ประเมินเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

เกณฑ์การตรวจประเมินและการให้คะแนนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

 
 
 

แนวทางการบันทึกและการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (โดยสำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

 
 

ประเด็นที่พบบ่อย และแนวทางการพิจารณาเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ผู้ป่วยนอก/ฉุกเฉิน