การพัฒนารูปแบบการช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

QR Codeการพัฒนารูปแบบการช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

      กญจนา  บุตรจันทร์ และคณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ

 งานวิชาการและพัฒนาทางการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 

การศึกษาครั้งนี้ : เป็นการพัฒนาระบบการดูแลเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับผู้ป่วย

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

วิธีดำเนินการศึกษา :  การศึกษาครั้งนี้ได้นำ  Suandok  CPR  Nursing Model มาประยุกต์เพื่อเป็นกรอบแนวคิด และรูปแบบที่เด่นชัดในการพัฒนาระบบเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับบุคลากรพยาบาล ในฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ให้เป็นแนวทางเดียวกัน  รวมถึงพยาบาลเครือข่ายจากโรงพยาบาลภายนอกด้วย   โดยเน้นการพัฒนาใน ด้านความรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติ และการบันทึกทางการพยาบาล  ทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic life support)  การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นกลาง (Intermediate course CPR )และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ( ACLS : Advanced  cardiovascular life support ) ซึ่งมีจุดเน้นในแต่ละระดับของการช่วยฟื้นคืนชีพ ทั้งนี้เพื่อพัฒนากระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพให้ถึงเกณฑ์มาตรฐานตามแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพ  ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Heart  Association) ปีค.ศ. 2010

กระบวนการของ Suandok CPR Nursing Model ประกอบด้วย Input (Plan & Do)  Process  (Study/Learning, Action/Improve)   และ outcome   สุ่มตรวจสอบคุณภาพการช่วยฟื้นคืนชีพแบบเป็นทีมของบุคลากร ด้วยการ Audit  CPR ในหอผู้ป่วยและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ใน 5 ด้านคือ BLS , ACLS , การทำงานเป็นทีมแบบต่อเนื่อง (Team  dynamic) อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม  และความพึงพอใจ โดยคณะกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพ ฝ่ายการพยาบาล และ คณะกรรมการพัฒนาการช่วยฟื้นคืนชีพคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ร่วมกับการบันทึกวีดีทัศน์     เพื่อนำมาประกอบการ วิเคราะห์ผลลัพธ์    ข้อเสนอแนะและข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจนแก่หอผู้ป่วย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำไปพัฒนาต่อยอดได้

สรุปผลการศึกษา : ผลการ Audit CPR  17 หอผู้ป่วย/หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 5 หอผู้ป่วยสามัญ และ 12 หอผู้ป่วยวิกฤต และกึ่งวิกฤตใน 5 ด้าน คือ  BLS , ACLS , Team dynamic  อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม  พบว่า คะแนนโดยรวมทั้งหมดทุกด้านจากการ  Audit CPR  มีคะแนนสูงสุด ร้อยละ 75.54  ต่ำสุดร้อยละ 42.72  การแปลผล  หมายถึงระบบเรื่องช่วยฟื้นคืนชีพในหอผู้ป่วย/หน่วยงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 2  หอผู้ป่วย/หน่วยงาน   อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  8  หอผู้ป่วย/หน่วยงาน   และอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและหรือต้องพัฒนา 7  หอผู้ป่วย/หน่วยงาน

เมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้าน  BLS  มีคะแนนสูงสุด ร้อยละ 96.77 ต่ำสุดร้อยละ 48.39  ด้าน  ACLS มีคะแนนสูงสุด ร้อยละ 95.83 ต่ำสุดร้อยละ 33.33  ด้าน   Team dynamic มีคะแนนสูงสุด ร้อยละ 95  ต่ำสุดร้อยละ 40 ด้านอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม มีคะแนนสูงสุด ร้อยละ 94.44  ต่ำสุดร้อยละ 38.89   ส่วนความพึงพอใจโดยรวม ของบุคลากรในหอผู้ป่วยวิกฤตและกึ่งวิกฤตต่อการ Audit CPR พบว่าพึงพอใจมากร้อยละ 95.8     ความพึงพอใจโดยรวม ของบุคลากรในหอผู้ป่วยสามัญต่อการ Audit CPR พบว่าพึงพอใจมากร้อยละ 64.4

ข้อเสนอแนะ : การพัฒนาระบบเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ  มีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ   ความพอเพียง ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งความรู้ความสามารถของบุคลากร และการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ส่งผลต่อการปรับปรุงและการพัฒนาระบบการดูแลเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับผู้ป่วยให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพมากขึ้น

Related posts:

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


Hit Counter provided by technology news