หัวหน้าทีมพัฒนาเวชระเบียนและโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

นายชลัช คงกะทรัพย์
ข้าราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเวชสถิติ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นางวนิดา เกตุวราภรณ์
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานเวชสถิติ)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นายสมพงษ์ อินทะชาติ
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (คนงาน )
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นางสาวรจนา เป็งอ้าย
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานเวชสถิติ)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นายวีรยุทธ พุทธโส
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (เจ้าหน้าที่เวชสถิติ)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 นางวราภรณ์ จรุงพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานเวชสถิติ)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.นางสาวจิราภรณ์ มีมนต์
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พนักงานเวชสถิติ)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพัชราภรณ์ ไชยา
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน ( พนักงานเวชสถิติ)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.