ความหมาย

2A Nursing Action
Nursing Action is a type of Actions with the following specific characteristics: Behaviour of nurses in practice.

การกระทำการพยาบาล
การกระทำการพยาบาล เป็นประเภทหนึ่งของกิจกรรม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ พฤติกรรมของพยาบาลในการปฏิบัติ

2A.1 Observing
Observing is a type of Nursing Action with the following specific characteristics: Noticing and carefully watching
somebody or something.

การสังเกต
การสังเกต เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำทางการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ การสังเกตและเฝ้าดูคนใดคนหนึ่งหรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความระมัดระวัง

2A.1.1 Identifying
Identifying is a type of Observing with the following specific characteristics: Establishing the identity of somebody or
something systematically.

การจำแนกแยกแยะ
การจำแนกแยกแยะ เป็นประเภทหนึ่งของการสังเกต ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกแยกแยะคนใดคนหนึ่ง
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเป็นระบบ

2A.1.1.1 Tracing
Tracing is a type of Identifying with the following specific characteristics : Observe, discover or find vestiges or signs of
somebody or something by investigating.

การสืบค้น
การสืบค้น เป็นประเภทหนึ่งของการจำแนกแยกแยะ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การสังเกต การค้นพบ หรือพบร่องรอย หรือ
อาการแสดงของคนใดคนหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการสืบสวน

2A.1.1.2 Profiling
Profiling is a type of Identifying with the following specific characteristics : Systematically identifying health behaviours
and needs of a population.

การกำหนดกรอบ/โครงร่าง
การกำหนดกรอบ/โครงร่าง เป็นประเภทหนึ่งของการจำแนกแยกแยะ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การจำแนกแยกแยะพฤติกรรมสุขภาพ และความต้องการของประชากรอย่างเป็นระบบ

2A.1.2 Determining
Determining is a type of Observing with the following specific characteristics: Finding out or establishing precisely the
presence of something.

การตัดสิน
การตัดสิน เป็นประเภทหนึ่งของการสังเกต ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การค้นพบหรือได้มาซึ่งข้อสรุปของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างถูกต้องชัดเจน

2A.1.2.1 Examining
Examining is a type of Determining with the following specific characteristics: Inquiring into something and looking closely and
analytically at something or somebody to establish precisely the presence of something.

การตรวจสอบ
การตรวจสอบ เป็นประเภทหนึ่งของการตัดสิน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การสืบสวนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเฝ้าดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
อย่างใกล้ชิดและพินิจพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อสรุปของเรื่องนั้นอย่างถูกต้องชัดเจน

2A.1.2.1.1 Auscultating
Auscultating is a type of Examining with the following specific characteristics: Listening for sounds within the body.

การฟัง
การฟัง เป็นประเภทหนึ่งของการตรวจสอบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การฟังเสียงต่าง ๆ ภายในร่างกาย

2A.1.2.1.2 Palpating
Palpating is a type of Examining with the following specific characteristics: Examine body parts by, Using hands.

การคลำ
การคลำ เป็นประเภทหนึ่งของการตรวจสอบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การตรวจส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยการสัมผัส และการใช้มือคลำ

2A.1.2.1.3 Percussing
Percussing is a type of Examining with the following specific characteristics: Examine body parts by tapping gently with fingers or instruments.

การเคาะ
การเคาะ เป็นประเภทหนึ่งของการตรวจสอบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การตรวจส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยใช้นิ้วมือหรือเครื่องมือเคาะอย่างเบา ๆ

2A.1.2.1.4 Screening
Screening is a type of Examining with the following specific characteristics : Distinguishing between those who are suffering from
a disease or other phenomenon and those who are not.

การคัดกรอง
การคัดกรอง เป็นประเภทหนึ่งของการตรวจสอบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การแยกแยะระหว่างบุคคลผู้ซึ่งทุกข์ทรมานและไม่ทุกข์ทรมาน
จากโรคหรือปรากฏการณ์อื่น

2A.1.2.2 Testing
Testing is a type of Determining with the following specific characteristics : Trying out or making a trial of somebody or something.

การทดสอบ
การทดสอบ เป็นประเภทหนึ่งของการตัดสิน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ ความพยายามในการพิสูจน์คนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2A.1.2.3 Analyzing
Analyzing is a type of Determining with the following specific characteristics: Synthesizing information about something.

การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ เป็นประเภทหนึ่งของการตัดสิน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การวิเคราะห์ข่าวสารเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง

2A.1.2.4 Checking
Checking is a type of Determining with the following specific characteristics : Establishing the accuracy, quality or condition of something.

การตรวจความถูกต้อง
การตรวจความถูกต้อง เป็นประเภทหนึ่งของการตัดสิน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การกำหนดความถูกต้อง คุณภาพ หรือสภาวะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2A.1.2.5 Verifying
Verifying is a type of Determining with the following specific characteristics : Establishing the truth or correctness of something.

การพิสูจน์ความถูกต้อง
การพิสูจน์ความถูกต้อง เป็นประเภทหนึ่งของการตัดสิน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การกำหนดข้อเท็จจริง หรือความถูกต้องของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2A.1.2.6 Measuring
Measuring is a type of Determining with the following specific characteristics: Ascertaining numbers to the attributes of something.

การวัด
การวัด เป็นประเภทหนึ่งของการตัดสิน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การได้มาซึ่งความถูกต้องของตัวเลขที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2A.1.2.6.1 Weighing
Weighing is a type of Measuring with the following specific characteristics: Ascertaining the weight of something or somebody and
expressing it in numbers.

การชั่งน้ำหนัก
การชั่งน้ำหนัก เป็นประเภทหนึ่งของการวัด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การได้มาซึ่งความถูกต้องของตัวเลขที่แสดงถึงน้ำหนักของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือคนใดคนหนึ่ง

2A.1.2.7 Calculating
Calculating is a type of Determining with the following specific characteristics: Ascertaining by reckoning or by mathematics.

การคำนวณ
การคำนวณ เป็นประเภทหนึ่งของการตัดสิน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การได้มาซึ่งความถูกต้องโดยการคิดคำนวณ หรือโดยวิธีทางคณิตศาสตร์

2A.1.3 Surveying
Surveying is a type of Monitoring with the following specific characteristics: Continuing scrutiny of somebody or something repeatedly
and regularly over time.
การสำรวจ
การสำรวจ เป็นประเภทหนึ่งของการเฝ้าติดตาม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ การพินิจพิจารณาคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างซ้ำ ๆ และสม่ำเสมอ
ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

2A.1.3.1 Monitoring
Monitoring is a type of Observing with the following specific characteristics: Watching somebody or something on repeated or regular
occasions.

การเฝ้าระวัง
การเฝ้าระวัง เป็นประเภทหนึ่งของการสังเกต ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ การเฝ้าดูคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างซ้ำ ๆ หรือสม่ำเสมอ

2A.1.3.2 Inspecting
Inspecting is a type of Examining with the following specific characteristics : Looking closely in a systematic way at somebody or something.

