งานปฏิบัิติการชันสูตร

Last Updated on Thursday, 13 October 2011

 งานปฏิบัติการชันสูตร (Diagnostic Laboratory) สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    รับผิดชอบในการตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา โลหิตวิทยาและจุลทรรศาสตร์ และเจาะเลือดผู้ป่วยนอก โดยเปิดบริการรับสิ่งส่งตรวจผู้ 

Read more...

Last Updated on Friday, 03 March 2017

 ผลการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพจากสิ่งส่งตรวจ 

ผลการทดสอบความไวของเชื้อแบคทีเรียต่อยาต้านจุลชีพจากสิ่งส่งตรวจ 

หน่วยปฏิบัติการจุลชีววิทยา ได้ทดสอบโดยใช้ตัวอย่างของผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่    และนำมาวิเคราะห์ทางสถิติในแต่ละช่วงเวลา 

 

Read more...

Last Updated on Friday, 03 March 2017

   

 ขั้นตอนการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

    การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยการเก็บตัวอย่างจากตัวผู้ป่วย แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะเก็บจาก เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เสมหะ ชิ้นเนื้อ  หรือ ของเหลวชนิดอื่นๆ

 

Read more...

Last Updated on Wednesday, 15 August 2012

 การเตรียมตัวก่อนเจาะเลือด

  ก่อนเจาะเลือด ผู้ป่วยต้องเตรียมตัวให้ถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ และได้ผลการตรวจที่เป็นจริง ตลอดจนเป็นแนวทางในการรักษาที่ถูกต้อง ทางห้องปฏิบัติการแนะนำให้ผู้ป่วยเตรียมตัว  ดังนี้

 

Read more...

Articles View Hits
192709
Copyright 2011 Diagnostic Laboratory. All Rights Reserved.
Joomla 1.7 templates by Joomla themes