นางสาวสุจินต์ สุวินัยตระกูล
การลดและการป้องกันการติดเชื้อ ในทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยอัมพาต ที่ได้รับการสวนปัสสาวะ เป็นระยะ ในหอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม นายไพโรจน์ อุตศรี
การวัดอุณหภูมิทางรักแร้และทางทวารหนัก ในทารกแรกเกิดก่อนกำหนด ที่อยู่ในเตียงเด็กอ่อน นางสาวพัชรี จันทร์อินทร์
การศึกษาเปรียบเทียบ การใช้ไซริงซ์ชนิดแก้วและพลาสติก ในการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยโสต นาสิก ลาริงซ์ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางวราภรณ์ วิภาสวงศ์
การศึกษาเปรียบเทียบ ผลการเช็ดตัวเพื่อลดไข้ โดยวิธ๊ลูบตัวด้วยน้ำอุ่นและวิธีเช็ดถูตัวแรง ๆ ด้วยน้ำอุ่นในผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูง นางสาวจันทร์เพชร บุษบงไพรวัลย์
การศึกษาเปรียบเทียบพื้นฐานอารมณ์ ของทารกโรคหัวใจและทารกปกติ นางสาวปัทมา กาคำ
การศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทางศัลยกรรมตกแต่ง ในห้องผ่าตัดเล็ก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวชนัญญา มหาพรหม
การศึกษาเรื่องความรู้และการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยโรคต่อมธัยรอยด์เป็นพิษ ที่มารับการตรวจรักษา ณ ห้องตรวจเบอร์ 21 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางพัชรี ใหม่จันทร์แดง
การให้คำแนะนำสุขศึกษา เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง นางสุจินต์ รุจิเวชพงศธร
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ระหว่างการใช้กระบอกฉีดยาแก้วชนิดใช้หลายครั้ง การใช้กระบอกฉีดยาพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว และการใช้กระบอกฉีดยาแก้วชนิดใช้หลายครั้ง ร่วมกับกระบอกฉีดยาพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว นางกรองกาญจน์ จิรพรเจริญ
ความต้องการของผู้ปกครอง ที่นำเด็กมารับบริการห้องตรวจพิเศษเด็ก 2 (ห้องตรวจเบอร์ 27) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางจุไร เลิศกลกิจ
ความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัด ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม นางสาวทรงพรรณ สุขารมย์
ความต้องการ และการได้รับการตอบสนอง ด้านบริการพยาบาล ของผู้มารับการตรวจรักษา ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาลห้องตรวจตา นางสาวภาลิณี ศิริจงดี
ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กโรคธาลัสซีเมีย ต่อการบริการพยาบาลของหน่วยตรวจพิเศษเด็ก 3 (เบอร์29) งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางมณฑา กาญจนัษฐิติ
ความพึงพอใจของผู้ป่วย ต่อบริการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ 3 นางสาวศิริพร พงษ์ระวีวงศา
ความพึงพอใจของผู้ป่วย ที่มารับบริการห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป 2 (ห้องเบอร์ 9) งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม นางขนิษฐา ตั้งมั่นคงวรกูล
่ความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ ต่อการใช้ภาพช่วยในการสื่อสาร นางสาวจินตนา ศรีบุณยะรัตน์
ความพึงพอใจของผู้ป่วยนักศึกษา ต่อระบบบริการห้องตรวจบริการอนามัย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสุพินดา สุทธิสันต์ชาญชัย
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ในการใช้ยาลดไข้ในเด็กของผู้ปกครอง ที่พาเด็กมารับบริการตรวจรักษา ณ ห้องตรวจเด็กป่วยทั่วไป (เบอร์ 28) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางกติรัชช์ มะหะสุ
ความรู้และทัศนคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์และอัตราการติดเชื้อ HIV ในคู่สมรสที่มีบุตรยาก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวรุ่งอรุณ เรืองศรี
