Font Size

SCREEN

Layout

Menu Style

Cpanel

เป้าหมาย

 

เป้าหมาย

                คุณภาพของการบริหารการพยาบาล จะส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และนำไปสู่การบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

คุณอยู่ที่: Home เกี่ยวกับงาน เป้าหมาย