การพัฒนาโปรแกรมบันทึกการจัดการความปวดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

QR Codeการพัฒนาโปรแกรมบันทึกการจัดการความปวดฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

                                                                          สำราญ   พุ่มวัชระ  หน่วยสารสนเทศทางการพยาบาล

                                                                 เอื้องทิพย์ คำปัน  หน่วยประกันคุณภาพทางการพยาบาล

                                                                                   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

แนวคิด :

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ร่วมพัฒนาตัวชี้วัดการจัดการความปวดกับชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล โดยเทียบเคียงในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความปวดเฉียบพลัน(ผ่าตัด) ผู้ป่วยที่มีความปวดเรื้อรัง(มะเร็ง) โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือการพัฒนามาตรฐานและความแข็งแกร่งของวิชาชีพ   สอดคล้องกับแนวทางในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเกี่ยวกับการจัดการอาการปวด ได้แก่  แนวประเมินมาตรฐานการจัดการอาการปวดที่เสนอโดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานขององค์กรด้านการดูแลสุขภาพ [JCAHO] ) ที่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการอาการปวดโดยระบุให้อาการปวดเป็นสัญญาณชีพที่ 5  ที่จะต้องประเมินในผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พร้อมกันนี้ได้เสนอให้การประเมินและการจัดการอาการปวดเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในระบบการประกันคุณภาพโรงพยาบาล การเก็บรวบรวมข้อมูลและการบันทึกข้อมูลที่ผ่านมาเป็นการส่งงานมายังกรรมการตัวชี้วัดเพื่อให้ลงบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ ซึ่งใช้เวลานานในการจัดทำข้อมูลและรายงานผล  จึงมีการพัฒนาโปรแกรมบันทึกการจัดการความปวด  ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สำหรับใช้ในการบริหารระบบฐานข้อมูลการจัดการความปวด ช่วยการบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานได้ถูกต้อง  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้  ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการรายงาน โปรแกรมบันทึกการจัดการความปวด  พัฒนาขึ้นโดยใช้โปรแกรมภาษา PHP Hypertext Preprocessor (PHP) และมีระบบความปลอดภัยให้ข้อมูลโดยการใช้รหัสผ่านก่อนการเรียกใช้โปรแกรมบันทึกการจัดการความปวด

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาโปรแกรมบันทึกการจัดการความปวด

รูปแบบของการดำเนินโครงการ : เริ่มจากการศึกษาร่วมกับกรรมการตัวชี้วัดการจัดการความปวด เครือข่ายพัฒนาพัฒนาการพยาบาลเกี่ยวกับระบบงานเดิม สอบถามปัญหาที่เกิดจากระบบเดิม ตลอดจนศึกษาความต้องการของผู้ใช้ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อออกแบบโครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล หลังจากนั้นนำโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปติดตั้งให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานและเขียนคู่มือการใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกวิธี ติดตามผลจากผู้ใช้ เพื่อรับทราบผลการใช้งาน แล้วนำไปปรับปรุงระบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ต่อไป     

ผลการดำเนินโครงการ : พบว่าโปรแกรมบันทึกการจัดการความปวดสามารถครอบคลุมการจัดการข้อมูลที่ไหลเข้าและออกได้อย่างครบถ้วน ลดวิธีการปฏิบัติงาน  สามารถประมวลผลข้อมูลได้ทุกวัน และออกรายงานได้ตามต้องการ  ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการดำเนินกิจกรรมการจัดการความปวดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะ : โปรแกรมบันทึกการจัดการความปวดที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการความปวดในกลุ่มผู้รับบริการที่มีความปวดที่มีความเฉพาะอื่นๆได้ โดยศึกษา ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมเพื่อปรับใช้ต่อไป

 

การติดต่อ : สำราญ พุ่มวัชระ โทร.  053-94-6371-2 email address : sphumwat@med.cmu.ac.th

Related posts:

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Hit Counter provided by technology news