ความวิตกกังว ลและความต้องการข้อมูล ของผู้บริจาคไต ณ หอผู้ป่วยพิเศษ 7 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวสุพรรณ คงชัยพิพัฒน์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ กับความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ ที่อยู่ในหอผู้ป่วยหนักสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา นางสาวอาภาภรณ์ นารถประธาน
ชนิด/ปริมาณ-เครื่องมือ เครื่องใช้ และค่าใช้จ่ายของกิจกรรมพยาบาลในการนึ่งซ้ำ (Re-sterilization ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวนิดดา โชคบุณยสิทธิ์
ตวามพึงพอใจของญาติผู้ป่วย ต่อการบริการพยาบาลที่ได้รับในหอผู้ป่วยหนัก ศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม นางสาวจันทนา เกิดสุวรรณ์
ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย I.C.U. กุมารเวชกรรม ที่ใส่ท่อหลอดลม นางสาวพวงเพชร ยัพวัฒนพันธ์
ประสิทธิผลของการสอนหญิงตั้งครรภ์ นางนิภา ฉัตรสุวรรณ
ประสิทธิผลของการให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ในหญิงตั้งครรภ์ ที่เป็นพาหะของโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย นางจงกลณี สมพงษ์
ปัจจัยของผู้ปกครองที่พาเด็กมารับวัคซีนเป็นจำนวนมาก ที่ห้องตรวจพิเศษเด็ก 2 (เบอร์ 27) การพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน นางสุวพันธ์ วราลักษณ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่มารับการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง ของผู้ป่วยโรคต้อหินเรื้อรัง ณ ห้องตรวจตา งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางรัตนา ยี่สวัสดิ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่มารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ของผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง ณ ห้องตรวจเบอร์ 22 งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางปรียาพรรณ สุวรรณประพิศ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ในมารดาที่มาคลอด ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวสิริวรรณ ปิยะกุลดำรง
ปัญหาการมารับบริการตรวจรักษา และสาเหตุการขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง ในผู้ป่วยโรคระบบประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางกาญจนา จันทวงศ์
ปัญหาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและแนวทางแก้ไข นางพวงแก้ว จักรพันธ์
เปรียบเทียบการวัดอุณหภูมิทางปากและทางรักแร้ ในผู้ป่วยศัลยกรรมสมองและประสาท นางสาวสุพรรณี เตรียมวิศิษฐ์
เปรียบเทียบการหายของแผล ระหว่างการทำแผล ด้วยวิธีการใช้น้ำ กับการทำแผลด้วยวิธีธรรมดา นายสมชัย รู้วัชรปกรณ์
เปรียบเทียบผลการให้ความรู้ เรื่องโรคและเจตคติต่อการป้องกันโรคอย่างมีแบบแผน กับวิธีการดั้งเดิม ในบิดามารดที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย นางขนิษฐา ศาสตราภัย
เปรียบเทียบผลของการชำระแผลฝีเย็บ ด้วยน้ำยาเซฟลอน และน้ำยาเซฟฟิแรนในมารดาหลังคลอด ที่ได้รับการชำระแผลฝีเย็บ วันละ 3 ครั้ง และที่ได้รับการชำระแผลฝีเย็บวันละ 2 ครั้ง นางลำดวน กัลชาญพิเศษ
เปรียบเทียบวิธีการป้องกัน การสูญเสียความร้อนหลังอาบน้ำ ในทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย นางสุพิณ ชัยรัตนภิวงศ์
ผลการใช้คู่มือ กฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติตัวทั่วไป ของผู้ป่วยที่รับไว้ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 นางสาวอัจฉรา อินทร์ทอง
ผลการใช้น้ำกลั่นอุ่นและน้ำกลั่นปกติ ร่วมกับผ้าห่มไฟฟ้า ต่อภาวะหนาวสั่น ในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ ขณะผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านทางท่อปัสสาวะ นางวัชรี ตุ้ยคำภีร์
