บริการยืมเวชระเบียน

1. การยืมเวชระเบียนเพื่อการประกอบการรักษา     กำหนดระเบียบการยืมดังนี้

    1.1 ผู้มีสิทธิยืมจะต้องเป็นอาจารย์แพทย์ หรือแพทย์เฉพาะสาขาที่รับผิดชอบแก่ผู้ป่วย หรือนักศึกษาแพทย์ที่ขึ้นปฏิบัติงานรับผิดชอบของผู้ป่วย
           หรือ อาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ประจำห้องตรวจ หรือหอผู้ป่วยที่ผู้ป่วยนั้นรับการตรวจรักษามายืมแทน
    1.2 ผู้ขอยืมเวชระเบียน ต้องเขียนชื่อ สกุลผู้ป่วย เลขที่โรงพยาบาลฯ และเขียนชื่อผู้ยืมตัวบรรจง ไม่ใช่ลายเซ็นต์ หมายเลขโทรศัพท์ผู้ยืม
           พร้อมทั้งแจ้งสถานที่ที่นำไปด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการติดตามทวงเวชระเบียนคืน
           สำหรับเวชระเบียนผู้ป่วยใน  ผู้ขอยืมต้องแจ้งวัน เดือน ปี ที่ผู้ป่วยจำหน่ายหรือตาย แผนกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา และการวินิจฉัยโรคด้วย
ในกรณีที่ยืมเวชระเบียนผู้ป่วยจำหน่ายหรือตาย หลังจาก 48 ชั่วโมง ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ยกเว้นกรณียืมฉุกเฉิน
    1.3 เวลาให้บริการยืมเวชระเบียน
          1.3.1 เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ยืมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ทุกวันราชการ เว้นวันหยุดราชการ
          1.3.2 เวชระเบียนผู้ป่วยใน ยืมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
    1.4 ใบขอยืม 1 ใบ ใช้สำหรับยืมเวชระเบียนผู้ป่วย 1 ราย เท่านั้น
         1.4.1 ใบยืมสีขาว ขนาด 5 นิ้ว x 8 นิ้ว ใช้สำหรับยืมเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
         1.4.2 ใบยืมสีชมพู ขนาด 3 นิ้ว x 5 นิ้ว ใช้สำหรับยืมเวชระเบียนผู้ป่วยใน

2.   การยืมเวชระเบียนเพื่อประกอบการศึกษาวิจัย

       2.1 ผู้มีสิทธิยืมต้องเป็นอาจารย์ หรือนักศึกษาแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
       2.2 อาจารย์ หรือนักศึกษาคณะฯ อื่น ต้องมีใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือได้รับอนุญาตให้ใช้เวชระเบียนฯ ได้จาก
              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
       2.3  ต้องได้รับอนุมัติงานวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร์
       2.4  ผู้ขอยืมเวชระเบียนผู้ป่วยนอกต้องปฏิบัติ ดังนี้
              2.4.1 ให้เขียน ชื่อ สกุล และเลขที่โรงพยาบาลของผู้ป่วยลงในแบบฟอร์มการยืมเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เพื่อการศึกษา และเขียนชื่อผู้ยืมด้วยตัวบรรจง
              2.4.2 ต้องแจ้งการยืมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ยืมได้ในวันราชการเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
              2.4.3 ให้ทำการศึกษาเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ภายในหน่วยงานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เว้นแต่จำเป็นจริง ๆ หัวหน้าหน่วยเวชระเบียนพิจารณา
                        เป็นกรณีพิเศษเป็นราย ๆ ไป
              2.4.4  การคืนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ให้คืนทันทีที่ใช้งานเสร็จ และแจ้งความประสงค์ยืมต่อทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาแก่ผู้ป่วยที่จะมาตรวจ
                         และไม่สามารถหาบัตรตรวจโรคได้
      2.5 ผู้ยืมเวชระเบียนผู้ป่วยในต้องปฏิบัติ ดังนี้
             2.5.1 ผู้ขอยืมให้กรอกแบบฟอร์ม การยืมเวชระเบียนผู้ป่วยใน ระบุให้ละเอียดชัดเจน
             2.5.2 ต้องแจ้งการยืมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ยืมได้ในวันราชการเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
             2.5.3 ให้ทำการศึกษาเวชระเบียนผู้ป่วยใน ภายในหน่วยงานเวชระเบียน ฯ ในวันราชการตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. เว้นแต่กรณีจำเป็นจริง ๆ
                       หัวหน้าหน่วยเวชระเบียน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเป็นราย ๆ ไป
             2.5.4  การคืนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ให้คืนทันทีที่ใช้งานเสร็จ หรือไม่เกิน 3 วัน

3.  การยืมเวชระเบียนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

       3.1 งานเลขานุการโรงพยาบาลฯ มีหน้าที่ในการยืมเวชระเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกใบรับรองแพทย์ ประกอบหลักฐานทางศาล ประกันชีวิต
               และอื่น ๆให้ยืมได้โดยตรง
       3.2 ผู้ขอยืมเวชระเบียนยกเว้นตามข้อ 3.1 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
              เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ยืมเวชระเบียนฯ ได้
       3.3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ไม่อนุญาตให้ญาติผู้ป่วย หรือผู้ป่วยถือเวชระเบียนเพื่อติดต่อประสานงานเอง
       3.4 การคืนเวชระเบียนฯ ต้องคืนทันทีที่ใช้เสร็จแล้ว
       3.5. การยืมทางโทรศัพท์ ผู้ยืมอาจแจ้งชื่อผู้ป่วย และชื่อผู้ยืมทางโทรศัพท์ได้ แต่ต้องมาเซ็นต์ยืมเองที่งานเวชระเบียนฯ ทุกครั้ง
       3.6 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ไม่อนุญาตให้นำเวชระเบียนออกนอกโรงพยาบาลฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการฯ
      3.7 หากมีกรณีจำเป็นในการยืมเวชระเบียนฯ นอกเหนือจากนี้ขอให้ติดต่อหัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ เป็นกรณีพิเศษเป็นราย ๆ ไป
      3.8 หากมีปัญหา หรือไม่ได้รับความสะดวก ขอให้แจ้งหัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติทราบทันที

4. การยืมเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

       4.1 ขอ password ผ่าน Website http://sddn.med.cmu.ac.th
       4.2 ผู้ใช้บริการ login ผ่าน Website http://www.med.cmu.ac.th
       4.3 เข้าเมนูเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
       4.4 บันทึกรายละเอียดการยืมตามขั้นตอน (ยืมเพื่ออะไร, ยืม OPD Card หรือรายงาน, ระยะเวลาในการยืม, ใส่เลขที่โรงพยาบาล (HN))
       4.5  เจ้าหน้าที่เวชระเบียนตรวจสอบการยืม
              4.5.1  ไม่ได้ Scan  ผู้ใช้บริการดูเวชระเบียนได้ 1 วันหลังจากทำการบันทึก
              4.5.2  Scan แล้ว ผู้ใช้บริการดูเวชระเบียนได้ภายในวันหลังทำการบันทึก