การตรวจ
การตรวจ เป็นประเภทหนึ่งของการตรวจสอบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การดูบางคนหรือบางสิ่งบางอย่าง อย่างใกล้ชิดโดยมีแบบแผนที่เป็นระบบ

2A.1.3.3 Supervising
Supervising is a type of Monitoring with the following specific characteristics: Overseeing the progress of somebody or something.

การนิเทศ
การนิเทศ เป็นประเภทหนึ่งของเฝ้าติดตาม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การมองภาพรวมของความก้าวหน้าของคนใดคนหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง


2A.1.4 Assessing
Assessing is a type of Observing with the following specific characteristics: Estimating the size,
quality or significance of something.

การประเมิน
การประเมิน เป็นประเภทหนึ่งของการสังเกต ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การคาดคะเน ขนาด คุณภาพ หรือความสำคัญของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2A.1.4.1 Interpreting
Interpreting is a type of Assessing with the following specific characteristics: Understanding or explaining something.

การแปลผล
การแปลผล เป็นประเภทหนึ่งของการประเมิน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำความเข้าใจหรืออธิบายสิ่งใด สิ่งหนึ่ง

2A.2 Managing
Managing is a type of Nursing Action with the following specific characteristics: Being in charge of and bringing order to somebody
or something.

การจัดการ
การจัดการ เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำทางการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การเป็นผู้รับผิดชอบและสั่งการไปยังคนใดคนหนึ่ง
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2A.2.1 Organizing
Organizing is a type of Managing with the following specific characteristics: Giving an orderly structure to something, i.e.
bringing something into order.

การจัดระบบ
การจัดระบบ เป็นประเภทหนึ่งของการจัดการซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การจัดโครงสร้างเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นระบบระเบียบ
เช่น การนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาจัดให้เป็นลำดับ

2A.2.1.1 Coordinating
Coordinating is a type of Organizing with the following specific characteristics: Putting or bringing something into proper relation.

การประสานงาน
การประสานงาน เป็นประเภทหนึ่งของการจัดระบบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม

2A.2.1.1.1 Planning
Planning is a type of Coordinating with the following specific characteristics: Considering, ordering, and arranging something in advance.

การวางแผน
การวางแผน เป็นประเภทหนึ่งของการประสานงาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การพิจารณา การจัดลำดับ และการจัดระเบียบ สิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ล่วงหน้า

2A.2.1.1.1.1 Prioritizing
Prioritizing is a type of Planning with the following specific characteristics: Ordering something into terms of precedence in rank etc.

การจัดลำดับความสำคัญ
การจัดลำดับความสำคัญ เป็นประเภทหนึ่งของการวางแผน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การจัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามลำดับก่อนหลัง

2A.2.1.1.1.1.1 Triaging
Triaging is a type of Prioritizing with the following specific characteristics: Assigning degrees of urgency to decide the order of treatments
of wounds, illnesses etc.
การจัดลำดับความรีบด่วนในการรักษา
การจัดลำดับความรีบด่วนในการรักษา เป็นประเภทหนึ่งของการจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การจัดลำดับความรีบด่วน
เพื่อตัดสินคำสั่งของการรักษา เช่น บาดแผล ความเจ็บป่วย เป็นต้น

2A.2.1.1.1.2 Scheduling
Scheduling is a type of Planning with the following specific characteristics: Making a schedule, i.e. timetable.

การจัดทำกำหนดการ
การจัดทำกำหนดการ เป็นประเภทหนึ่งของการวางแผน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำกำหนดการ เช่น ตารางเวลา

2A.2.1.1.2 Arranging
Arranging is a type of Coordinating with the following specific characteristics: Putting something into required order.

การจัดระเบียบ
การจัดระเบียบ เป็นประเภทหนึ่งของการประสานงาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การจัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นระเบียบตามที่ต้องการ

2A.2.1.1.3 Requesting
Requesting is a type of Coordinating with following specific characteristics : Ask somebody to do something, order something.

การร้องขอ
การร้องขอ เป็นประเภทหนึ่งของการประสานงาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การร้องขอคนใดคนหนึ่งให้ทำหรือจัดการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2A.2.1.1.4 Referring
Referring is a type of Coordinating with the following specific characteristics: Sending on or direct a person to something.

การส่งต่อ
การส่งต่อ เป็นประเภทหนึ่งของการประสานงาน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การส่งหรือแนะนำให้บุคคลไปที่ใดที่หนึ่ง

2A.2.1.2 Controlling
Controlling is a type of Organizing with the following specific characteristics: Regulating or maintaining of a function, action, reflex etc.

การควบคุม
การควบคุม เป็นประเภทหนึ่งของการจัดองค์กร ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การกำกับ หรือการคงไว้ซึ่งหน้าที่ การกระทำ การโต้ตอบ เป็นต้น

2A.2.1.2.1 Regulating
Regulating is a type of Controlling with the following specific characteristics: Adjusting something to get the desired result.

การกำหนดกฎเกณฑ์.
การกำหนดกฎเกณฑ์ เป็นประเภทหนึ่งของการควบคุม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การปรับเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ

2A.2.1.2.1.1 Altering
Altering is a type of Regulating with the following specific characteristics: Making changes in something or making something different.

การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง เป็นประเภทหนึ่งของการกำหนดกฎเกณฑ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การกระทำเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือแตกต่างไปจากเดิม

2A.2.1.2.1.1.1 Initiating
Initiating is a type of Altering with the following specific characteristics : To begin to make changes in something or to make
something different.

การริเริ่ม
การริเริ่ม เป็นประเภทหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การเริ่มต้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือแตกต่างไปจากเดิม

2A.2.1.2.1.1.2 Increasing
Increasing is a type of Altering with the following specific characteristics: Adjusting something to get the desired result: Higher.

การเพิ่มขึ้น
การเพิ่มขึ้น เป็นประเภทหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การปรับเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้ผลสูงขึ้น

2A.2.1.2.1.1.3 Decreasing
Decreasing is a type of Altering with the following specific characteristics: Adjusting something to get the desired result: Lower.

การลดลง
การลดลง เป็นประเภทหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การปรับเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้ผลลดลง

2A.2.1.2.1.1.4 Interrupting
Interrupting is a type of Altering with the following specific characteristics: Stopping to make something or to make something different.
การขัดจังหวะ
การขัดจังหวะ เป็นประเภทหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การหยุดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดความแตกต่าง

2A.2.1.2.1.1.4.1 Weaning
Weaning is a type of Interrupting with the following specific characteristics: Causing somebody not to depend on something.

การหย่า
การหย่า เป็นประเภทหนึ่งของการขัดจังหวะซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้คนใดคนหนึ่งไม่พึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2A.2.1.2.1.1.4.2 Suppressing
Suppressing is a type of Interrupting with the following specific characteristics: Putting an end to the activity or existence of something.

