หัวหน้าทีม DRG

นางนุรัตน์ วรรณเวก
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางศรัณย์พร วาณิชพิพัฒน์
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นางนภัสสร สิงห์ทอง
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นางสาวบุษกร เกษรบัว
ข้าราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเวชสถิติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นางสาวเกษิณี ชิดสนิท
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นางสาวระพีพรรณ ลำนวล
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นางจีรพร ปัญญามัง
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นางอารี วงศ์สวย
ข้าราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเวชสถิติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.