Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

ผู้บริหาร งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป

ผู้บริหารงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป

 

หัวหน้างานการพยาบาลผู้ปวยพิเศษทั่วไป

นางมารีดี้ วงษ์เวช

maredee

 

 

ผู้ตรวจการพยาบาล

นางสาวศิริพร พงษ์ระวีวงศา

 

 

 

หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 4

นางสาวศิริพร สุวรรณรัฐ

 

 

หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 5

 นางสาววราภรณ์ สนธฺิ

 

 

 

หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 6

นางสาวบุญรักษ์ สุธาชัย

 

 

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 9

นายชยุต ใหม่เขียว

 

 

 

หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 10

นางสาวฉลาด แสงอาทิตย์

 

 

 

 

 

คุณอยู่ที่: Home ผู้บริหาร