การระงับ
การระงับ เป็นประเภทหนึ่งของการขัดจังหวะ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้กิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นอยู่นั้นสิ้นสุดลง

2A.2.1.2.1.2 Maintaining
Maintaining is a type of Regulating with the following specific characteristics: Keeping something up, retaining something or
continuing something.

การคงไว้
การคงไว้ เป็นประเภทหนึ่งของการกำหนดกฎเกณฑ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การรักษา การคงไว้ หรือต่อเนื่อง ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

2A.2.1.2.1.2.1 Stabilizing
Stabilizing is a type of Maintaining with the following specific characteristics : Making something unlikely to change.

การทำให้คงที่
การทำให้คงที่ เป็นประเภทหนึ่งของการคงไว้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลง

2A.2.1.2.1.2.2 Optimizing
Optimizing is a type of Maintaining with the following specific characteristics: Achieving the best result.

การทำให้เกิดผลสูงสุด
การทำให้เกิดผลสูงสุด เป็นประเภทหนึ่งของการคงไว้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ ทำให้บรรลุผลดีที่สุด

2A.2.1.2.2 Restraining
Restraining is a type of Controlling with the following specific characteristics: Keeping somebody or something within bounds.

การผูกยึด
การผูกยึด เป็นประเภทหนึ่งของการควบคุม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้บุคคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในเขตจำกัด

2A.2.1.2.2.1 Restricting
Restricting is a type of Restraining with the following specific characteristics: Keeping somebody or something within physical bounds.

การจำกัด
การจำกัด เป็นประเภทหนึ่งของการผูกยึด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้บุคคลหรือสิ่งของ อยู่ในการขอบเขตจำกัดทางกายภาพ
2A.2.1.2.2.1.1 Area Restricting
Area Restricting is a type of Restricting with the following specific characteristics: Keeping somebody or something within
geographical bounds.

การจำกัดพื้นที่
การจำกัดพื้นที่ เป็นประเภทหนึ่งของการจำกัด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้บุคคลหรือสิ่งของอยู่ในขอบเขตจำกัดทางภูมิศาสตร์

2A.2.1.2.2.1.2 Immobilizing
Immobilizing is a type of Restricting with the following specific characteristics: Keeping somebody or something restricted in movement.

การจำกัดการเคลื่อนไหว
การจำกัดการเคลื่อนไหว เป็นประเภทหนึ่งของการจำกัด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การจำกัดการเคลื่อนไหวของบุคคลหรือสิ่งของจำกัด

2A.2.1.2.2.2 Isolating
Isolation is a type of Restraining with the following specific characteristics: Keeping barriers between, separate somebody from others.

การแยก
การแยก เป็นประเภทหนึ่งของการผูกยึด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้เกิดสิ่งกีดขวาง ระหว่างคนใดคนหนึ่งจากบุคคลอื่น

2A.2.1.2.2.3 Limit Setting
Limit setting is a type of Restraining with the following specific characteristics: Enforcing the parameters of desirable and acceptable
patient behaviour.

การจำกัดขอบเขต
การจำกัดขอบเขต เป็นประเภทหนึ่งของการจำกัด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การนำข้อกำหนดของพฤติกรรมที่ต้องการและ
สามารถยอมรับได้มาใช้กับผู้ป่วย

2A.2.1.2.3. Permitting
Permitting is a type of Controlling with the following specific characteristics : Authorizing or giving an opportunity.

การอนุญาต
การอนุญาต เป็นประเภทหนึ่งของการควบคุม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือการให้อำนาจหรือให้โอกาส

2A.2.2 Distributing
Spreading out something , scattering.

การกระจาย
การกระจาย เป็นประเภทหนึ่งของการหามาให้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

2A.2.2.1 Administering
Administering is a type of Distributing with the following specific characteristics : Provide or apply a remedy.

การบริหารยา
การบริหารยา เป็นประเภทหนึ่งของการกระจาย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การจัดหาหรือให้การเยียวยา

2A.2.2.2 Applying
Applying is a type of Providing with the following specific characteristics : Making practical use of something.

การนำมาใช้
การนำมาใช้ เป็นประเภทหนึ่งของการจัดหา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาใช้ในการปฏิบัติ

2A.2.2.3 Giving
Giving is a type of Distributing with the following specific characteristics: Transfer something.

การให้
การให้ เป็นประเภทหนึ่งของการกระจาย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การมอบบางสิ่งบางอย่างให้

2A.2.2.4 Providing
Providing is a type of Distributing with the following specific characteristics : Make something ready for somebody.

การจัดหามาให้
การจัดหามาให้ เป็นประเภทหนึ่งของการกระจาย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ การเตรียมสิ่งของให้บุคคลอื่นพร้อมใช้
นำมาให้หรือการจัดหาให้ (สิ่งที่ จำเป็น)

2A.2.2.5 Offering
Offering is a type of Distributing with the following specific characteristics : Give an opportunity for.

การเสนอให้
การเสนอให้ เป็นประเภทหนึ่งของการกระจาย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การให้โอกาส

2A.2.3 Collecting
Collecting is a type of Managing with the following specific characteristics : Bringing something together, assembling

การรวบรวม
การรวบรวม เป็นประเภทหนึ่งของการจัดการ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การประกอบเข้าด้วยกัน การสะสม หรือการนำสิ่งต่าง ๆ
มารวมเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ

2A.3 Performing
Performing is a type of Nursing Action with the following specific characteristics : Doing a technical task.

การกระทำ
การกระทำ เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำทางการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำงานที่ต้องอาศัยเทคนิค

2A.3.1 Cleaning
Cleaning is a type of Performing with the following specific characteristics: Removing dirt or infectious agents.

การทำความสะอาด
การทำความสะอาด เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การกำจัดสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ

2A.3.1.1 Washing
Washing is a type of Cleaning with the following specific characteristics: Making something clean with water or other
liquid and a cleansing agent.

การล้าง
การล้าง เป็นประเภทหนึ่งของการทำความสะอาด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำความสะอาดด้วยน้ำหรือของเหลวอื่นร่วมกับ
สารทำความสะอาด

2A.3.1.1.1 Rinsing
Rinsing is a type of Washing with the following specific characteristics : Washing lightly with clean water or other
liquid in order to remove unwanted substances.

การล้างด้วยน้ำสะอาด
การล้างด้วยน้ำสะอาด เป็นประเภทหนึ่งของการซักล้าง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การล้างด้วยน้ำสะอาด หรือของเหลวอื่น ๆ
เพื่อขจัดสิ่งที่ไม่ต้องการ

2A.3.1.1.2 Irrigating
Irrigating is a type of Washing with the following specific characteristics : Washing out something with a constant flow of liquid.

การสวนล้าง
การสวนล้าง เป็นประเภทหนึ่งของการล้าง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การล้างบางสิ่งบางอย่างโดยให้ของเหลวผ่านตลอดเวลา

2A.3.1.1.3 Flushing
Flushing is a type of Washing with the following specific characteristics : Cleaning or washing with a flush of water with pressure.

การชำระล้าง
การชำระล้าง เป็นประเภทหนึ่งของการล้าง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำความสะอาด หรือการล้างด้วยน้ำที่มีแรงดัน

2A.3.1.2 Cleansing
Cleansing is a type of Cleaning with the following specific characteristics : Making something thoroughly clean, making something pure.

การล้างอย่างหมดจด
การล้างอย่างหมดจด เป็นประเภทหนึ่งของการทำความสะอาด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้บางสิ่งบางอย่างสะอาด หมดจด
การทำให้บางสิ่งบางอย่างบริสุทธิ์

2A.3.1.2.1 Disinfecting
Disinfecting is a type of Cleansing with the following specific characteristics : Making something free of pathogenic microorganisms.

การขจัดเชื้อโรค
การขจัดเชื้อโรค เป็นประเภทหนึ่งของการล้างอย่างหมดจด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้บางสิ่งบางอย่างปราศจากจุลชีพที่ก่อโรค

2A.3.1.2.2 Sterilizing
Sterilizing is a type of Cleansing with the following specific characteristics : Free something from microorganisms.

การทำให้ปราศจากเชื้อ
การทำให้ปราศจากเชื้อ เป็นประเภทหนึ่งของการล้างอย่างหมดจด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้บางสิ่งบางอย่างปลอดจุลชีพ

2A.3.1.3 Scrubbing
Scrubbing is a type of Cleaning with the following specific characteristics : Rubbing hard, especially with a stiff brush.

การขัดถู
การขัดถู เป็นประเภทหนึ่งของการทำความสะอาด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การถูอย่างแรงด้วยแปรงแข็ง

2A.3.1.4 Shampooing
Shampooing is a type of Cleaning with the following specific characteristics : Washing with water and cleaning substance to
clean and remove microorganisms.
การสระล้าง
การสระล้าง เป็นประเภทหนึ่งของการทำความสะอาด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การล้างด้วยน้ำ และสารทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาด
และขจัดจุลชีพ

2A.3.1.5 Suctioning
Suctioning is a type of Cleaning with the following specific characteristics : Removing air or liquid from a vessel or cavity so as to
produce a partial vacuum in order to remove something.

การดูดด้วยสูญญากาศ
การดูดด้วยสูญญากาศ เป็นประเภทหนึ่งของการทำความสะอาด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การดูดเอาอากาศ หรือของเหลวออกจากท่อ
หรือโพรงทำให้เกิดสูญญากาศ เพื่อขจัดบางสิ่งบางอย่าง

2A.3.1.5.1 Aspirating
Aspirating is a type of Suctioning with the following specific characteristics : Suctioning or drawing of a substance.

การดูด
การดูด เป็นประเภทหนึ่งของการดูดด้วยสูญญากาศ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การดูดด้วย
สูญญากาศ หรือการดึงสารบางอย่างออกมา

2A.3.1.5.1.1 Manual Aspirating
Manual Aspirating is a type of aspirating with the following specific characteristics : Suctioning or drawing of fluid manually.

การดูดโดยใช้มือ
การดูดโดยใช้มือ เป็นประเภทหนึ่งของการดูด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การดูดด้วยสูญญากาศ หรือการดึงของเหลวออกโดยใช้มือ

2A.3.1.5.1.2 Mechanical Aspirating
Mechanical Aspirating is a type of Aspirating with the following specific characteristics : Suctioning or drawing of fluid mechanically.

การดูดโดยใช้เครื่อง
การดูดโดยใช้เครื่อง เป็นประเภทหนึ่งของการดูด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การดูดด้วยสูญญากาศ หรือการดึงของเหลวออกโดยใช้เครื่อง

2A.3.1.6 Draining
Draining is a type of Cleaning with the following specific characteristics : Cause something to run or flow away.

การระบายออก
การระบายออก เป็นประเภทหนึ่งของการทำความสะอาด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้บางสิ่งบางอย่างผ่านออกไป

2A.3.2 Grooming
Grooming is a type of Performing with the following specific characteristics : Brushing and in other ways look after and clean the hair and nails.

การแต่งตัว/การดูแลผมและเล็บ
การแต่งตัว เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การดูแลและทำความสะอาดผมและเล็บ

2A.3.2.1 Brushing
Brusning is a type of Grooming with the following specific characteristics: Stroke the hair or skin with a brush or cleanse the teeth with a brush.

การแปรง
การแปรง เป็นประเภทหนึ่งของการแต่งตัว ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การลูบผมหรือผิวหนังด้วยแปรงหรือการทำความสะอาดฟันด้วยแปรง

2A.3.2.2 Combing
Combing is a type of Grooming with the following specific characteristics : Stoke the hair with a comb.

การหวีผม
การหวีผม เป็นประเภทหนึ่งของการแต่งตัว ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การลูบผมด้วยหวี

2A.3.3 Bathing
Bathing is a type of Performing with the following specific characteristics: Applying water to something, soak something in water,
putting something in water.

การอาบน้ำ
การอาบน้ำ เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การราดน้ำบนบางสิ่งบางอย่าง การแช่บางสิ่งบางอย่าง
การหย่อนบางสิ่งบางอย่างในน้ำ

2A.3.3.1 Soaking
Soaking is a type of Bathing with the following specific characteristics: Causing something to absorb as much liquid as possible.

การแช่
การแช่ เป็นประเภทหนึ่งของการอาบน้ำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้บางสิ่งบางอย่างดูดซับของเหลวไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

2A.3.4 Covering
Covering is a type of Performing a task with the following specific characteristics: Placing something over or in front of the body.

การปกคลุม
การปกคลุม เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การวางบางสิ่งบางอย่างลงบนร่างกายหรือส่วนหน้าของร่างกาย

2A.3.4.1 Clothing
Clothing is a type of Covering with the following specific characteristics: Providing somebody with clothes and covers.

การดูแลเรื่องเสื้อผ้า
การดูแลเรื่องเสื้อผ้า เป็นประเภทหนึ่งของการปกคลุม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การจัดหาเสื้อผ้าหรือสิ่งปกคลุมมาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

2A.3.4.2 Dressing
Dressing is a type of Covering with the following specific characteristics: Putting on or removing clothes for somebody.

การแต่งกาย
การแต่งกาย เป็นประเภทหนึ่งของการปกคลุม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การสวมหรือถอดเสื้อผ้าออกจากร่างกายของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

2A.3.4.3 Draping
Draping is a type of Covering with the following specific characteristics: Putting on pieces of cloth or material.

การห่อคลุม
การคลุม เป็นประเภทหนึ่งของการปกคลุม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การวางผ้าหรือวัสดุ (ห่อคลุมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

2A.3.5 Feeding
Feeding is a type of Performing with the following specific characteristics : Giving food to somebody.

