การบันทึกการดิ้นของทารกในครรภ์

การบันทึกการดิ้นของทารกในครรภ์
มารดาที่ตั้งครรภ์ทุกคนย่อมตั้งความหวังไว้ว่าทารกในครรภ์ของตนเองจะอยู่ในภาวะปกติและปลอดภัย การเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์ เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงสุขภาพของทารกในครรภ์ของมารดา โดยปกติแล้วทารกจะเคลื่อนไหวทุกวัน การรับรู้ของมารดาถึงการดิ้นหรือการเคลื่อนไหวของทารกเป็น เครื่องบ่งชี้ที่ดีสำหรับประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ว่ายังปกติ เพื่อที่แพทย์และพยาบาลจะได้ให้การช่วยเหลือได้ทันก่อนที่ จะเกิดการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ ก่อนครบกำหนดคลอด ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่นำความเศร้าสลดมาสู่มารดา และครอบครัว รวมทั้งแพทย์ และพยาบาลทางสูติกรรมที่ได้ให้การพยาบาลดูแลรักษาด้วย เหตุการณ์เหล่านี้มารดาหรือสตรีทุกคนย่อมไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตนเอง โดยปกติมารดาจะเริ่มรู้สึกว่าทารกดิ้นประมาณอายุครรภ์ 16 สัปดาห์เมื่อถึง 20สัปดาห์ ระบบประสาทสั่งงานจะทำงานได้เกือบสมบูรณ์ การเคลื่อนไหวทารกจะเคลื่อนไหวมากที่สุดในช่วงอายุครรภ์ 28 - 32 สัปดาห์ ดังนั้นเพื่อที่พยาบาล ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับมารดา และทางสูติแพทย์จะได้ให้ความช่วยเหลือได้ทัน ก่อนที่ทารกจะเสียชีวิตลงก่อนครบกำหนดคลอดได้ คือการประเมินสุขภาพของทารกซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมาก และเป็นวิธีเบื้องต้นในการตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ที่ง่าย สะดวก ไม่มีอันตรายหรือข้อห้ามใด ๆ มารดาสามารถทำได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใด คือ การบันทึกจำนวนครั้งของการดิ้นของทารกที่เคลื่อนไหวในแต่ละวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. มารดาสามารถประเมินหรือตรวจสุขภาพของทารกในครรภ์ของท่านด้วยตัวท่านเอง ส่วนใหญ่จะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง ใน 1วัน ถ้าทารกดิ้นครบ 10 ครั้งแล้วให้หยุดและเริ่มบันทึกใหม่ในวันต่อไป โดยปกติแล้วมารดาสามารถทำกิจวัตรประจำวันตามปกติได้ ไม่จำเป็นต้องบันทึกจนครบ 4 ชั่วโมง ( 8.00 -12.00 น. ) แต่ในระยะต่อมาก็ต้องสังเกตุการดิ้นของทารก ทางโรงพยาบาลได้มีแผ่นบันทึกการดิ้นของทารกให้กับมารดาทุกท่านที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การปฏิบัติทำได้ดังนี้คือ
(1) เริ่มการบันทึกตั้งแต่ 8.00 น. และถ้าทารกเคลื่อนไหวครบ 10 ครั้ง ก่อน 12.00 น. ให้หยุดและให้เริ่มการบันทึกอีกในวันต่อไป
(2) ถ้าทารกเคลื่อนไหวน้อยกว่า 10 ครั้งภายใน 4 ชั่วโมง หรือเมื่อถึง 12.00 น. แสดงว่าทารกในครรภ์อาจอยู่ในภาวะอันตราย ให้มารดารีบมาโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจสุขภาพของทารก และดูแลให้การพยาบาลรักษาเพิ่มเติมต่อไป
หมายเหตุ ถ้าทารกเคลื่อนไหวน้อยกว่า 10 ครั้ง ภายใน 4 ชั่วโมง จะถือว่าทารกเคลื่อนไหวลดลง ซึ่งการดิ้นน้อยลงของทารก อาจมีผลกระทบต่อการได้รับออกซิเจนของทารก ขณะอยู่ในครรภ์มารดาซึ่งส่งผลให้ทารกเสียชีวิตขณะอยู่ในครรภ์มารดาได้ หากมีการบันทึกการดิ้นของทารก วิธีนี้จะช่วยให้แพทย์ สามารถทำการตรวจเพิ่มเติมต่อได้ในตอนบ่ายของวันนั้นเลย ถ้ามารดาพบว่าทารกเคลื่อนไหวน้อยกว่าปกติ และยังสะดวกสำหรับสตรีตั้งครรภ์ในการบันทึกและการเดินทางมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล