นวัตกรรม

นวัตกรรม

1. เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

 

2. การจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก

 
 
 
 

3. การลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนแบบ Smart Card

 
 

4. การเผยแพร่สถิติต่าง ๆ ทางเว็บไซต์และ Intranet