Articles

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศึกษาดูงาน

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศึกษาดูงาน ณ งานเวชระเบียนและสถิติ
วันที่ 16 มกราคม 2558

        

     

 

โรงพยาบาลแพร่ ศึกษาดูงาน

โรงพยาบาลแพร่ ศึกษาดูงาน ณ งานเวชระเบียนและสถิติ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 -12.00 น.

    

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงาน

  

 

 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงาน ณ งานเวชระเบียนและสถิติ วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น.

โรงพยาบาลทันตกรรม ศึกษาดูงาน

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ งานเวชระเบียนและสถิติ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 -12.00 น.

     

โรงพยาบาลลำปาง ศึกษาดูงาน

 

    

โรงพยาบาลลำปาง ศึกษาดูงาน ณ งานเวชระเบียนและสถิติ 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 น.