วีดีโองานวันซ้อมอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550
 

:: หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ::
110 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่    50200
โทรศัพท์
: 053 946332-3 โทรสาร : 053-210135  |  e-mail address : ercmu@hotmail.com