Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

ลักษณะทั่วไปของพิเศษตะวัน4

 

 

    ลักษณะทั่วไปของหอผู้ป่วยพิเศษตะวัน   4

 

border-multicultural-disabled-children-welcome--7225-p

                   

 

หอผู้ป่วยพิเศษตะวัน 4 อยู่ชั้น 4 อาคารตะวันกังวานพงษ์ 

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 มีจำนวนเตียงผู้ป่วยทั้งหมด  เตียง แยกเป็นผู้ป่วย ห้องเดี่ยว  เตียง

ห้องคู่จำนวน  เตียง  

ให้บริการผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาที่ต้องการการควบคุมการติดเชื้อเป็นพิเศษ

โทรศัพท์ 053-935924,053-936324


 

                                                                                                     
                                                                              

                                                                              

 

                                                                            

 

 

 

 

                                               

 

คุณอยู่ที่: Home หอผู้ป่วย พิเศษตะวัน 4