Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พัฒนาคน พัฒนางาน บนพื้นฐานการจัดการความรู้ OD เขียนโดย siriporn 200
วันคาระวะ พี่อาวุโส งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป เขียนโดย siriporn 163
งานเกษียณ งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไปและเฉพาะทาง เขียนโดย siriporn 250
เทคนิคการประเมินสิ่งที่ค้างคาใจในผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต เขียนโดย siriporn 367
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บันทึกทางการพยาบาลอย่างไร ได้ใจ ได้งาน เขียนโดย siriporn 1538
นิเทศงานอย่างสร้างสรรค์ สร้างงาน สร้างคุณภาพ กับกระบวนการ C3THER เขียนโดย siriporn 4638
อบรม เรื่อง ขับเคลื่อนคุณภาพบริการด้วยงาน R 2 R และ mini research เขียนโดย siriporn 164
การพัฒนาคุณค่าในการทำงานและการเยียวยาภายใน เขียนโดย siriporn 162
คุณอยู่ที่: Home กิจกรรม กิจกรรม ปี 2556