Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

กรรมการ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป

ตัวแทนกรรมการร่วมกับฝ่ายการพยาบาล
(1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561)

 

คณะกรรมการบริหารฝ่ายการพยาบาล (NAC)

นางสาวศิริพร พงษ์ระวีวงศา

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  (SNQIC) และติดตามแผนยุทธศาสตร์

นายชยุต ใหม่เขียว

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

นายชยุต ใหม่เขียว      

คณะกรรมการจัดการความรู้ทางการพยาบาล (Knowledge management)

นางสาวอุมาพร จำปาไหล   

คณะกรรมการพัฒนาบันทึกทางการพยาบาล
(Nursing documentation)

นางจุไรรัตน์ นันทาภิวัธน์                

ระบบการจำแนกข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล และการปฏิบัติพยาบาล (ICNP)

นางจุไรรัตน์ นันทาภิวัธน์

คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

กลุ่ม Stroke

นางสาวศิริวรรณ กันธรรม

กลุ่มโรคหัวใจ

นางสาวศิรินภา กาบทอง

กลุ่ม Trauma

 นายธีศิษฐ์ กันทา

กลุ่มมะเร็ง

นางขวัญใจ แดงสด

กลุ่มโรคไต

นางสาวเจนจิรา สมโน

กลุ่ม Ostomy care

นางขวัญใจ แดงสด

กลุ่ม craniofacial nursing

 

นางอุทัยวรรณ หุตะโชค

 

กลุ่มโรคเบาหวาน นางสาวนิตยา สันป่าแก้ว

กลุ่ม preterm 

นางสาวปราณี จินต์สุภาวงศ์

กลุ่ม Hip & Knee Arthroplasty

นางปาริชาต นาถบุญ

กลุ่ม Organ transplantation นางสาววราภรณ์ สนธิ

กลุ่ม APN

นายชยุต ใหม่เขียว

คณะกรรมการวิจัยทางการพยาบาล

นางสาวฉลาด แสงอาทิตย์                   

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)

นางวรญา เนศวิจิตร           

คณะกรรมการพัฒนาประกันคุณภาพทางการพยาบาล (CQI/QA)

นายชยุต ใหม่เขียว

คณะกรรมการถวายการรักษาพยาบาลที่ Royal Suite ชั้น 15

นางภัคพร ช่อประเสริฐ

นางสาวศิรินภา กาบทอง

กรรมการกลั่นกรองและพิจารณาผลงานการขอชำนาญการ/การเลื่อนระดับ
ของเจ้าหน้าที่่พยาบาล

นางสาวฉลาด แสงอาทิตย์

กรรมการวิเทศสัมพันธ์

นางอุทัยวรรณ หุตะโชค

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

 นางอำไพ วงศ์สูง       

 คณะกรรมการ การดูแลผู้สูงอายุโรคซับซ้อน

 นางเสาวคนธ์ คำหอม

คณะกรรมการจัดทำวารสาร Booklet

นางสาวสุดคนึง จินดาวงศ์     

คณะกรรมการ IT

นางทัยรัตน์ พันธ์แพ             

คณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย

นางอุทัยวรรณ หุตะโชค

กรรมการผลลัพท์ทางการพยาบาล

นางปริศนา ทองอร่าม

คณะกรรมการ CPR

นางภัคพร ช่อประเสริฐ

กรรมการกิจกรรมพิเศษ

นางสาวศิรินภา กาบทอง

อนุกรรมการจริยธรรม นายชยุต ใหม่เขียว

 

คุณอยู่ที่: Home กรรมการ