การให้อาหาร
การให้อาหาร เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การให้อาหารบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

2A.3.6 Positioning
Positioning is a type of Performing with the following specific characteristics : Putting somebody or something in a certain position.

การจัดท่า
การจัดท่า เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การจัดให้บุคคลหรือสิ่งของอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง

2A.3.6.1 Elevating
Elevating is a type of Positioning with the following specific characteristics : Lift up or raise the entire body or parts of the body.

การยกให้สูงขึ้น
การยกให้สูงขึ้น เป็นประเภทหนึ่งของการจัดท่า ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของร่างกายสูงขึ้น

2A.3.6.2 Lowering
Lowering is a type of Positioning with the following specific characteristics : Let or bring down the entire body or parts of the body.

การลดให้ต่ำลง
การลดให้ต่ำลง เป็นประเภทหนึ่งของการจัดท่า ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของร่างกายต่ำลง

2A.3.6.3 Turning
Turning is a type of Positioning with the following specific characteristics : Cause to move position so as to face in a different direction.

การพลิก
การพลิก เป็นประเภทหนึ่งของการจัดท่า ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การเปลี่ยนท่าให้หันไปอีกด้านหนึ่ง

2A.3.6.4 Transferring
Transferring is a type of Positioning with the following specific characteristics : Move somebody or something from one place to another.

การย้าย
การย้าย เป็นประเภทหนึ่งของการจัดท่า ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

2A.3.7 Manipulating
Manipulating is a type of Performing with the following specific characteristics : Manually moving a part of the body.

การจัดการด้วยมือ
การจัดการด้วยมือ เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การใช้ยกหรือเคลื่อนย้ายอวัยวะบางส่วน

2A.3.7.1 Massaging
Massaging is a type of Manipulating with the following specific characteristics : Pressing and rubbing the body or parts of body.
การนวด
การนวด เป็นประเภทหนึ่งของการจัดการด้วยมือ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การกดและการถูร่างกายหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2A.3.7.2 Rubbing
Rubbing is a type of Massaging with the following specific characteristics: Moving ones hand or other object with firm
pressure over the surface of the body.

การถู
การถู เป็นประเภทหนึ่งของการนวด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การเคลื่อนมือหรือสิ่งของบนร่างกายโดยใช้แรงกดเบา ๆ

2A.3.7.3 Milking
Milking is a type of Manipulating with the following specific characteristics: Using manual pressure and rubbing the breast
with hands to withdraw milk from the breast..

การรีดนม
การรีดเป็นประเภทหนึ่งของการจัดการด้วยมือ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะคือ การใช้มือกดหรือถูเต้านมเพื่อให้น้ำนมออกจากเต้านม

2A.3.7.4 Compressing
Compressing is a type of Manipulating with the following specific characteristics: Squeezing something together.

การกด
การกด เป็นประเภทหนึ่งของการจัดการด้วยมือ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การบีบ/รีดบางสิ่งบางอย่างเข้าด้วยกัน

2A.3.8 Mobilizing
Mobilizing is a type of Performing a task with the following specific characteristics: Rendering something movable.

การขยับ
การขยับ เป็นประเภทหนึ่งของการขยับ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การช่วยให้บางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวได้

2A.3.9 Stimulating
Stimulating is a type of Performing a task with the following specific characteristics : Inciting or rousing something.

การกระตุ้น
การกระตุ้น เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การปลุกหรือเร้าบางสิ่งบางอย่าง

2A.3.9.1 Defibrillating
Defibrillating is a type of Stimulating with the following specific characteristics : Delivering an electric shock to
the myocardium through the chest wall by use of a defibrillator in case of life threatening cardiac arrhythmias.

การกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า
การกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า เป็นประเภทหนึ่งของการกระตุ้นซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านผนังทรวงอกเข้าสู่กล้ามเนื้อหัวใจด้วยเครื่องกระตุ้นหัวใจในกรณีที่หัวใจเต้นผิดปกติจนเป็นอันตรายต่อชีวิต

2A.3.10 Cutting
Cutting is a type of Performing with the following specific characteristics: Shortening or removing something.

การตัด
การตัด เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้บางสิ่งบางอย่างสั้นลงหรือเอาออกไป

2A.3.10.1 Shaving
Shaving is a type of Cutting with the following specific characteristics : Cutting hair or beard.

การโกน
การโกน เป็นประเภทหนึ่งของการตัด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้ผม ขน หรือหนวดสั้นลงหรือเอาออกไป

2A.3.10.2 Incising
Incising is a type of Cutting with the following specific characteristics : Making a cut in something.

การกรีด
การกรีด เป็นประเภทหนึ่งของการตัด ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดรอยตัด

2A.3.11 Suturing
Suturing is a type of Performing with the following specific characteristics: Sewing up a wound.

การเย็บ
การเย็บ เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การเย็บแผล

2A.3.12Clamping
Clamping is a type of Performing with the following specific characteristics: Gripping, joining or Compressing
something, i.e. tissue or vessel.

การทำให้ตีบแคบ
การทำให้ตีบแคบ เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การจับ การเชื่อมต่อเข้าด้วยกันหรือการกดบางสิ่งบางอย่าง
เช่น เนื้อเยื่อ หรือหลอดเลือด

2A.3.13 Ventilating
Ventilation is a type of Performing with the following specific characteristics : Cause air to move freely through.

การระบายอากาศ
การระบายอากาศ เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก

2A.3.14 Preparing
Preparing is a type of Performing with the following specific characteristics: Getting or making somebody or something ready.

การจัดเตรียม
การจัดเตรียม เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ การทำให้บุคคลหรือสิ่งของอยู่ในสภาพพร้อม

2A.3.15 Inflating
Inflating is a type of Performing with the following specific characteristics: Filling something with a substance.

การทำให้โป่ง
การทำให้โป่ง เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การบรรจุสารลงไปในบางสิ่งบางอย่าง

2A.3.15.1 Hyperinflating
Hyperinflating is a type of Inflating with the following specific characteristics : Overfilling something with a substance.
การทำให้โป่งมากเกินไป
การทำให้โป่งมากเกินไป เป็นประเภทหนึ่งของการทำให้โป่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การบรรจุสารลงในบางสิ่งบางอย่างมากเกินไป

2A.3.16 Inserting
Inserting is a type of Performing with the following specific characteristics: Putting, fitting or placing something in or into
a part of the body.

การสอดใส่
การสอดใส่เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งลักษณะเฉพาะคือ การสอดใส่ การให้พอดี หรือการใส่บางอย่างลงในส่วนหนึ่งของร่างกาย

2A.3.16.1 Injecting
Injecting is a type of Inserting with the following specific characteristics: Driving or forcing a needle into a part of the body to
introduce substances.

การฉีด
การฉีด เป็นประเภทหนึ่งของการสอดใส่ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การผลักดันหรือการดันเข็มฉีดยาเพื่อนำสารบางอย่างเข้าไป
ในส่วนหนึ่งของร่างกาย

2A.3.16.2 Puncturing
Puncturing is a type of Inserting with the following specific characteristics: Driving or forcing a needle into a blood vessel
or body cavity to draw or remove substances.

