fw2.gif (1731 bytes)คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดหู(งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ)
fw2.gif (1731 bytes)การผ่าตัดหูที่พบบ่อยมักได้แก่ การผ่าตัดปะแก้วหู การตกแต่งกระดูกหู การเจาะแก้วหูเพื่อดูดน้ำหนองออก ซึ่งผลของการผ่าตัดจะดีขึ้นเพียงไรขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค หากเป็นมากการผ่าตัดจะเป็นเพียงช่วยลดอาการ และป้องกันการติดเชื้อเข้าสู่สมองเท่านั้น

fw2.gif (1731 bytes)คำแนะนำก่อนการผ่าตัด
1.รักษาความสะอาดของร่างกายทั่วไป โดยเฉพาะผมและใบหู โดยสระผมและทำความสะอาดใบหูก่อนวันผ่าตัดเป็นพิเศษ เพราะหลังผ่าตัดจะงดสระผมระยะหนึ่ง จนกว่าแผลจะหาย(กรณีผ่าตัดหลังหู)
2. รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ไม่เป็นหวัด หากมีอาการหวัด ไอ จาม ต้องรายงานแพทย์
3. ก่อนวันผ่าตัด ควรพักผ่อนให้เพียงพอ งดอาหารและน้ำตามคำสั่งแพทย์ เพื่อความปลอดภัยในการทำการผ่าตัด


fw2.gif (1731 bytes)คำแนะนำหลังผ่าตัด
1. ในรายที่ได้รับยาสลบ ต้องนอนราบตะแคงหน้าไปด้านที่ไม่ได้ทำการผ่าตัด เพื่อป้องกันการสำลัก อาเจียน และไม่กดแผล หากรู้สึกตัวดี จะหนุนหมอนก็ได้
2. สังเกตปผล หากมีเลือดซึมหรือเลือดออกมาก ให้รายงานแพทย์
3.ในครั้งแรกหากไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ให้เริ่มดื่มเครื่องดื่มเบาๆ และอาหารอ่อน การเคี้ยวควรเคี้ยวด้านตรงข้ามกับหูที่ผ่าตัด หากมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ให้งดอาหารไว้ก่อน
4. ระวังไม่ให้แผลเปียกน้ำ
5. หากมีอาการเวียนศีรษะมาก ต้องนอนพัก เวลาลุกเคลื่อนไหวควรทำซ้ำๆ ระวังการหกล้ม หรือตกเตียง
6. หากปวดศีรษะมาก มีไข้สูง อาเจียนมาก ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท มีอาการชาที่หน้า ต้องรายงานแพทย์
7. ห้ามสั่งน้ำมูก ไอ จาม แรงๆ เพราะอาจทำให้การผ่าตัดไม่ได้ผล และติดเชื้ออักเสบได้
8. เมื่อกลับบ้านต้องรับประทานยาให้ครบตามคำสั่งของแพทย์ รักษาสุขภาพ อย่าให้เป็นหวัด
ห้ามให้น้ำเข้าหูอย่างเด็ดขาดและกลับมาตรวจตามนัด
ดรุณี ชุณหะวัฒน์,การดูแลผู้ป่วยโรคหู คอ จมูก ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,2543