โครงการจิตอาสาผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเพื่อนช่วยเพื่อนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 โครงการจิตอาสาผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ เพื่อนช่วยเพื่อน

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวรุจิรัตน์ ผัดวัน        พยาบาลผู้ปฏิบัติการขั้นสูงด้านโรคหัวใจ

นางสาวณัฐริกา โสไล      พยาบาล

ที่ปรึกษา

ความสำคัญและความเป็นมา

โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่เป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขที่สำคัญที่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งใน 3 อันดับแรกของประเทศไทย และพบว่าอัตราการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในระหว่างปีพ.ศ. 2551ถึงปีพ.ศ. 2553มีจำนวน1245  1276  และ1335คน ตามลำดับ (สถิติโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, 2551-2553) จะเห็นว่ามีอัตราที่สูงเช่นกัน ด้วยภาวะการเจ็บป่วยของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มีผลต่อเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ  ทำให้ปริมาณเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลง  ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  รวมถึงการได้รับการดูแลต่อเนื่องที่เหมาะสม และมีการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบซ้ำ (Secondary prevention) เพื่อลดความพิการจากโรคและการกลับเป็นซ้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยต้องกลับเข้าพักรักษาตัวซ้ำในโรงพยาบาล ซึ่งปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี่ ได้แก่ การสูบบุหรี่ ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และภาวะไขมันในเลือดสูง  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ หากมีการคัดกรองและให้ความรู้ (Primary prevention) ในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

เป้าหมายของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ นอกจากดูแลรักษาให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและพ้นระยะวิกฤตแล้ว การดูแลในระยะถัดมาเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของหัวใจ และป้องกันการกลับเป็นซ้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็น  สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ลดความรุนแรงของโรค มีความสามารถดูแลตนเอง และการจัดการเมื่อเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจและกลุ่มเสี่ยง  จะต้องมีความรู้ ความสามารถ หรือสมรรถนะ และความมั่นใจในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน (empowerment) ให้เกิดการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และการตีบซ้ำของหลอดเลือดหัวใจ

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงเกิดแนวคิดในการที่จะจัดตั้งกลุ่มแกนนำจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนในระยะยาว เน้นให้ประชาชนพึ่งตนเองในด้านสุขภาพ  โดยการจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ป่วยกับผู้ป่วย ผู้ป่วยกับกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยงกับกลุ่มเสี่ยง ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่านมาในการช่วยแก้ปัญหาซึ่งกันและกัน ภายใต้การให้คำแนะนำ และการสนับสนุนของฝ่ายผู้ให้บริการสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และทีมสุขภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจได้รับความรู้ การประเมินความเสี่ยง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างเป็นองค์รวม
 2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลุ่มช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ และญาติ
 3. เพื่อพัฒนาแกนนำจิตอาสา ในการให้ความรู้ การส่งเสริม และฟื้นฟูสภาพทั้งในโรงพยาบาล และชุมชน

 

กิจกรรม และการดำเนินงาน

 1. ประชุม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกแกนนำทุกวันศุกร์แรกของเดือน
 2. ทบทวนและความรู้เรื่อง โรคหลอดเลือดหัวใจ  และการประเมิน และค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยใช้แบบประเมิน RAMA EGAT SCORE
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้กำลังใจกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ และญาติทุกวันพุธ
 5. สาธิตอาหารเพื่อสุขภาพทุก 2 เดือน ร่วมกับทีมโภชนาการ
 6. ให้กำลังใจผู้ป่วยระหว่างการเตรียมตรวจทำหัตถการทางหลอดเลือดหัวใจ เช่น CAG, PCI และผู้ป่วยที่เตรียมผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือผู้ป่วยเตรียมผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ เป็นต้น
 7. เยี่ยมบ้านผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยแกนนำจิตอาสา

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
 2. ผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 3. กลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อไม่ให้เกิดโรค
 4. มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องยั่งยืน และมีการขยายผลการดำเนินงาน              

 

 

rujirat

rujirat phadwan has written 3 post in this blog.

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


nine + = 10


Hit Counter provided by technology news