การเจาะ
การเจาะ เป็นประเภทหนึ่งของการสอดใส่ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การผลักดันหรือการดันเข็มฉีดยาเข้าไปในเส้นโลหิตหรือช่องต่าง ๆ
ของร่างกาย เพื่อดูดหรือขจัดสารออกมา

2A.3.16.3 Catheterizing
Catheterizing is a type of Inserting with the following specific characteristics: Putting, fitting or placing a catheter tube in
or into part of the body to introduce or remove fluids.

การสวนด้วยท่อ
การสวนด้วยท่อ เป็นประเภทหนึ่งของการสอดใส่ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การสวมใส่ท่อที่มีขนาดพอเหมาะ
เข้าไปในส่วนของร่างกายเพื่อนำหรือขจัดของเหลวออกมา

2A.3.16.4 Intubating
Intubating is a type of Inserting with the following specific characteristics : Putting, fitting or placing a tube in or into
trachea for ventilation.

การใส่ท่อหายใจ
การใส่ท่อหายใจ เป็นการใส่ท่อเป็นประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะคือ การใส่ ท่อที่มีขนาดพอเหมาะเข้าไปในหลอดลม
เพื่อการระบายอากาศ

2A.3.16.5 Instilling
Instilling is a type of Inserting with the following specific characteristics : Putting a liquid into something gradually in drops.

การฉีดเข้าไป
การฉีดเข้าไป เป็นประเภทหนึ่งของการสอดใส่ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การใส่สารน้ำเข้าไปอย่างช้า ๆ เป็นหยด

2A.3.17 Installing
Installing is a type of Performing with the following specific characteristics: Placing or fixation of an apparatus in position for use.

การติดตั้ง
การติดตั้ง เป็นการกระทำเป็นประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การวางหรือการจัดเครื่องมือให้อยู่ในลักษณะที่จะใช้งาน

2A.3.17.1 Setting up
Setting up is a type of Installing with the following specific characteristics: Place something in position for use.

การจัดตั้ง
การจัดตั้ง เป็นประเภทหนึ่งของการติดตั้ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การวางสิ่งของในลักษณะเพื่อการใช้งาน

2A.3.17.2 Putting on/in
Putting on/in is a type of Installing with the following specific characteristics: Placing, putting, fitting appliances,
equipment etc. in position for use.

การวาง
การวาง เป็นประเภทหนึ่งของการติดตั้ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การวาง การใส่ การจัดเครื่องมือ ให้เข้าที่เพื่อการใช้งาน

2A.3.18 Removing
Removing is a type of Performing with the following specific characteristics: Taking something off or taking something down.

การนำออกไป
การนำออกไป เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การนำบางสิ่งออกหรือการเลื่อนบางสิ่งลง

2A.3.18.1 Drawing
Drawing is a type of Removing with the following specific characteristics: Extracting fluids.

การดึง/ดูด
การดึง/ดูด เป็นประเภทหนึ่งของการนำออกไป ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การดึง/ดูดสารน้ำออกมา

2A.3.18.2 Disposing
Disposing is a type of Removing with the following specific characteristics: Getting rid of something.

การกำจัด
การกำจัด เป็นประเภทหนึ่งของการนำออกไป ซึ่งลักษณะเฉพาะคือ การขจัดบางสิ่งออกไป

2A.3.19 Changing
Changing is a type of Performing with the following specific characteristics : Substituting one thing for another.

การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การนำสิ่งหนึ่งมาแทนอีกสิ่งหนึ่ง

2A.4 Attending
Attending is a type of Nursing Action with the following specific characteristics: Being concerned about, waiting on,
or looking after somebody or something.

การเฝ้าดูแล
การเฝ้าดูแล เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำทางการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ ปฏิบัติด้วยความเอาใจใส่
เฝ้าดู ติดตามดูแลบุคคลหรือสิ่งของ

2A.4.1 Assisting
Assisting is a type of Caring with the following specific characteristics: Doing part of the work for somebody or
helping somebody with natural functions.
การช่วยเหลือ
การช่วยเหลือ เป็นประเภทหนึ่งของการดูแล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อบุคคลหรือ
เพื่อช่วยเหลือบุคคลตามหน้าที่

2A.4.1.1 Facilitating
Facilitating is a type of Assisting with the following specific characteristics: Making something easier for somebody.

การอำนวยความสะดวก
การอำนวยความสะดวก เป็นประเภทหนึ่งของการช่วยเหลือ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้บางอย่างให้ง่ายขึ้นสำหรับบางคน

2A.4.1.2 Supporting
Supporting is a type of Assisting with the following specific characteristics: Giving social or psychological help to
somebody or something to succeed, keeping somebody or something from failing.

การประคับประคอง/การสนับสนุน
การประคับประคอง/สนับสนุน เป็นประเภทหนึ่งของการช่วยเหลือซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การช่วยเหลือทางด้านสังคม
หรือจิตใจแก่บุคคลเพื่อให้ประสบความสำเร็จ หรือปกป้องไม่ให้เกิดความล้มเหลว

2A.4.1.2.1 Encouraging
Encouraging is a type of Supporting with the following specific characteristics: Giving confidence or hope to somebody.

การกระตุ้นให้กำลังใจ
การกระตุ้นให้กำลังใจ เป็นประเภทหนึ่งของการประคับประคอง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การให้ความมั่นใจหรือความหวังต่อบุคคล

2A.4.1.2.2 Reinforcing
Reinforcing is a type of Supporting with the following specific characteristics: Strengthening something or somebody.

การเสริมแรง
การเสริมแรง เป็นประเภทหนึ่งของการประคับประคอง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การสร้างความเข้มแข็งในบุคคล

2A.4.1.2.3 Advocating
Advocating is a type of Supporting with the following specific characteristics: Recommending somebody or something by argument.

การเป็นปากเป็นเสียงแทน
การเป็นปากเป็นเสียงแทน เป็นประเภทหนึ่งของการประคับประคอง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การเสนอแนะให้บุคคลรักษาสิทธิ์
โดยการต่อรองอย่างมีเหตุผล

2A.4.1.3 Promoting
Promoting something is a type of Assisting with the following specific characteristics : Helping to begin or advance something for somebody.

การส่งเสริม
การส่งเสริม เป็นประเภทหนึ่งของการช่วยเหลือ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การช่วยเหลือบุคคลให้สามารถริเริ่ม หรือทำบางสิ่งบางอย่าง

เพื่อความก้าวหน้าของตนเอง

2A.4.1.3.1 Inducing
Inducing is a type of Promoting with the following specific characteristics: Helping to bring something about.

การชักนำ
การชักนำ เป็นประเภทหนึ่งของการส่งเสริม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การช่วยให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น
2A.4.1.3.2 Motivating
Motivating is a type of Promoting with the following specific characteristics : Causing somebody to act in a particular way or
to stimulate the interest of somebody in an activity.

