งานบริการกลางโรงพยาบาล

ใส่ใจในงานบริการด้วยคุณภาพ

Home

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( Vision )
งานบริการกลางโรงพยาบาล ใส่ใจในงาน   ให้บริการด้วยคุณภาพ

พันธกิจ ( Mission )
งานบริการกลางโรงพยาบาล ให้บริการหอผู้ป่วย รับส่งผู้ป่วย บริการผ้า
ด้วยคุณภาพ  รวดเร็ว  ปลอดภัยและผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด

 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา History

         ประวัติเดิม งานแม่บ้าน ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 13 ธันวาคม 2499 โดยในระยะแรก ชื่อว่า “ งานแม่บ้าน ”   มีการแบ่งส่วนราชการภายในสังกัด เดิม ออกเป็น  4  หน่วยงาน ดังนี้
         1. หน่วยรักษาความสะอาด
         2. หน่วยขนย้ายผู้ป่วย
         3. หน่วยซักฟอก
         4. หน่วยตัดเย็บ - ซ่อมผ้า
         ต่อมาในวันที่ 27 มีนาคม 2543 อ้างถึงหนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ทม. 0601(7) / 2026 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2543 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ตาม กฎหมาย ได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         บัดนี้เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสมในการเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ดังนี้.-

การแบ่งส่วนราชการเดิม

การแบ่งส่วนราชการ ที่ กฎหมาย อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนใหม่

หน่วยรักษาความสะอาด

หน่วยบริการหอผู้ป่วย

หน่วยขนย้ายผู้ป่วย

หน่วยรับส่งผู้ป่วย

หน่วยซักฟอก

หน่วยบริการผ้า

หน่วยตัดเย็บ-ซ่อมผ้า

หน่วยตัดเย็บและซ่อมผ้า

          ซึ่งในปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาลคือนายธีระศักดิ์ อุตมะ พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) (พนักงานมหาวิทยาลัย - พนักงานปฏิบัติการ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อ
งานบริการกลางโรงพยาบาล   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053 – 945691, 053 – 945695

โทรสาร. 053 – 945691

บุคลากร

เบอร์โทรศัพท์

สายภายใน

นายธีระศักดิ์

อุตมะ

053 - 945691

5691

หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาล

053 - 945695

5695

นางสาวศิริพร

แซ่ลี้

053 - 945691

5691

เจ้าหน้าที่สำนักงาน   งานบริการกลาง รพ.

053 - 945694

5695

นางสมบูรณ์

เทวิน

053 - 945695

5695

รักษาการหัวหน้าหน่วยบริการหอผู้ป่วย

 

 

นางสาวสุทิน

จินดาหอม

053 - 945690

5690

หัวหน้าหน่วยบริการผ้า

053 - 945698

5698

นางพันทิพา

บัวเจริญ

053 - 945694

5694

รักษาการหัวหน้าหน่วยรับส่งผู้ป่วย

 

 

     หมวดรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

053 - 945692

5692

     หมวดรับส่งผู้ป่วยอาคารศรีพัฒน์

053 - 946640

6640

     หมวดรับส่งผู้ป่วยเอ็กซเรย์

053 - 945693

5693

นางสาววิจิตรา

โดดาธรรม

053 - 945696

5696

รักษาการหัวหน้าหน่วยตัดเย็บและซ่อมผ้า

 

 

ธุรการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

You are here: Home Uncategorised