Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

ข้อมูลหอผู้ป่วยพิเศษตะวัน6

หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 6

ตั้งอยู่ชั้น6 อาคารตะวันกังวานพงศ์  

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เบอร์โทร 053-945926 และ 053-946326

 

photo 2 2

 

 

photo 1 2

 

 

photo 5 

 

 

photo 3 1

คุณอยู่ที่: Home หอผู้ป่วย พิเศษตะวัน 6