บริการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

บริการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 

คลิกที่เว็บไซต์    http://sddn.med.cmu.ac.th
        1. ขอ password ผ่าน Website http://sddn.med.cmu.ac.th     หรือ
       2. ผู้ใช้บริการ login ผ่าน Website http://www.med.cmu.ac.th
       3. เข้าเมนูเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
       4. บันทึกรายละเอียดการยืมตามขั้นตอน (ยืมเพื่ออะไร, ยืม OPD Card หรือรายงาน, ระยะเวลาในการยืม, ใส่เลขที่โรงพยาบาล (HN))
       5.  เจ้าหน้าที่เวชระเบียนตรวจสอบการยืม
              5.1  ไม่ได้ Scan  ผู้ใช้บริการดูเวชระเบียนได้ 1 วันหลังจากทำการบันทึก
              5.2  Scan แล้ว ผู้ใช้บริการดูเวชระเบียนได้ภายในวันหลังทำการบันทึกห้อง CASE STUDY
 


บริเวณชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ห้อง 0205
สำนักงานเวชระเบียนและสถิติ