Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

                       หอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระบารมี 9 เป็นหน่วยงานหนึ่งของงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษทั่วไป ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

IMG 1520

คุณอยู่ที่: Home หอผู้ป่วย พิเศษเฉลิมพระบารมี 9