ผลการพยาบาลอย่างมีแบบแผน   ต่อการลดความเจ็บปวดก่อนผ่าตัด ในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน นางชฎานันท์ ประเสริฐปั้น
ผลการเยี่ยมโดยพยาบาลห้องผ่าตัด ต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วย ในระยะก่อนการทำผ่าตัดหัวใจ นางปาริชาติ ภัควิภาส
ผลการสอนผู้ป่วยอย่างมีแบบแผน ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดโรคนิ่วในไตและท่อไต ก่อน-หลังผ่าตัด และก่อนกลับบ้าน นางสาวอัมพร มโนรส
ผลการสอนสุขศึกษาแบบพยาบาลเจ้าของไข้ ในผู้ป่วยต้ออกระจก หอผู้ป่วยพิเศษ 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางอำภา ดีสีปาน
ผลการสอนอย่างมีแบบแผน   ต่อความรู้พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการลดภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอก นางสาวดาววรรณ์ คุณยศยิ่ง
ผลการสอนอย่างมีแบบแผน เกี่ยวกับการดูแลตนเอง ในผู้ป่วยโรคริดสีดวงทวาร นางนิ่มน้อย สุขวนาชัยกุล
ผลการสอนอย่างมีแบบแผน เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคและการดูแลเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ของบิดา-มารดา ในห้องตรวจพิเศษศัลยกรรม 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางเพชรา หาญศิริวัฒนกิจ
ผลการสอนอย่างมีแบบแผน ต่อความรู้เกี่ยวกับโรค และการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด นางสาวสิริภรณ์ หันพงศ์กิตติกูล
ผลการสอนอย่างมีแบบแผน ต่อความรู้ของผู้ป่วย ที่ได้รับการผ่าตัดก้อนที่เต้านม ณ หน่วยผ่าตัดเล็ก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวสุปรียา อนุตรโสตถิ
ผลการสอนอย่างมีแบบแผน ในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวศิริพร วิญญรัตน์
ผลการสอนอย่างมีแบบแผน ในผู้ป่วยโรคต้อกระจกผ่าตัดใส่เลนส์เทียม นางบัวจันทร์ ปัญโญใหญ่
ผลการให้คำแนะนำมารดาหลังคลอด และสามี ที่มีบุตรเพียงพอกับความต้องการแล้ว แต่ปฏิเสธการคุมกำเนิดแบบถาวร นางสาวบุปผา แก้ววิเชียร
ผลของการใช้เทคนิคการผ่อนคลาย ต่อความเจ็บปวดในผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก นางสาวเอื้องทิพย์ คำปัน
ผลของการใช้ระบบพี่เลี้ยง ในโปรแกรมการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ในงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวพีรยา พงศ์สังกาจ
ผลของการสอนอย่างมีแบบแผน ต่อความวิตกกังวล ในผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องตรวจต่อมลูกหมาก นางสาวสุจินดา ใจสุดา
ผลของการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผน ต่อความวิตกกังวล ของผู้รับบริการส่องกล้องตรวจ นางสาวพีรยา พงศ์สังกาจ
ผลของการให้คำปรึกษาแนะนำ ต่อความรู้เรื่อง โรคธาลัสซีเมียของหญิงตั้งครรภ์ ที่เป็นพาหะของโรค นางสาวรัตนาภรณ์ เศขฤทธิ์
ผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษทางปาก ที่มารับการตรวจรักษาในหน่วยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวพยุงมาศ จิรพรสวัสดิ์
ผู้ป่วยและชนิดของบริการการรักษาพยาบาล ในห้องปฏิบัติการพยาบาล ของห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสุรางค์รัตน์ ณ บุญหลง
ผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง ที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวสุมตี สุนทรพันธ์
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ที่มารับบริการในหน่วยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางลักขณา พูลปัญญา
แผนการสอนผู้ป่วยในการปฏิบัติตนขณะผ่าตัดทอนซิล โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ นางจินดารัตน์ กรีธาพล
