การใช้ DRG Version 5 และการให้รหัสโรค การผ่าตัด/หัตถการ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

ไฟล์จากการอบรมเรื่อง "การใช้ DRG Version 5 และการให้รหัสโรค การผ่าตัด/หัตถการ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
(จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 - 20 กรกฏาคม 2555)

การใช้ DRG Version 5 โดย นพ. ไชยยศ ประสานวงค์

 

 

ICD changes 2010 โดย นพ. ไชยยศ ประสานวงค์

 

 

ICD - 9 - CM Procedures Codes โดย นพ. ไชยยศ ประสานวงค์

 

 

Pregnancy Childbirth & Puerperium  โดย นพ. ไชยยศ ประสานวงค์

 

 

Perinatal period  โดย นพ. ไชยยศ ประสานวงค์

 

 

Ear & Mastoid Process โดย พญ. ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)

 

 

Eye coding โดย พญ. ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์

 

 

Ortho - Surgery - Injury โดย พญ. ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์

 

New codes in ICD-10 (2010) โดย พญ. ขวัญใจ วงศกิตติรักษ์