การจูงใจ
การจูงใจ เป็นประเภทหนึ่งของการส่งเสริม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้บุคคลแสดงออกอย่างเฉพาะเจาะจง หรือ
กระตุ้นความสนใจของบุคคลในการกระทำกิจกรรม

2A.4.1.3.3 Enhancing
Enhancing is a type of Promoting with the following specific characteristics : Heighten, intensify, improve something
already of good quality.

การเพิ่มพูน
การเพิ่มพูน เป็นประเภทหนึ่งของการส่งเสริม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้สูงขึ้น เข้มข้นขึ้น
ปรับปรุงคุณภาพที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

2A.4.1.3.4 Empowering
Empowering is a type of Promoting with the following specific characteristics : Enabling persons to make choices so that
they can realize their potential to influence their health.

การเสริมสร้างพลังอำนาจ
การเสริมสร้างพลังอำนาจ เป็นประเภทหนึ่งของการส่งเสริม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้บุคคลสามารถตัดสินใจและตระหนัก
ในศักยภาพของตนในการดูแลสุขภาพตนเอง

2A.4.2 Treating
Treating is a type of Caring with the following specific characteristics: Caring by lessening, ending, removing or restoring something.

การลงมือปฏิบัติ
การลงมือปฏิบัติ เป็นประเภทหนึ่งของการดูแล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การดูแลโดยการทำให้บางสิ่งบางอย่างลดลง สิ้นสุดลง
การนำออกไป หรือ การคืนสู่สภาพ

2A.4.2.1 Alleviating
Alleviating is a type of Treating with the following specific characteristics: Making something easier to bear.

การบรรเทา
การบรรเทา เป็นประเภทหนึ่งของการลงมือปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ทนได้ง่ายขึ้น

2A.4.2.2 Relieving
Relieving is a type of Treating with the following specific characteristics: Lessening, ending or removing something.

การลดลง
การลดลง เป็นประเภทหนึ่งของการลงมือปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำบางสิ่งบางอย่างให้ลดลง สิ้นสุดลงหรือนำออกไป

2A.4.2.3 Restoring
Restoring is a type of Treating with the following specific characteristics: Making somebody or something well, whole or normal again.

การคืนสู่สภาพ
การคืนสู่สภาพ เป็นประเภทหนึ่งของการลงมือปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้บุคคลดีขึ้น หรือกลับเป็นปกติ/คืนสู่สภาพ

2A.4.2.3.1 Resuscitating
Resuscitation is a type of Restoring with the following specific characteristics: Making somebody or something revive to life.
การช่วยฟื้นคืนชีพ
การช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นประเภทหนึ่งของการคืนสู่สภาพ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้บุคคลกลับมีชีวิต

2A.4.2.3.2 Rehabilitating
Rehabilitating is a type of Restoring with the following specific characteristics : Reinstate effective functions or normal life by training,
especially after illness.

การฟื้นฟูสภาพ
การฟื้นฟูสภาพ เป็นประเภทหนึ่งของการคืนสู่สภาพ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การช่วยให้หน้าที่การทำงานต่าง ๆ ของร่างกายกลับสู่สภาพปกต
ิและมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกฝนโดยเฉพาะหลังการเจ็บป่วย

2A.4.3 Preventing
Preventing is a type of Caring with the following specific characteristics: Stopping or hindering something from happening.

การป้องกัน
การป้องกัน เป็นประเภทหนึ่งของการดูแล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การหยุดหรือการขัดขวางการเกิดบางสิ่งบางอย่าง

2A.4.3.1 Protecting
Protecting is a type of Preventing with the following specific characteristics: Keeping somebody or something safe from something
or taking precautions against something.

การปกป้อง
การปกป้อง เป็นประเภทหนึ่งของการป้องกัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การรักษาบุคคลให้ปลอดภัยหรือได้รับการระมัดระวัง

2A.4.3.2 Avoiding
Avoiding is a type of Preventing with the following specific characteristics: Keeping or getting away from something.

การหลีกเลี่ยง
การหลีกเลี่ยง เป็นประเภทหนึ่งของการป้องกัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การรักษาหรือการหลีกหนีบางสิ่งบางอย่าง

2A.4.4 Relating
Relating is a type of Caring with the following specific characteristics: Bringing oneself into relation with somebody.

การสัมพันธ์
การสัมพันธ์ เป็นประเภทหนึ่งของการดูแล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การนำตนเองเข้าไปสัมพันธ์กับผู้อื่น

2A.4.4.1 Communicating
Communicating is a type of Relating with the following specific characteristics : Evoking understanding by verbal and non-verbal
transmitting of messages from somebody to somebody.

การสื่อสาร
การสื่อสาร เป็นประเภทหนึ่งของการสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำให้เกิดความเข้าใจโดยการสื่อสารด้วยคำพูดและ
ไม่ใช้คำพูดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง

2A.4.4.1.1 Listening
Listening is a type of Communicating with the following specific characteristics: Attentively hear somebody speak.

การฟัง
การฟัง เป็นประเภทหนึ่งของการสื่อสาร ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การได้ยินอย่างตั้งใจที่ผู้อื่นพูด
2A.4.4.1.2 Establishing Report With
Establishing Report With is a type of Communicating with the following specific characteristics: Establish useful
and harmonious communication with somebody.

การสร้างความคุ้นเคย
การสร้างความคุ้นเคย เป็นประเภทหนึ่งของการสื่อสาร ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การสื่อสารที่ให้ประโยชน์และ
ก่อให้เกิดความกลมกลืนเข้ากันได้กับผู้อื่น

2A.4.4.2 Presencing
Presencing is a type of Relating with the following specific characteristics : Being available in times of need.

การอยู่ด้วย
การอยู่ด้วย เป็นประเภทหนึ่งของการสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ พร้อมเสนอทุกเวลาที่ต้องการ

2A.4.4.3 Collaborating
Collaborating is a type of Relating with the following specific characteristics: Working jointly with somebody.

การร่วมมือ
การร่วมมือ เป็นประเภทหนึ่งของการสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ ทำงานร่วมกันกับผู้อื่น

2A.4.4.4 Contracting
Contracting is a type of Relating with the following specific characteristics: Making an agreement with somebody.

การทำสัญญา
การทำสัญญา เป็นประเภทหนึ่งของการสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การทำข้อตกลงกับผู้อื่น

2A.4.4.4.1 Negotiating
Negotiating is a type of Contracting with the following specific characteristics: Conferring with somebody in other to
reach a compromise or an agreement.