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและการควบคุมระหว่างปี 2530 - 2537 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวสิริลักษณ์ สลักคำ
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด Ventricular Septal Defect และผลที่มีต่อภาวะสุขภาพ ของผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางทิพาพร นักหล่อ
ศึกษาเปรียบเทียบผลการถ่วงดึงแขน วิธี Dunlop's skin Traction กับวิธี Vertical Skin traction ต่อการยุบบวมในผู้ป่วยเด็กกระดูกต้นแขนหักเหนือข้อศอก นางสาวกัญญา โตท่าโรง
ศึกษาผลการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา นางจันทิรา ภาวิไล
ศึกษาผลการสอนความรู้เรื่อง การดิ้นของทารกในครรภ์ และการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์ เกี่ยวกับการนับทารกดิ้นในครรภ์ โดยวิธีกำหนดช่วงเวลาและวิธีกำหนดจำนวนครั้ง นางอัญชลี เล้าวงศ์
สาเหตุที่ผู้ปกครองไม่นำเด็กมารับภูมิคุ้มกันโรคตามนัดอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องตรวจพิเศษเด็ก 2 (เบอร์ 27) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาววิภาวดี สายนำธาร
อุบัติการการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด และสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วย ระหว่างการผ่าตัด ในบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยผ่าตัดสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา นางนันทนา มรกต

rose1.gif (1280 bytes)กลับด้านบนrose1.gif (1280 bytes)

rose1.gif (1280 bytes)บทความทางวิชาการ
Hospital Infection Control Administration นางสาวสิริลักษณ์ สลักคำ
Meningococcal meningitis (ไข้กาฬหลังแอ่น) นางสาวสิริลักษณ์ สลักคำ
การพยาบาลผู้ป่วยที่คาสายเซงส์เทเก้นเบลกมอร์ นางสาวอัจฉรา อินทร์ทอง
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมใต้สมอง โดยวิธีผ่าตัดผ่านกระดูกสฟีนอยด์ นางสาวสุพรรณี เตรียมวิศิษฐ์
การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นจังหวะหัวใจ แบบชั่วคราว นางสาวสิริภรณ์ หันพงศ์กิตติกูล
การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นจังหวะหัวใจ แบบถาวร นางสาวสิริภรณ์ หันพงศ์กิตติกูล
การสืบค้นการระบาดของ Pseudomonas aeruginosa ที่หอผู้ป่วยฟื้นฟู นางสาวสิริลักษณ์ สลักคำ
งานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางสาวสิริลักษณ์ สลักคำ
บทบาทของพยาบาลหน่วยทารกแรกเกิด ในการช่วยให้มารดาหลังคลอด สามารถเริ่มให้นมมารดาแก่ทารก ขณะอยู่ในโรงพยาบาล นางสุพิณ ชัยรัตนภิวงศ์
มาช่วยลดขยะพลาสติกในหอผู้ป่วยกันเถอะ นางสาวอัจฉรา อินทร์ทอง
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะ Nosocomial Urinary Tract Infection นางสาวสิริลักษณ์ สลักคำ
อุบัติเหตุ…….แต่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ นางสาวสิริลักษณ์ สลักคำ

rose1.gif (1280 bytes)กลับด้านบนrose1.gif (1280 bytes)

rose1.gif (1280 bytes)ตำรา
การนิเทศงาน เวรบ่าย - เวรดึก นางจันทิรา ภาวิไล
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่มือ นายสมชัย รู้วัชรปกรณ์
การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง นางสาวลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู
การพยาบาลผู้ป่วยโรคริดสีดวงทวาร นางนิ่มน้อย สุขวนาชัยกุล
การส่งเสริมการดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคหัวใจรูมาติค นางสาวพรรณี บุญเป็ง
การส่องตรวจอวัยวะอุ้งเชิงกรานนอกเวลาราชการ นางพวงนิภา จันทโสภีพันธ์
คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยทำผ่าตัดโคลอสโตมีย์ นางประทิน ไชยศรี
คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยบาดทะยัก นางอาภรณ์ ชัยรัตน์

rose1.gif (1280 bytes)กลับด้านบนrose1.gif (1280 bytes)