การเจรจาต่อรอง
การเจรจาต่อรอง เป็นประเภทหนึ่งของการทำสัญญา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การหารือกับผู้อื่นเพื่อการประนีประนอมหรือหาข้อตกลง

2A.4.4.4.1.1 Cultural Brokerage
Cultural Brokerage is a type of Negotiating with the following specific characteristics: Bridging and linking the orthodox health care
system with patient and family of a different culture

การประสานวัฒนธรรม
การประสานวัฒนธรรม เป็นประเภทหนึ่งของการเจรจาต่อรอง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การสร้างความเชื่อมโยงความเชื่อ
เกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย และครอบครัวที่มีความแตกต่างทาง วัฒนธรรม

2A.4.4.5 Praising
Praising is a type of Relating with the following specific characteristics: Expressing approval or admiration of somebody or something.

การชมเชย
การชมเชย เป็นประเภทหนึ่งของการสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การแสดงการยอมรับหรือชื่นชมบุคคล

2A.4.4.6 Comforting
Conforting is a type of Relating with the following specific characteristics : Console somebody in times of need.

การทำให้สุขสบาย
การทำให้สุขสบาย เป็นประเภทหนึ่งของการสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การปลอบโยนบุคคลในเวลาที่ต้องการ

2A.4.4.7 Touching
Touching is a type of Relating with the following specific characteristics : Use ones hands in purposeful tactile contact.

การสัมผัส
การสัมผัส เป็นประเภทหนึ่งของการสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ ใช้มือสัมผัสอย่างมีเป้าหมาย

2A.4.4.7.1 Holding Hand
Holding Hand is a type of Relating with the following specific characteristics : Grasp another by the hand as a sign of
affection or for support or guidance.

การจับมือ
การจับมือ เป็นประเภทหนึ่งของการสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การใช้มือสัมผัสผู้อื่น ซึ่งแสดงถึงความรัก ความเข้าใจ
เพื่อการให้กำลังใจ หรือเพื่อการชี้แนะ

2A.4.4.7.2 Hugging
Hugging is a type of Relating with the following specific characteristics : Squeeze tightly in ones arms.

การกอด
การกอด เป็นประเภทหนึ่งของการสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การใช้แขนโอบรัดผู้อื่น

2A.5 Informing
Informing is a type of Nursing Action with the following specific characteristics: Telling somebody about something.
การให้ข้อมูล
การให้ข้อมูล เป็นประเภทหนึ่งของการกระทำทางการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การบอกบางสิ่งบางอย่างแก่บุคคล

2A.5.1 Teaching
Teaching is a type of Informing with the following specific characteristics : Giving systematic information to somebody
about health related subjects.

การสอน
การสอน เป็นประเภทหนึ่งของการให้ข้อมูล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การให้ข้อมูลอย่างเป็นระบบแก่บุคคลในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ

2A.5.1.1 Instructing
Instructing is a type of Teaching with the following specific characteristics: Giving systematic information to somebody
about how to do something.

การสอนให้ปฏิบัติ
การสอนให้ปฏิบัติ เป็นประเภทหนึ่งของการสอน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การให้ข้อมูลอย่างเป็นระบบแก่บุคคลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติบางอย่าง

2A.5.1.1.1 Training
Training is a type of Instructing with the following specific characteristics : Developing skills of somebody or functions of something.

การฝึกฝน
การฝึกฝน เป็นประเภทหนึ่งของการสอนให้ปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การพัฒนาทักษะของบุคคลหรือหน้าที่บางอย่าง

2A.5.1.1.1.1 Autogenic Training
Autogenic Training is a type of Training with the following specific characteristics: Related to self-suggestions to induce relaxation.

การฝึกฝนตนเอง
การฝึกฝนตนเอง เป็นประเภทหนึ่งของการฝึกฝน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ เกี่ยวข้องกับการแนะนำตนเองเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย

2A.5.1.2 Educating
Educating is a type of Teaching with the following specific characteristics: Giving knowledge of something to somebody.

การให้การศึกษา
การให้การศึกษา เป็นประเภทหนึ่งของการสอน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การให้ความรู้บางสิ่งบางอย่างแก่บุคคล

2A.5.2 Guiding
Guiding is a type of Informing with the following specific characteristics: Directing somebody towards a decision
on health related subjects.

การแนะแนว
การแนะแนว เป็นประเภทหนึ่งของการให้ข้อมูล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การชี้นำบุคคลในการตัดสินใจในเรื่องสุขภาพ

2A.5.2 1 Anticipatory Guiding
Anticipatory Guiding is a type of Guiding with the following specific characteristics: Directing persons on health related subjects in advance.

การแนะแนวสิ่งที่คาดว่าจะเกิด
การแนะแนวสิ่งที่คาดว่าจะเกิด เป็นประเภทหนึ่งของการแนะแนว ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การชี้นำบุคคลในเรื่องการดูแลสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

2A.5.2.2 Advising
Advising is a type of Guiding with the following specific characteristics: Suggesting that the course of action being promoted should be followed.

การแนะนำ
การแนะนำ เป็นประเภทหนึ่งของการแนะแนว ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การแนะนำให้ทำตามขั้นตอนการปฏิบัติตนตามที่กำหนด

2A.5.2.3 Counseling
Counseling is a type of Guiding with the following specific characteristics: Enabling somebody to come to their own decision through dialogue.

การให้การปรึกษา
การให้การปรึกษา เป็นประเภทหนึ่งของการแนะแนว ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การพูดคุยเพื่อให้บุคคลสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

2A.5.3 Describing
Describing is a type of Informing with the following specific characteristics : Stating the characteristics, appearance, etc. of somebody or something in spoken or written form.

การบรรยาย
การบรรยาย เป็นประเภทหนึ่งของการให้ข้อมูล ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การกล่าวถึงลักษณะ รูปร่างของบุคคล หรือบางอย่างด้วยการพูดหรือการเขียน

2A.5.3.1 Recording
Recording is a type of Describing with the following specific characteristics : Stating a piece of evidence or information constituting an account of something that has occurred or been said.

การบันทึก
การบันทึก เป็นประเภทหนึ่งของการบรรยาย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ การกล่าวถึงหลักฐาน หรือข้อมูลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือมีการกล่าวถึง

2A.5.3.2 Documenting
Documenting is a type of Describing with the following specific characteristics: Accumulation, classification and dissemination of
information and collected material.

การจัดการเกี่ยวกับเอกสาร
การจัดการเกี่ยวกับเอกสาร เป็นประเภทหนึ่งของการบรรยาย ซึ่งมีลักษณะคือ การรวบรวมแยกแยะ และเผยแพร่ ข้อมูลและเอกสาร

2A.5.4 Interviewing
Interviewing is a type of Examining with the following specific characteristics: Examining by asking questions and eliciting spoken responses.

การสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ เป็นประเภทหนึ่งของการตรวจสอบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ การตรวจสอบโดยการถามคำถาม และให้ได้คำตอบที่เป็นจริงออกมา

2A.5.5 Explaining
Explaining is a type of Examining with the following specific characteristics: Make something plain or clear to somebody.

การอธิบาย
การอธิบาย เป็นประเภทหนึ่งของการตรวจสอบ ซึ่งมีลักษณะคือ ทำให้บางสิ่งบางอย่างเข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้นสำหรับบางคน